ISSN 1302-6631
 

Original Article 


Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder

Mehmet Hamdi Örüm.

Abstract
Objective: Cognitive errors in psychiatric disorders have been frequently investigated. In this study, we aimed to investigate the cognitive errors, cognitive domains including interpersonal relationships (IP) and personal achieve-ments (PA), and psychiatric comorbidity in the rumination (R) and cleaning (C) dimensions of obsessive-compulsive disorder (OCD). Methods: The disorder symptoms were assessed via the Maudsley Obsessive Compulsive Inven-tory (MOCI) and Symptom Check List-90-Revised (SCL-90-R). The Cognitive Distortions Scale (CDS) was used to evaluate cognitive errors. Results: There were 31 female patients with OCD-R, 31 female patients with OCD-C and 31 healthy female controls. The mean age and the mean education level of the patient and control groups were similar (p=0.461 and p=0.203, respectively). The patient and control groups were different in terms of MOCI, SCL-90-R, and CDS scores (p<0.05). There were significant differences between the OCD-R and the OCD-C groups in terms of MOCI, SCL-90-R and CDS-IP scores (p<0.05). The CDS scores of the patients who had cognitive behavi-oral therapy history were lower than those who did not. In the OCD-R group, there was a significant correlation between psychiatric symptoms and cognitive errors (p<0.05). ROC analysis determined that CDS-IP moderately predicted OCD-R. Regression analysis showed that CDS cannot be used in prediction of R and C subdimensions of OCD. Discussion: Psychiatric symptom-cognitive error correlation was more prominent in rumination dimension. In the rumination dimension, cognitive errors related to interpersonal relationships were higher than the cleaning dimension. However, advanced analyzes reveal that further studies are needed to clarify this issue.

Key words: Obsessive-compulsive disorder; Cognitions; Cognitive error; Symptom subtypes; RuminationObsesif kompulsif bozukluğun ruminasyon ve temizlik boyutlarının bilişsel hata özellikleri

Ozet
Amaç: Psikiyatrik bozukluklardaki bilişsel hatalar sıklıkla araştırılmıştır. Biz bu çalışmada, obsesif-kompulsif bozuk-luğun (OKB) ruminasyon (R) ve temizlik (T) boyutlarındaki bilişsel hataları, kişilerarası ilişkiler (IP) ve kişisel başarı-ları (PA) içeren bilişsel alanları ve psikiyatrik eş tanıyı araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bozukluk belirtileri Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) ve Belirti Tarama Listesi-90-Revize Edilmiş (SCL-90-R) ile değerlendirildi. Düşünce Özellikleri Ölçeği (DÖÖ) bilişsel hataları değerlendirmek amacıyla kullanıldı. Bulgular: Otuz bir OKB-R’li kadın hasta, 31 OKB-T’li kadın hasta ve 31 sağlıklı kadın vardı. Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması ve ortala-ma eğitim düzeyi benzerdi (p=0.461 ve p=0.203, sırasıyla). Hasta ve kontrol grubu MOKSL, SCL-90-R ve DÖÖ puanları açısından farklıydı (p<0.05). OKB-R ve OKB-T grupları arasında MOKSL, SCL-90-R ve DÖÖ-IP puanları açısından anlamlı farklılıklar vardı (p<0.05). Bilişsel davranışçı terapi öyküsü olan hastaların DÖÖ puanları olma-yanlara göre daha düşüktü. OKB-R grubunda psikiyatrik belirtiler ile bilişsel hatalar arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). ROC analizi, DÖÖ-IP'nin OKB-R'yi orta derecede öngördüğünü belirledi. Regresyon analizi, DÖÖ'nün OKB’nin R ve T alt boyutlarının tahmininde kullanılamayacağını gösterdi. Tartışma: Ruminasyon boyutunda psiki-yatrik belirti-bilişsel hata korelasyonu daha belirgindi. Ruminasyon boyutunda kişilerarası ilişkilere ilişkin bilişsel hatalar temizlik boyutundan daha yüksekti. Bununla birlikte, ileri analizler bu konunun açıklığa kavuşturulması için ilerleyen çalışmalara gerek duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, bilişler, bilişsel hata, belirti alt tipleri, ruminasyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Hamdi Örüm
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Hamdi Orum. Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 592-599. doi:10.5455/apd.87390


Web Style

Mehmet Hamdi Orum. Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=87390 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.87390


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Hamdi Orum. Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 592-599. doi:10.5455/apd.87390Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Hamdi Orum. Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 592-599. doi:10.5455/apd.87390Harvard Style

Mehmet Hamdi Orum (2020) Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 592-599. doi:10.5455/apd.87390Turabian Style

Mehmet Hamdi Orum. 2020. Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 592-599. doi:10.5455/apd.87390Chicago Style

Mehmet Hamdi Orum. "Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 592-599. doi:10.5455/apd.87390MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Hamdi Orum. "Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 592-599. Print. doi:10.5455/apd.87390APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Hamdi Orum (2020) Cognitive error characteristics of rumination and cleaning dimensions of obsessive-compulsive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 592-599. doi:10.5455/apd.87390