ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia

Orkun Aydın, Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Pınar Ünal Aydın, Ayşen Esen Danacı.

Abstract
Objective: Schizophrenia effects both patients and their caregivers significantly. Psychotic diseases, especially schizophrenia, are problematic for caregivers in almost every period of the illness. In our study, the presence of variables that may have an impact on the severity of illness such as social anxiety, aggression and attachment style in schizophrenia patients’ healthy caregivers are assessed with healthy controls. Methods: Thirty-eight chronic schizophrenia patients and their caregivers and healthy controls were included in the study. The study was conducted with a total of 92 people. Sociodemographic data form and Positive and Negative Symptom Severity Scale (PANSS) were applied to the patient group and additional Liebowitz Social Anxiety Scale, Buss-Perry Aggression Scale and Experiences in Close Relationship-II were applied to the other participants. Results: A significant difference was found only in the mean score of social avoidance subscale when the healthy control group and the caregivers of schizophrenia patients were compared in terms of social anxiety, aggression and attachment style. It was found that the mean score of the social avoidance subscale significantly differentiated between the caregivers of the schizophrenia patients and the healthy control group. The positive symptom severity was predicted significantly by the mean score of the anger subscale in the caregivers of schizophrenia patients through the linear regression analysis. Discussion: Nowadays, non-hospital treatment facilities are being tried to be widespread, and therefore factors affecting family burden and studies to reduce this burden are gaining importance. Determining the needs of the patient's relatives and determining the areas of distress are also contributing to the patient's well-being. In this study for caregivers, we think that psychosocial interventions for social avoidance as well as motivational interviews for managing anger control and illness severity will benefit both patient and caregiver levels.

Key words: social anxiety, attachment style, aggression, caregiverŞizofreni hastalarının bakım verenlerinde sosyal kaygı, saldırganlık ve bağlanma stilinin hastalık şiddeti üzerine etkisi

Ozet
Amaç: Şizofreni, yalnız hastaları değil, aynı zamanda hastaların bakım verenlerini önemli derecede etkilemektedir. Psikotik hastalıklar ve özellikle şizofreni, bakım verenler için hastalığın neredeyse her döneminde sorun oluşturmaktadır. Çalışmamızda, şizofreni hastalarının psikiyatrik bozukluğu bulunmayan bakım verenlerinde sosyal anksiyete, agresyon ve bağlanma stili gibi hastalık şiddeti üzerine etkisi olabilecek değişkenlerin varlığı sağlıklı kontroller ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya 38 kronik şizofreni hastası ve bu hastaların bakım verenleri ile sağlıklı kontroller alınmıştır. Çalışma toplam 92 kişi ile yürütülmüştür. Çalışmaya alınan katılımcılardan hasta grubuna Sosyodemografik Veri Formu ve Pozitif ve Negatif Belirti Şiddeti Ölçeği, diğer katılımcılara sosyodemografik veri formuna ek Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Ölçeği-II uygulanmıştır. Sonuçlar: Şizofreni hastalarının bakım verenleri ile sağlıklı kontrol grubu sosyal anksiyete, saldırganlık ve bağlanma stili açısından karşılaştırıldığında yalnız sosyal kaçınma alt ölçeği ortalama puanında anlamlı farklılık saptanmıştır. Sosyal kaçınma alt ölçeği ortalama puanının, şizofreni hastalarının bakım verenleri ile sağlıklı kontrol grubunu anlamlı olarak birbirinden ayırt ettiği bulunmuştur. Pozitif belirti şiddetini yordamada, şizofreni hastalarının bakım verenlerinde bakılan öfke alt ölçeği ortalama puanının lineer regresyon analizinde de anlamlılığını yitirmediği saptanmıştır. Tartışma: Günümüzde hastane dışı tedavi olanakları yaygınlaştırılmaya çalışılmakta, bu nedenle aile yükünü̈ etkileyen etkenler ve bu yükü̈ azaltmaya yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve sıkıntı çektikleri alanların belirlenmesi hastalara da olumlu katkı sağlamaktadır. Bakım verenlere yönelik yaptığımız bu çalışmada sosyal kaçınmalarına yönelik ruhsal-toplumsal girişimler bununla birlikte öfke kontrolü ve hastalık şiddetini yönetme konusunda yapılacak motivasyonel görüşmelerin hem hasta, hem de bakım veren düzeyinde fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sosyal anksiyete, bağlanma stili, agresyon, bakım veren


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Orkun Aydın
Articles by Fikret Poyraz Çökmüş
Articles by Kuzeymen Balıkçı
Articles by Pınar Ünal Aydın
Articles by Ayşen Esen Danacı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1498
Downloaded: 396
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919


Web Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=276919 [Access: March 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.276919


AMA (American Medical Association) Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(3): 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919Vancouver/ICMJE Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(3): 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919Harvard Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci (2018) [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (3), 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919Turabian Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. 2018. [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919Chicago Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. "[The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919MLA (The Modern Language Association) Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci. "[The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.3 (2018), 274-280. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.276919APA (American Psychological Association) Style

Orkun Aydin, Fikret Poyraz Cokmus, Kuzeymen Balikci, Pinar Unal Aydin, Aysen Esen Danaci (2018) [The effects of caregivers’ social anxiety, aggression and attachment style on the severity of schizophrenia]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (3), 274-280. Turkish. doi:10.5455/apd.276919

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]