ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters

Medine Gıynaş Ayhan, Alper Adnan Dağıstan, Ceren Şen Tanrıkulu, İbrahim Eren.

Abstract
Objective: Neutrophil lymphocyte ratio (NLR) is accepted as a new marker in assessing the systemic inflammatory response. In this study, we aimed to investigate NLR value in suicide attempters and to compare the results with the control group. Methods: Thirty-seven patients aged over 18 years applied to the emergency service because of suicide attempt were included in the study. Fifty healthy subjects were included in the study, which were similar to the patient group in terms of age, gender and body mass index. All participants were evaluated by a psychiatrist according to DSM-IV and asked to fill in the Beck Depression Inventory (BDI). The NLR was calculated and recorded according to the hemogram analysis results. Results: There was no statistically significant difference between groups in terms of age, gender and body mass index. NLR, neutrophil and lymphocyte levels were found to be significantly higher in the patient group, as in the depression scale score. When we evaluated the patient group as two groups according to the presence of major depression, the BDI score was significantly different but there was no difference between the two groups in terms of NLR. NLR value was significantly higher in the patient group with and without depression than the control group. There was no significant correlation between NLR and BDI score. Conclusion: In our study, it was observed that NLR was significantly higher in suicide attempters, but the presence of major depression did not affect NLR. This suggests that different inflammatory processes may be effective in depression and suicidal behavior. Suicidality should be taken into consideration in studies investigating inflamma-tory processes in psychiatric disorders such as depression. There is also a need for larger follow-up studies in this subject.

Key words: Suicide attempt, neutrophil/lymphocyte ratio, inflammation, depressionİntihar girişiminde bulunanlarda artmış nötrofil/lenfosit oranı

Ozet
Amaç: Nötrofil/lenfosit oranı (NLR) sistemik inflamatuvar yanıtın değerlendirilmesinde yeni bir belirteç olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, intihar girişiminde bulunanlarda NLR’nin araştırılıp sonuçların kontrol grubuyla karşılaş-tırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniği veya acil servise intihar girişimi nedeniyle başvuran 18 yaş ve üzerinde 37 hasta ile yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi açısından benzer 50 sağlıklı birey alındı. Tüm katılımcılar klinisyen tarafından DSM-IV’e göre değerlendirilmiş olup katılımcıların Beck Depresyon Ölçeğini (BDÖ) doldurmaları sağlandı. Alınan hemogram tahlil sonuçlarına göre NLR hesaplanarak kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. NLR, nötrofil ve lökosit değerlerinin hasta grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu. BDÖ puanının da hasta grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Hasta grubunu majör depresyon varlığına göre iki grupta değerlendirdiği-mizde, BDÖ puanının anlamlı olarak farklı olduğu, ancak NLR yönünden iki grup arasında fark olmadığı bulundu. NLR değeri majör depresyon tanısı konan ve konmayan hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. NLR ile BDÖ puanı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda, intihar girişimi olanlarda NLR değerinde artış olduğu, ancak majör depresyon varlığının NLR değerini etkilemediği gözlenmiştir. Bu durum, intihar girişimi davranışı ve depresyonda farklı inflamatuvar süreçlerin etkili olabileceğini düşündürmüş-tür. Depresyon gibi psikiyatrik bozukluklardaki inflamatuvar süreçlerin araştırıldığı çalışmalarda intihar düşüncesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu konuda daha büyük izleme çalışmalarının yapılmasına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi, nötrofil/lenfosit oranı, inflamasyon, depresyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Medine Gıynaş Ayhan
Articles by Alper Adnan Dağıstan
Articles by Ceren Şen Tanrıkulu
Articles by İbrahim Eren
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1698
Downloaded: 371
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099


Web Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=8099 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.8099


AMA (American Medical Association) Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Vancouver/ICMJE Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited July 20, 2019]; 20(3): 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Harvard Style

Ayhan, M. G., Dagistan, . A. A., Tanrikulu, . C. S. & Eren, . I. (2019) [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Turabian Style

Ayhan, Medine Giynas, Alper Adnan Dagistan, Ceren Sen Tanrikulu, and Ibrahim Eren. 2019. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Chicago Style

Ayhan, Medine Giynas, Alper Adnan Dagistan, Ceren Sen Tanrikulu, and Ibrahim Eren. "[Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099MLA (The Modern Language Association) Style

Ayhan, Medine Giynas, Alper Adnan Dagistan, Ceren Sen Tanrikulu, and Ibrahim Eren. "[Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 305-312. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.8099APA (American Psychological Association) Style

Ayhan, M. G., Dagistan, . A. A., Tanrikulu, . C. S. & Eren, . I. (2019) [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]