ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters

Medine Gıynaş Ayhan, Alper Adnan Dağıstan, Ceren Şen Tanrıkulu, İbrahim Eren.

Abstract
Objective: Neutrophil lymphocyte ratio (NLR) is accepted as a new marker in assessing the systemic inflammatory response. In this study, we aimed to investigate NLR value in suicide attempters and to compare the results with the control group. Methods: Thirty-seven patients aged over 18 years applied to the emergency service because of suicide attempt were included in the study. Fifty healthy subjects were included in the study, which were similar to the patient group in terms of age, gender and body mass index. All participants were evaluated by a psychiatrist according to DSM-IV and asked to fill in the Beck Depression Inventory (BDI). The NLR was calculated and recorded according to the hemogram analysis results. Results: There was no statistically significant difference between groups in terms of age, gender and body mass index. NLR, neutrophil and lymphocyte levels were found to be significantly higher in the patient group, as in the depression scale score. When we evaluated the patient group as two groups according to the presence of major depression, the BDI score was significantly different but there was no difference between the two groups in terms of NLR. NLR value was significantly higher in the patient group with and without depression than the control group. There was no significant correlation between NLR and BDI score. Conclusion: In our study, it was observed that NLR was significantly higher in suicide attempters, but the presence of major depression did not affect NLR. This suggests that different inflammatory processes may be effective in depression and suicidal behavior. Suicidality should be taken into consideration in studies investigating inflamma-tory processes in psychiatric disorders such as depression. There is also a need for larger follow-up studies in this subject.

Key words: Suicide attempt, neutrophil/lymphocyte ratio, inflammation, depressionİntihar girişiminde bulunanlarda artmış nötrofil/lenfosit oranı

Ozet
Amaç: Nötrofil/lenfosit oranı (NLR) sistemik inflamatuvar yanıtın değerlendirilmesinde yeni bir belirteç olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, intihar girişiminde bulunanlarda NLR’nin araştırılıp sonuçların kontrol grubuyla karşılaş-tırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniği veya acil servise intihar girişimi nedeniyle başvuran 18 yaş ve üzerinde 37 hasta ile yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi açısından benzer 50 sağlıklı birey alındı. Tüm katılımcılar klinisyen tarafından DSM-IV’e göre değerlendirilmiş olup katılımcıların Beck Depresyon Ölçeğini (BDÖ) doldurmaları sağlandı. Alınan hemogram tahlil sonuçlarına göre NLR hesaplanarak kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. NLR, nötrofil ve lökosit değerlerinin hasta grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu. BDÖ puanının da hasta grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Hasta grubunu majör depresyon varlığına göre iki grupta değerlendirdiği-mizde, BDÖ puanının anlamlı olarak farklı olduğu, ancak NLR yönünden iki grup arasında fark olmadığı bulundu. NLR değeri majör depresyon tanısı konan ve konmayan hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. NLR ile BDÖ puanı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda, intihar girişimi olanlarda NLR değerinde artış olduğu, ancak majör depresyon varlığının NLR değerini etkilemediği gözlenmiştir. Bu durum, intihar girişimi davranışı ve depresyonda farklı inflamatuvar süreçlerin etkili olabileceğini düşündürmüş-tür. Depresyon gibi psikiyatrik bozukluklardaki inflamatuvar süreçlerin araştırıldığı çalışmalarda intihar düşüncesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu konuda daha büyük izleme çalışmalarının yapılmasına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi, nötrofil/lenfosit oranı, inflamasyon, depresyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Medine Gıynaş Ayhan
Articles by Alper Adnan Dağıstan
Articles by Ceren Şen Tanrıkulu
Articles by İbrahim Eren
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2146
Downloaded: 154


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099


Web Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=8099 [Access: April 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.8099


AMA (American Medical Association) Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Vancouver/ICMJE Style

Ayhan MG, Dagistan AA, Tanrikulu CS, Eren I. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 02, 2020]; 20(3): 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Harvard Style

Ayhan, M. G., Dagistan, . A. A., Tanrikulu, . C. S. & Eren, . I. (2019) [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Turabian Style

Ayhan, Medine Giynas, Alper Adnan Dagistan, Ceren Sen Tanrikulu, and Ibrahim Eren. 2019. [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099Chicago Style

Ayhan, Medine Giynas, Alper Adnan Dagistan, Ceren Sen Tanrikulu, and Ibrahim Eren. "[Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099MLA (The Modern Language Association) Style

Ayhan, Medine Giynas, Alper Adnan Dagistan, Ceren Sen Tanrikulu, and Ibrahim Eren. "[Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 305-312. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.8099APA (American Psychological Association) Style

Ayhan, M. G., Dagistan, . A. A., Tanrikulu, . C. S. & Eren, . I. (2019) [Increased neutrophil/lymphocyte ratio in suicide attempters]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 305-312. Turkish. doi:10.5455/apd.8099