ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder

Nilfer Şahin, Murat Kara, Bilge Kara, Hatice Topal.

Abstract
Objective: With increasing frequency of autism spectrum disorder (ASD) in recent years, etiology has not yet been fully elucidated. Multiple hypotheses have been proposed to explain autism etiology including genetic, neurobiology-cal, psychosocial factors, environmental or iatrogenic causes. In this study, it was aimed to evaluate the relationship between OSB and RELN gene polymorphism. Methods: The present study included 62 children with ASD diag-nosed by DSM-5 criteria, aged between 3 and 12 years and 64 age and gender-matched healthy controls. Sociode-mographic Data Form was given in both groups and the Childhood Autism Rating Scale was administered to assess the severity of autism. Two single-nucleotide polymorphisms of reelin gene (rs1270519, rs362691) were genotyped using real-time PCR. Results: Of the 62 OSB cases included in the study, 57 were males (92%) and 5 were females (8%); of the 64 cases included in the control group, 52 were male (81%) and 12 were female (19%). The mean age of the patient group was 5.54±3.13, while the mean age of the control group was 6.43±4.04. There was no significant difference between the patient and control group in terms of sex and age. There was a statistically significant difference in rs1270519 polymorphism between ASD patients and healthy controls, but there was no significant differ-ence in terms of rs362691 between the two groups. Discussion: The results of this study show that the RELN gene rs1270519 polymorphism may be associated with ASD in the Turkish population. In order to clarify the relationship between ASD and RELN, there is a need for further studies that is evaluate other polymorphisms.

Key words: etiology, gene, autism spectrum disorders, RELNOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda RELN gen polimorfizminin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) sıklığı son yıllarda giderek artmakla birlikte, henüz etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bozukluğun etiyolojisinde genetik, nörobiyolojik, ruhsal-toplumsal etkenler, çevresel veya iyat-rojenik nedenlerin rol oynadığına ilişkin birçok hipotez öne sürülmüştür. Bu çalışmada OSB ile RELN gen polimorfiz-mi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya DSM-5 tanı ölçütlerine göre OSB tanısı konmuş olan 3-12 yaşları arasındaki 62 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak hasta grubuyla eşleştirilmiş 64 sağlıklı çocuk alındı. İki gruptaki olguları sorgulayan Sosyodemografik Veri Formu verildi ve otizm şiddetini değerlendirmek için Çocukluk Otizmini Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Reelin geninin iki tek nükleotid polimorfizmi (rs1270519, rs362691), real-time PCR kullanılarak genotiplendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 62 OSB’li olgunun 57’si erkek (%92), beşi kız (%8); kontrol grubuna alınan 64 olgunun 52’si erkek (%81), 12’si kız (%19) idi. Hasta grubunun yaş ortalaması 5.54±3.13, kontrol grubunun yaş ortalaması 6.43±4.04 yıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı farklılık saptanmadı. OSB’li hastalarda rs1270519 polimorfizminde sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken, rs362691 açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Tartış-ma: Bu çalışmanın sonuçları RELN gen rs1270519 polimorfizminin Türk popülasyonunda OSB ile ilişkili olabilece-ğini göstermektedir. OSB ile RELN arasındaki ilişkinin aydınlatılabilmesi için farklı polimorfizmlerin de çalışıldığı daha geniş çaplı çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: etiyoloji, gen, otizm spektrum bozuklukları, RELN


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nilfer Şahin
Articles by Murat Kara
Articles by Bilge Kara
Articles by Hatice Topal
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2082
Downloaded: 671
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sahin N, Kara M, Kara B, Topal H. [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500


Web Style

Sahin N, Kara M, Kara B, Topal H. [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=292500 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.292500


AMA (American Medical Association) Style

Sahin N, Kara M, Kara B, Topal H. [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500Vancouver/ICMJE Style

Sahin N, Kara M, Kara B, Topal H. [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(6): 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500Harvard Style

Sahin, N., Kara, . M., Kara, . B. & Topal, . H. (2018) [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500Turabian Style

Sahin, Nilfer, Murat Kara, Bilge Kara, and Hatice Topal. 2018. [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500Chicago Style

Sahin, Nilfer, Murat Kara, Bilge Kara, and Hatice Topal. "[Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500MLA (The Modern Language Association) Style

Sahin, Nilfer, Murat Kara, Bilge Kara, and Hatice Topal. "[Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 599-606. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.292500APA (American Psychological Association) Style

Sahin, N., Kara, . M., Kara, . B. & Topal, . H. (2018) [Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 599-606. Turkish. doi:10.5455/apd.292500

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]