ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients

Filiz Ekim Çevik, Murat Erkıran, Hüseyin Çakan, Fatih Öncü, İbrahim Balcıoğlu.

Abstract
Objective: Schizophrenia is a significant and common disorder. In neural development, it has been noted that prenatal ve perinatal disruptions result in neuropsychological deficits and these deficits might result in early-onset behavioral problems and criminal behaviors.Taking all these previously completed studies into consideration, we have designed a study to find out whether or not there would be any difference caused by previously acquired viral infections between criminal patients and non-criminal ones. On the other hand, this study compares the socio-demographic characteristics. Methods: Two groups from criminal services and acute psychiatry services parti-cipated in the study; the first group consists of 97 male schizophrenic patients with criminal acts and the second group consists of 105 male schizophrenic patients with no criminal acts. ELISA method was used to detect HSV 1-2, and CMV infections. Sociodemographic characteristics of the patients were obtained by scanning patients' files and/or consulting their relatives. Results: The present study was conducted with 202 male patients at the ages of 20 to 76 with a mean age of 40.36±11.33. A logistic regression analysis was conducted by assuming the variables observed as statistically significant or near statistically significant effects as independent variables and the crime commitment status as a dependent variable, in univariant committing crime analyses. Conclusions: These results indicate a statistical significance in some parameters among sociodemographics of schizophrenic patients with criminal acts and without criminal acts as well as non-existence of any significant association between HSV 1-2, and CMV infections and crime commitment in schizophrenic patients.

Key words: Schizophrenia, ELISA, crime, infection, viral agentsErkek şizofreni hastalarında suç işleme ve viral enfeksiyon arasındaki ilişki

Ozet
Amaç: Şizofreni önemli ve yaygın bir bozukluktur. Nöral gelişimde, prenatal ve perinatal aksamaların nöropsikolojik defisitlere neden olduğu ve bu defisitlerin erken başlangıçlı davranış problemlerine ve suç davranışlarına neden olabileceği bildirilmiştir. Daha önce yapılan çalışmaları göz önüne alarak, suç işleyen ve suç işlemeyen (şiddet içeren eylemler olmadan) şizofreni hastaları arasında daha önce geçirilmiş viral enfeksiyonların suç işlemeye neden olabileceği yönünden herhangi bir fark olup olmayacağını öğrenmek ve bu iki grubun sosyodemografik özelliklerini karşılaştırmak için bir çalışma planladık. Yöntem: Çalışmamıza adli servis ve akut kapalı psikiyatri servislerinde yatan erkek hastalardan 97 suç işleyen (adli) 105 suç işlemeyen (adli öyküsü olmayan) şizofreni hastası olmak üzere iki grup alınmıştır. Kanları alınan hastaların serumlarından, HSV 1-2 ve CMV enfeksiyonlarını taramak için ELISA yöntemi uygulanmıştır. Hastaların sosyodemografik özellikleri, hastaların dosyaları taranarak ve yakınlarıyla görüşülerek elde edilmiş ve sosyodemografik değerlendirme formuna kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmamız yaşları 20-76 arasında, yaş ortalaması 40.36±11.33 olan toplam 202 erkek hasta ile yapılmıştır. Suç işleme üzerine tek değişkenli analizlerde istatistiksel olarak anlamlıveya istatistiksel anlamlılığa yakın etkileri olduğu gözlenen değiş-kenler bağımsız değişkenler, suç işleme durumu bağımlı değişken olarak kabul edilerek lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Tartışma: Bu sonuçlar, suç işleyen(adli) ve suç işlemeyen(adli olmayan) şizofreni hastalarının sosyode-mografik özelliklerinin bazı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlılık kaydedilirken, bir yandan da şizofreni hastalarında araştırılan HSV 1-2 ve CMV enfeksiyonları ve suç arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, ELISA, suç, enfeksiyon, viral etkenler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Ekim Çevik
Articles by Murat Erkıran
Articles by Hüseyin Çakan
Articles by Fatih Öncü
Articles by İbrahim Balcıoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2103
Downloaded: 152


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I, . The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 404-411. doi:10.5455/apd.8208


Web Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I, . The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=8208 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.8208


AMA (American Medical Association) Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I, . The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(4): 404-411. doi:10.5455/apd.8208Vancouver/ICMJE Style

Cevik FE, Erkiran M, Cakan H, Oncu F, Balcioglu I, . The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(4): 404-411. doi:10.5455/apd.8208Harvard Style

Cevik, F. E., Erkiran, . M., Cakan, . H., Oncu, . F., Balcioglu, . I. & (2019) The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (4), 404-411. doi:10.5455/apd.8208Turabian Style

Cevik, Filiz Ekim, Murat Erkiran, Huseyin Cakan, Fatih Oncu, Ibrahim Balcioglu, and . 2019. The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 404-411. doi:10.5455/apd.8208Chicago Style

Cevik, Filiz Ekim, Murat Erkiran, Huseyin Cakan, Fatih Oncu, Ibrahim Balcioglu, and . "The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 404-411. doi:10.5455/apd.8208MLA (The Modern Language Association) Style

Cevik, Filiz Ekim, Murat Erkiran, Huseyin Cakan, Fatih Oncu, Ibrahim Balcioglu, and . "The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients." Anatolian Journal of Psychiatry 20.4 (2019), 404-411. Print. doi:10.5455/apd.8208APA (American Psychological Association) Style

Cevik, F. E., Erkiran, . M., Cakan, . H., Oncu, . F., Balcioglu, . I. & (2019) The association between crime commitment and viral infection history in male schizophrenic patients. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (4), 404-411. doi:10.5455/apd.8208