ISSN 1302-6631
 

Original Article 


Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD

Kader Semra Karataş, İlkay Bahçeci, Tahsin Gökhan Telatar, Bülent Bahçeci.

Abstract
Objective: The release of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), involved with immunity regulation, is a neuromediators. The number of studies related to disease-hemogram in Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is low. The aim of our study was to measure the blood NGAL levels and hemogram results in first diagnosis of OCD and to evaluate the relationship between the findings and disease severity. Methods: A total of 28,050 patients, who were presented to psychiatry outpatient clinic between January 2018 and January 2020 were evaluated. Thirty-two patients, for who were diagnosed first-episode OCD and agreed to participate the study were examined with using the Yale Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS), to measure the peripheral blood NGAL levels and hemogram results, and related to immune regulation the total leukocyte counts and neutrophil granulocyte percent-age (NEU%); and the C reactive protein (CRP) levels were recorded. Results: In the comparison of the first-episode OCD patients, a significant difference was found between the NEU% and CRP values while was not found between the blood NGAL levels. Although there was no significant difference between the Y-BOCS scores and blood NGAL levels, the Y-BOCS scores increased as the blood hemoglobin and hematocrit values decreased. Conclusion: This is the first study on this topic in the literature, indicated that although there was an increase in some inflammatory mediators in first-episode OCD patients, there was no significant increase between plasma NGAL levels and OCD severity; and that increasing OCD severity did have an effect on blood hemoglobin and hematocrit levels.

Key words: Disease Severity, Hematocrit, Hemoglobin, NGAL, Obsessive Compulsive DisorderObsesif kompulsif bozuklukta plazma nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin ve hemogram düzeyleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki

Ozet
Amaç: Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) immun regülasyonla ilişkili bir nöromediatördür. Obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) hastalık-hemogram ilişkisiyle ilgili çalışma sayısı azdır. Çalışmamızda ilk kez tanı konan OKB hastalarında hastalık şiddeti ile kan NGAL düzeyi ve hemogram arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran 28050 hasta değerlendirildi. İlk atak OKB tanı-sı konulan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 32 hastanın Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Skalası (Y-BOCS) ile hastalık şiddeti araştırıldı; periferik kan NGAL düzeyi, hemogram ölçüldü ve immun regülasyon ile ilişkili olarak toplam lökosit sayısı, % nötrofil granülosit (NEU%) değerlendirildi, C reaktif protein (CRP) bakıldı. Bulgular: İlk kez tanı konan OKB hastalarında NEU% ve CRP değerlerinde anlamlı farklılık saptanırken, kan NGAL düzeylerinde fark saptanmadı. Y-BOCS puanları arttıkça kan hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Hct) değerlerinin azaldığı belirlendi. Sonuç: İlk kez tanı alan OKB hastalarında diğer inflamatuar mediatörlerde artış saptanırken, plazma NGAL düzeyi ile hastalık ve hastalık şiddeti arasında anlamlı bir artış yoktur, bu literatürdeki ilk yayındır. OKB hastalarında hasta-lık şiddetinin artması Hb ve Hct düzeylerini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastalık Şiddeti, Hematokrit, Hemoglobin, NGAL, Obssesif Kompulsif Bozukluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kader Semra Karataş
Articles by İlkay Bahçeci
Articles by Tahsin Gökhan Telatar
Articles by Bülent Bahçeci
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

KSK, IB, Telatar TG, Bahceci B. [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234


Web Style

KSK, IB, Telatar TG, Bahceci B. [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=92234 [Access: November 18, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.92234


AMA (American Medical Association) Style

KSK, IB, Telatar TG, Bahceci B. [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234Vancouver/ICMJE Style

KSK, IB, Telatar TG, Bahceci B. [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234Harvard Style

, K. S. K., , . I. B., Telatar, . T. G. & Bahceci, . B. (2020) [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234Turabian Style

, Kader Semra Karatas, Ilkay Bahceci, Tahsin Gokhan Telatar, and Bulent Bahceci. 2020. [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234Chicago Style

, Kader Semra Karatas, Ilkay Bahceci, Tahsin Gokhan Telatar, and Bulent Bahceci. "[Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234MLA (The Modern Language Association) Style

, Kader Semra Karatas, Ilkay Bahceci, Tahsin Gokhan Telatar, and Bulent Bahceci. "[Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 585-591. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.92234APA (American Psychological Association) Style

, K. S. K., , . I. B., Telatar, . T. G. & Bahceci, . B. (2020) [Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels and the hemogram levels and their relationship to disease severity in OCD]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 585-591. Turkish. doi:10.5455/apd.92234