ISSN 1302-6631
 

Original Article 


Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder

Berkan Şahin, Miraç Barış Usta.

Abstract
Objective: The purpose of this study was to evaluate the relationship between social media use and smartphone use and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder (MDD). Methods: Fifty-six adoles-cent patients diagnosed with MDD were included. The Autism Spectrum Questionnaire-Adolescent Version (ASQ-A), the Social Media Use Disorder Scale (SMDS), the Smartphone Addiction Scale-Short version (SAS-SV) the Children’s Depression Inventory, and Schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children-present and lifetime version-Turkish version were applied to the participants. Results: The mean total ASQ-A score was determined to be below the defined cutoff points. Adolescents diagnosed with depression with high autistic traits (AT) showed a significantly higher depression score than the low AT group. In the correlation analysis, a signi-ficant positive relationship was determined between the depression score and the SMDS score (r=0.301) and between the SMDS score and the SAS-SV score (r=0.603). In the correlation analysis of the ASQ-A and the SMDS subscales, a significant positive relationship was determined between social skills and persistence, social skills and escape, and communication and withdrawal. Conclusion: The current study results present a different perspective that the determination of autistic traits in the depressive disorder could be important in determining treatment strategies. When determining the treatment strategies for adolescents diagnosed with depressive disorder, it may be important to determine autistic traits and to strengthen and support these difficulties by providing psychosocial interventions to increase social skills and communication in the context of cognitive and behavioral interventions to replace social media use for the adolescents to feel better and avoid stressful situations and negative mental states. Further long-term studies could show whether autistic traits create vulnerability to depression.

Key words: Autistic traits; social media; adolescents; smartphone; major depressive disorderMajör depresif bozukluğu olan ergenlerde sosyal medya kullanımı ve otizm spektrumuna özgü özellikler

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, majör depresif bozukluk (MDB) tanısı konan ergenlerde sosyal medya kullanımı ve akıllı telefon kullanımı ile otizm spektrumuna özgü özellikler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntem: MDB tanısı konmuş 56 ergen hasta çalışmaya alındı. Otizm Spektrum Anketi-Ergen Versiyonu (OSA-E), Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği (SMKBÖ), Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Versiyon (ATBÖ-KV), Çocuklar için Depresyon Ölçeği ve Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu-Türkçe Uyarlaması katılımcılara uygulanmıştır. Bulgular: Ortalama toplam OSA-E puanı-nın tanımlanan kesme puanının altında olduğu bulunmuştur. Yüksek derecede otizm spektrumuna özgü özellikleri olan ergenlerin, düşük derecede otizm spektrumuna özgü özellikleri olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek depresyon puanına sahip olduğu gözlenmiştir. Korelasyon analizinde, depresyon puanı ile SMKBÖ puanı (r=0.301) ve SMKBÖ puanı ile ATBÖ-KV puanı (r=0.603) arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmıştır. ASA-E ve SMKBÖ alt ölçeklerinin korelasyon analizinde sosyal beceriler ve dayanma, sosyal beceriler ve kaçış, iletişim ve yoksunluk arasında anlamlı düzeyde pozitif ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonuçları depresif bozuklukta otizm spektrumuna özgü özelliklerin belirlenmesinin, tedavi stratejilerinin belirlenmesinde önemli olabile-ceğine ilişkin farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Depresif bozukluğu olan ergenler için tedavi stratejilerini belirlerken, ergenlerin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve stresli durumlardan ve olumsuz zihinsel durumlardan kaçınmaları için sosyal medya kullanımının yerini alacak bilişsel ve davranışsal müdahaleler bağlamında sosyal becerileri ve iletişimi arttırmak için ruhsal-toplumsal müdahaleler sağlamada otizme spektrumuna özgü özellikleri belirlemek ve bu zorlukları güçlendirmek ve desteklemek önemli olabilir. İleride yapılacak uzun dönemli çalışmalar otizm spektru-muna özgü özelliklerin depresyona karşı savunmasızlık yaratıp yaratmadığını gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrumu özellikleri, sosyal medya, ergenler, akıllı telefon, majör depresif bozukluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Berkan Şahin
Articles by Miraç Barış Usta
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sahin B, Usta MB. Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 641-648. doi:10.5455/apd.94769


Web Style

Sahin B, Usta MB. Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=94769 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.94769


AMA (American Medical Association) Style

Sahin B, Usta MB. Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 641-648. doi:10.5455/apd.94769Vancouver/ICMJE Style

Sahin B, Usta MB. Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 641-648. doi:10.5455/apd.94769Harvard Style

Sahin, B. & Usta, . M. B. (2020) Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 641-648. doi:10.5455/apd.94769Turabian Style

Sahin, Berkan, and Mirac Baris Usta. 2020. Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 641-648. doi:10.5455/apd.94769Chicago Style

Sahin, Berkan, and Mirac Baris Usta. "Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 641-648. doi:10.5455/apd.94769MLA (The Modern Language Association) Style

Sahin, Berkan, and Mirac Baris Usta. "Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 641-648. Print. doi:10.5455/apd.94769APA (American Psychological Association) Style

Sahin, B. & Usta, . M. B. (2020) Use of social media and autistic traits in adolescents diagnosed with major depressive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 641-648. doi:10.5455/apd.94769