ISSN 1302-6631
 

Original Article 


Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents

Mert Besenek.

Abstract
Objective: Dimensional properties of personality are new field which is placed under DSM-5 Section-3 for further research. DSM-5 Personality Inventory (PID-5) is an effective instrument to assess and implement personality dimensions in psychiatric diagnosis and treatment among adolescents; but the researches are limited. To address this issue, we aimed to compare the dimensional personality features between depressive and anxious adolescents using PID-5. Methods: Participants were recruited after they were evaluated with semi-structured psychiatric interviews. Patients with comorbid psychiatric disorders were excluded and total 280 subjects (70 male and 70 female in each group) were included in depression (DG) and anxiety (AG) groups. Results: Total PID-5 scores and all of the personality dimension scores, except those for negative affectivity (NA), were found to be significantly higher in DG than AG. We found positive correlation between all personality scores and the severity of depression and anxiety. Discussion: Our study showed that, even after excluding the cases with comorbidities, no difference was found between the DG and AG regarding NA; and this result could be the proof of the individually elevated NA in both groups bypassing a possible genetic influence. We found that DG had higher disinhibition scores than AG; and the lower disinhibition of anxious children may reflect higher behavioral inhibition levels, which is considered to be a risk factor for anxiety disorders. Cross-sectional design of our study makes it difficult to evaluate causality be-tween the personality dimensions and psychopathology; so further longitudinal studies using these new personality dimensions are needed.

Key words: personality; dimension; depression; anxietyDepresif ve anksiyöz ergenlerin boyutsal kişilik özelliklerindeki farklılıklar

Ozet
Amaç: Kişiliğin boyutsal özellikleri, ileri araştırma gerektiren konular altında DSM-5 Kısım-3’e konmuş oldukça yeni bir alandır. DSM-5 Kişilik Envanteri (KED-5), kişilik boyutlarını değerlendirmek ve bunları ergenlerdeki psikiyatrik tanı ve tedavi süreçlerine katmak için etkili bir ölçektir; ancak bu konudaki çalışma sayısı azdır. Bu alandaki sorunları açıklığa kavuşturmak amacıyla, çalışmamızda depresif ve anksiyöz ergenlerin boyutsal kişilik özelliklerinin karşılaş-tırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Katılımcılar, yarı-yapılandırılmış psikiyatrik görüşmeler sonrasında çalışmaya alınmıştır. Psikiyatrik ek bozuklukları olan olgular çalışmaya alınmamış ve depresyon (DG) ve anksiyete (AG) grup-larına toplam 280 olgu (her grupta 70 erkek ve 70 kız) alınmıştır. Sonuçlar: Toplam KED-5 puanları ve olumsuz duygulanım (OD) dışındaki tüm kişilik boyutları, DG’de AG’ye göre daha yüksek saptanmıştır. Depresyon ve anksi-yete bulgularının şiddetleri ile tüm kişilik boyutlarındaki puanlar arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Tartışma: Çalışmamız eş psikiyatrik bozukluğu olan olgular dışlandıktan sonra bile OD açısından DG ve AG arasında fark olmadığını göstermiştir. Bu sonucun, olası bir genetik etkilenmeyi dışlayabilecek, her grup özelinde bağımsız olarak yükselmiş OD düzeylerini gösterdiği düşünülebilir. DG’deki çocuklarda AG’ye göre daha yüksek dizinhibisyon puanları saptanmıştır; AG’daki görece daha düşük dizinhibisyon puanları, anksiyete bozuklukları için bir risk etkeni olarak kabul edilen yüksek davranışsal inhibisyon düzeylerinin bir yansıması olabilir. Çalışmamızın kesitsel desen-de olması, kişilik boyutları ve psikopatolojiler arasında bir nedensellik kurmayı zorlaştırmaktadır; bu nedenle bu alanda kişilik boyutlarının kullanıldığı uzunlamasına çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, boyut, depresyon, kaygı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mert Besenek
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mert Besenek. Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 649-655. doi:10.5455/apd.94853


Web Style

Mert Besenek. Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=94853 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.94853


AMA (American Medical Association) Style

Mert Besenek. Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 649-655. doi:10.5455/apd.94853Vancouver/ICMJE Style

Mert Besenek. Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 649-655. doi:10.5455/apd.94853Harvard Style

Mert Besenek (2020) Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 649-655. doi:10.5455/apd.94853Turabian Style

Mert Besenek. 2020. Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 649-655. doi:10.5455/apd.94853Chicago Style

Mert Besenek. "Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 649-655. doi:10.5455/apd.94853MLA (The Modern Language Association) Style

Mert Besenek. "Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 649-655. Print. doi:10.5455/apd.94853APA (American Psychological Association) Style

Mert Besenek (2020) Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 649-655. doi:10.5455/apd.94853