ISSN 1302-6631
 

Original Article 


Insular volume reduction in young male schizophrenia patients

Mehmet Fatih Erbay, Şükrü Kartalcı.

Abstract
Objective: Recent developments in neuroimaging have advanced the understanding of biological mechanisms underlying schizophrenia. Structural and functional abnormalities of the insular cortex have been reported in schizophrenia patients. Many studies have demonstrated that insula volume is lower in schizophrenia patients than healthy individuals. The present study aimed to compare insula volumes of young male schizophrenia patients with that of age-matched young healthy male subjects to eliminate age and gender bias. Methods: Twenty-three male schizophrenia patients meeting DSM-5 diagnostic criteria, who were at the age of 18-40 years, and age-matched 25 healthy male subjects were included into the study. All patients magnetic resonance imaging (MRI) procedure was completed. Insula volume of schizophrenia patients and healthy male volunteers was calculated using MRICloud method. Disease severity was assessed using Positive and Negative Symptom Scale (PANSS). Results: Volumes of both the left and the right insula were significantly lower in the patient group vs. the control group. Moreover, a positive correlation was determined between the right insula volume and the scores of positive symp-tom severity scale. Conclusion: Decreased insular volume is not a specific marker, but it may be a general marker regarding psychopathology. However, investigating whether the diagnostic specificity of insular cortex abnormalities in psychopathologies will be the focus of future studies.

Key words: Schizophrenia, insula, MRICloudGenç erkek şizofreni hastalarında insular hacim azalması

Ozet
Amaç: Nörogörüntüleme alanındaki son gelişmeler şizofreninin altında yatan biyolojik mekanizmaların anlaşılma-sını artırmıştır. Şizofreni hastalarında insular korteksin yapısal ve işlevsel anormallikleri bildirilmiştir. Çoğu çalışma şizofreni hastalarındaki insular hacimlerin sağlıklı insanlardan daha az olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada yaş ve cinsiyet gibi değişkenlerin kontrol altına alınması amacı ile genç, erkek şizofreni hastalarında ve yaş olarak eşleş-tirilmiş sağlıklı genç erkek gönüllülerde insula hacimlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Şizofreni için DSM-5 tanı ölçütlerini karşılayan 18-45 yaşları arasındaki 23 erkek şizofreni hastası ve aynı yaş grubunda 25 sağlıklı gönüllü erkek çalışmaya alındı. Tüm hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) işlemi tamamlandı. Şizofreni hastalarının ve sağlıklı erkek gönüllülerin insula hacmi MRICloud yöntemi kullanılarak hesaplandı. Hasta-lık şiddeti Pozitif ve Negatif Semptom Skalası (PANSS) ile belirlendi. Bulgular: Hem sağ, hem de sol insula hacmi hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha küçüktü. Ayrıca sağ insula hacmi ile pozitif semptom şiddeti ölçek puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. Tartışma: Azalan insular hacim özgül bir hastalık belir-teci değildir, ancak psikopatolojiye ilişkin genel bir belirteç olabilir. Bununla birlikte psikopatolojilerde insular korteks anormalliklerinin tanısal özgüllüğünün olup olmadığının araştırılması gelecekteki çalışmaların odak noktası olacak-tır.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, insular korteks, MRICloud, nörogörüntüleme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Fatih Erbay
Articles by Şükrü Kartalcı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erbay MF, Kartalci S. Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 579-584. doi:10.5455/apd.85006


Web Style

Erbay MF, Kartalci S. Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=85006 [Access: November 18, 2020]. doi:10.5455/apd.85006


AMA (American Medical Association) Style

Erbay MF, Kartalci S. Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(6): 579-584. doi:10.5455/apd.85006Vancouver/ICMJE Style

Erbay MF, Kartalci S. Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 18, 2020]; 21(6): 579-584. doi:10.5455/apd.85006Harvard Style

Erbay, M. F. & Kartalci, . S. (2020) Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (6), 579-584. doi:10.5455/apd.85006Turabian Style

Erbay, Mehmet Fatih, and Sukru Kartalci. 2020. Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 579-584. doi:10.5455/apd.85006Chicago Style

Erbay, Mehmet Fatih, and Sukru Kartalci. "Insular volume reduction in young male schizophrenia patients." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 579-584. doi:10.5455/apd.85006MLA (The Modern Language Association) Style

Erbay, Mehmet Fatih, and Sukru Kartalci. "Insular volume reduction in young male schizophrenia patients." Anatolian Journal of Psychiatry 21.6 (2020), 579-584. Print. doi:10.5455/apd.85006APA (American Psychological Association) Style

Erbay, M. F. & Kartalci, . S. (2020) Insular volume reduction in young male schizophrenia patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (6), 579-584. doi:10.5455/apd.85006