ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents

Fatih Dağdelen.

Abstract
Objective: The primary aim of this study is to evaluate the possible relationship between obsessive-compulsive symptoms (OCS) and traumatic life events (TLEs) in this clinical sample of adolescents. The secondary objective is to evaluate the relationship between different clinical presentations and severities of OCS and specific TLEs. Methods: The study included 60 adolescents between 12-16 ages, with obsessive-compulsive disorder (OCD) ac-cording to DSM-V and 60 adolescents without any psychiatric diagnosis. Sociodemographic characteristics of cases were evaluated with detailed form; in addition, neuropsychological tests were applied to investigate development of ıntelligence and trauma characteristics of childhood. Turkish version of Schedule for Affective Disorders and Schizo-phrenia for School-Age-Children Present and lifetime version, Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Children's Depression Inventory and Childhood Trauma Questionnaire-short form were applied in order to assess psychopathology. Intelligence level of patients were assessed with Wechsler Intelligence Scale for Children-Re-vised. Results: It was determined that there was a strong relationship between TLEs and OCS in adolescents, especially in females. TLEs were associated with all OCS manifestations, most prominently with sexual, religious and harm obsessions. The sexual abuse showed stronger associations with OCS compared with other TLEs. Dis-cussion: Due to limited number of patients, our findings couldn’t be generalized to all adolescents with OCS; there-fore there is a need for more studies in this area.

Key words: obsessive-compulsive symptoms; traumatic life events; sexual abuseErgenlerde obsesif-kompulsif belirtilerin travmatik yaşam olaylarıyla ilişkisi

Ozet
Amaç: Çalışmanın birinci amacı ergenlerin klinik örnekleminde obsesif-kompulsif semptomların (OKS) travmatik yaşam olayları (TYO) ile olası ilişkisinin değerlendirilmesi; ikinci amacı, OKS’nin farklı klinik görünümleri ve şiddetleri ile özgül TYO arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma 12-16 yaşları arasında, DSM-5’e göre obsesif-kompulsif bozukluğu olan 60 ergen ve herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmayan 60 ergenle yapıldı. Olgu-ların sosyodemografik özellikleri Sosyodemografik Veri Formu ile, çocukluk çağı travma özellikleri ve entelektüel gelişimleri nöropsikolojik testlerle değerlendirildi. Psikopatolojileri değerlendirmek için Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli Türkçe Sürümü, Çocukluk Çağı Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon ölçeği, Çocukluk Çağı Depresyon Ölçeği, Çocukluk Çağı Travma Soru Ölçeği-Kısa Form uygulandı. Hastaların zeka düzeylerini değerlendirmek için Wechsler Zeka Ölçeği uygulandı. Sonuçlar: Çalışmada kadınlarda daha belirgin olmak üzere TYO ve OKS arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlen-miştir. TYO öncelikle cinsel, dinsel ve zarar görme obsesyonları ile güçlü bir ilişki gösterirken; OKS görünümlerinin tamamıyla ilişkili bulunmuştur. Cinsel istismar diğer TYO türlerine göre OKS ile daha güçlü bir ilişki göstermiştir. Tartışma: Hasta sayımızın az olması nedeniyle, bulgularımız OKS’li ergenlerin tamamına genellenemez. Bu alanda daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif-kompulsif belirtiler, travmatik yaşam olayları, cinsel istismar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih Dağdelen
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 277
Downloaded: 55


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatih Dagdelen. The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. doi:10.5455/apd.77647


Web Style

Fatih Dagdelen. The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=77647 [Access: April 05, 2020]. doi:10.5455/apd.77647


AMA (American Medical Association) Style

Fatih Dagdelen. The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. doi:10.5455/apd.77647Vancouver/ICMJE Style

Fatih Dagdelen. The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. doi:10.5455/apd.77647Harvard Style

Fatih Dagdelen (0) The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. doi:10.5455/apd.77647Turabian Style

Fatih Dagdelen. 0. The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. doi:10.5455/apd.77647Chicago Style

Fatih Dagdelen. "The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents." doi:10.5455/apd.77647MLA (The Modern Language Association) Style

Fatih Dagdelen. "The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents." doi:10.5455/apd.77647APA (American Psychological Association) Style

Fatih Dagdelen (0) The relationship between obsessive-compulsive symptoms and traumatic life events in adolescents. doi:10.5455/apd.77647