ISSN 1302-6631
 

Original Article 


The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying

Serdar Karatoprak, Yunus Emre Dönmez, Özlem Özel Özcan.

Abstract
Objective: Traditional peer bullying (TPB) is a worldwide problem and 20-56% of adolescents are thought to be affected. Some studies suggest that internet addiction may be related to negative behaviors such as bullying. This study aimed to determine the prevalence of TPB in the clinical psychiatric sample of adolescents and to investigate the predictive effect of age, gender, psychiatric diseases and (internet addiction) IA on roles in TPB. Methods: This cross-sectional study conducted with 214 adolescents in the age range of 12-16 years. Schedule for Affective Disor-ders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version were used for psychiatric evaluations of the participants. Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ) and Young Internet Addiction Scale were carried out to all participants. The predictive effect of age, gender, IA and psychiatric disorders on roles in TPB was evaluated by multinomial logistic regression analysis. Results: The mean age of the participants was 14.5 years. According to the results of the OBVQ, 49% of the participants were involved in TPB (victims: 35%, bullies: 14%). Regression analysis revealed that age and gender had no effect on roles in TPB, but IA had a predictive effect on both victi-mization (p<0.001) and bullying (p<0.001). It was found that depressive disorder had a predictive role in victims (p<0.05) and disruptive behavior disorders (DBD) had a predictive role in bullies (p<0.05). Discussion: Peer bullying was a serious problem (one of two adolescents) in psychiatric clinical population of adolescents and IA positively predicted being a victim and a bully. When peer bullying was evaluated by roles, it was observed that psychiatric problems related to these roles were different. Depressive disorder has predictive effect in victims and disruptive behavior disorder in bullies. The findings of this study may be useful in the development of prevention and intervention programs for adolescents affected by TPB.

Key words: Bullying; internet addiction; adolescent; victim; depressive disorder; disruptive behavior disorderİnternet bağımlılığı ve psikiyatrik bozuklukların geleneksel akran zorbalığı üzerindeki yordayıcı etkisi

Ozet
Amaç: Geleneksel akran zorbalığı (GAZ) dünya çapında bir sorundur ve ergenlerin %20-56'sının etkilendiği düşü-nülmektedir. Bazı çalışmalar internet bağımlılığının (İB) zorbalık gibi olumsuz davranışlarla ilişkili olabileceğini öne sürmüştür. Bu çalışmada ergenlerden oluşan klinik psikiyatrik örneklemde GAZ yaygınlığının belirlenmesi ve yaş, cinsiyet, psikiyatrik bozuklukların ve İB'nin GAZ'deki roller üzerindeki yordayıcı etkisi araştırıldı. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 12-16 yaşları arasındaki 214 ergenle yapılmıştır. Katılımcıların psikiyatrik değerlendirmeleri için Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli kullanılmıştır. Olweus Zorba/Kurban Anketi (OZKA) ve Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği tüm katılımcılara uygulanmıştır. Yaş cinsiyet, İB ve psikiyatrik bozuklukların GAZ'deki roller üzerindeki yordayıcı etkisi multinomial lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 14.5'tir. OZKA sonuçlarına göre, katılımcıların %49'u GAZ'de yer almıştır (kurban: %35, zorba: %14). Regresyon analizi yaş ve cinsiyetin GAZ'deki rolleri etkileme-diğini, ancak İB'nin hem kurban olma (p<0.001) hem de zorba olma (p<0.001) üzerinde yordayıcı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Depresif bozukluğun kurban olmada (p<0.05) ve yıkıcı davranış bozukluğunun ise zorba olmada yordayıcı etkiye sahip olduğu saptanmıştır (p<0.05). Tartışma: Akran zorbalığı, ergenlerden oluşan psikiyatrik klinik örneklemde (iki ergenden biri) ciddi bir sorundur ve İB kurban olma ve zorba olmayı yordayıcı bir etkiye sahiptir. Akran zorbalığı rollerle değerlendirildiğinde, bu rollerle ilişkili psikiyatrik sorunların farklı olduğu gözlenmiştir. Depre-sif bozukluğun kurban olmada, yıkıcı davranış bozukluğunun ise zorba olmada yordayıcı etkisi vardır. Bu çalışmanın bulguları, GAZ'den etkilenen ergenler için önleme ve müdahale programlarının geliştirilmesinde yararlı olabilir

Anahtar Kelimeler: : Zorbalık, internet bağımlılığı, ergen, kurban, depresif bozukluk, yıkıcı davranış bozukluğu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serdar Karatoprak
Articles by Yunus Emre Dönmez
Articles by Özlem Özel Özcan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

SK, Donmez YE, Ozcan OO. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 625-632. doi:10.5455/apd.86661


Web Style

SK, Donmez YE, Ozcan OO. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=86661 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.86661


AMA (American Medical Association) Style

SK, Donmez YE, Ozcan OO. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 625-632. doi:10.5455/apd.86661Vancouver/ICMJE Style

SK, Donmez YE, Ozcan OO. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 625-632. doi:10.5455/apd.86661Harvard Style

, S. K., Donmez, . Y. E. & Ozcan, . O. O. (2020) The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 625-632. doi:10.5455/apd.86661Turabian Style

, Serdar Karatoprak, Yunus Emre Donmez, and Ozlem Ozel Ozcan. 2020. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 625-632. doi:10.5455/apd.86661Chicago Style

, Serdar Karatoprak, Yunus Emre Donmez, and Ozlem Ozel Ozcan. "The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 625-632. doi:10.5455/apd.86661MLA (The Modern Language Association) Style

, Serdar Karatoprak, Yunus Emre Donmez, and Ozlem Ozel Ozcan. "The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 625-632. Print. doi:10.5455/apd.86661APA (American Psychological Association) Style

, S. K., Donmez, . Y. E. & Ozcan, . O. O. (2020) The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 625-632. doi:10.5455/apd.86661