ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients

Burcu Demir Gökmen, Mine Cengiz, Meryem Fırat.

Abstract
Objective: The research was conducted in the psychiatry service to examine some demographic variables, inter-nalized stigma and anger levels, as well as the relationship of these variables with each other. Methods: All patients who underwent inpatient treatment in the psychiatric service of a research hospital in the city, and the sample was formed by patients who underwent inpatient treatment in a psychiatric clinic between May and October 2018. The collection of data included Personal Information Form, Internalized Stamping Scale in Mental Illness and the Conti-nuous Anger and Anger Style Scale. The data were collected by face-to-face interview technique and evaluated by the SPSS package program. Results: The total stamping of 89 patients covered in the research was 67.76±12.55 and the average anger score was 71.64±11.86. Correlation analysis between scales found a positive relationship between internalized stigma levels of patients and anger (p<0.05). When examining the relationship between the lower dimensions of scales, it was observed that there were generally positive relationships (p<0.05) other than the subsize of the controlled anger subsize. The highest correlation in terms of subdimensions is between social retreat and internal anger subsizes (r=0.377). Discussion: As the level of stigma increased in the study, the level of anger increased, there was less stigma when anger was controlled, and the more social withdrawal there was, the more anger was suppressed. According to these results, it is recommended that psychotraining be carried out in later studies, considering that anger control and community stamping trainings for patients will be beneficial.

Key words: Internalized stigma, Anger. psychiatric patientPsikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve öfke ilişkisinin incelenmesi

Ozet
Amaç: Araştırma psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların bazı demografik değişkenlerini, içselleştirilmiş damgalanma ve öfke düzeylerini, ayrıca bu değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini bir araştırma hastanesinin psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların tamamı, örneklemini ise Mayıs-Ekim 2018 tarihleri arasında psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastalar oluş-turmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği ve Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmış ve SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 89 hastanın damgalanma toplam puan orta-laması 67.76±12.55, öfke puan ortalaması ise 71.64±11.86 olarak bulunmuştur. Ölçekler arasında yapılan korelas-yon analizinde hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyleri ile öfke arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05). Ölçeklerin alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde kontrol altına alınmış öfke alt boyutu dışında genel olarak pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür (p<0.05). Alt boyutlar açısından en yüksek korelasyon sosyal geri çekilme ile içte tutulan öfke alt boyutları arasındadır (r=0.377). Tartışma: Araştırmada damgalanma düzeyi yükseldikçe öfke düzeyinin arttığı, öfke kontrol edilebildiğinde daha az damgalanma yaşandığı ve ne kadar sosyal olarak geri çekilme varsa o kadar öfkenin bastırıldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, hastalara yönelik öfke kontrolü ve topluma yönelik damgalanma eğitimlerinin yararlı olacağı düşünülerek sonraki çalışmalarda ruhsal eğitim yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İçselleştirilmiş damgalanma, Öfke, psikiyatrik hasta


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burcu Demir Gökmen
Articles by Mine Cengiz
Articles by Meryem Fırat
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 197
Downloaded: 35


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gokmen BD, Cengiz M, Firat M. [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601


Web Style

Gokmen BD, Cengiz M, Firat M. [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=79601 [Access: April 04, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601


AMA (American Medical Association) Style

Gokmen BD, Cengiz M, Firat M. [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601Vancouver/ICMJE Style

Gokmen BD, Cengiz M, Firat M. [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601Harvard Style

Gokmen, B. D., Cengiz, . M. & Firat, . M. (0) [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601Turabian Style

Gokmen, Burcu Demir, Mine Cengiz, and Meryem Firat. 0. [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601Chicago Style

Gokmen, Burcu Demir, Mine Cengiz, and Meryem Firat. "[Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]." Turkish. doi:10.5455/apd.79601MLA (The Modern Language Association) Style

Gokmen, Burcu Demir, Mine Cengiz, and Meryem Firat. "[Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]." Turkish. doi:10.5455/apd.79601APA (American Psychological Association) Style

Gokmen, B. D., Cengiz, . M. & Firat, . M. (0) [Investigation of the relationship between internalized stigma and anger psychiatry patients]. Turkish. doi:10.5455/apd.79601