ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis

Mengühan Araz Altay, Işık Görker, Sibel Güler, Begüm Demirci Şipka, Tuğçe Ataş.

Abstract
Objective: This study aims to investigate the psychiatric disorders in children with parental multiple sclerosis (MS) and to research the differences between without parental chronic disease. Methods: The children of the parents with MS diagnosis in the neurology department and the children of parents without chronic medical and psychiatric diseases were included in the study. Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) was applied to the children. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinical Version (SCID-I-CV) was applied to parents with MS. Psychiatric characteristics of the parents and children were determined. The accompanying psychiatric disorders in children and adolescents with paternal MS and the clinical features affecting these disorders were analyzed. Results: Fifty children and adolescents with parental MS were included in the study group and 75 children and adolescents without a chronic disease in the parents were included in the control group. The mean age of children in the study group was 12.7±2.9 years and 58% were girls. 52% of the parents with MS were diagnosed with a psychiatric disorder. As a result of the evaluation, 54% of the children with parental MS were diagnosed with psychiatric disorder. The most common psychiatric diagnoses were anxiety disorders (30%), attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) (22%), and tic disorders (16%), respectively. The Expanded Disability Status Scale scores of the parents of children with psychi-atric diagnoses were significantly higher than those of the children with no diagnosis. Conclusion: Children of MS patients have a high rate of psychiatric disorder. As the severity of MS increases, it is more common for children to be affected psychosocially. Children with parental MS should be follow-up for psychiatric disorders, especially for anxiety disorders and ADHD.

Key words: multiple sclerosis, child and adolescent, psychiatric disorder, parental chronic illnessMultipl skleroz hastalarının çocuklarının psikiyatrik özelliklerinin değerlendirilmesi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada amacımız, multipl skleroz (MS) tanısı konan anne-babanın çocuklarında psikiyatrik bozukluk-ların incelenerek anne-babasında kronik hastalığı olmayan çocuk ve ergenlerle farklılıklarını araştırmaktır. Yöntem: Nöroloji polikliniğinde MS tanısıyla izlenen anne-babaların çocuklarıyla, kronik tıbbi ve psikiyatrik hastalığı olmayan anne-babaların çocukları çalışmaya alındı. Çocuklarla psikiyatrik görüşme yapılarak Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Şekli Türkçe uyarlaması (K-SADS-PL) uygulandı. MS’li anne-babalara DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Klinik Versi-yonu (SCID-I-CV) uygulandı. Anne-baba ve çocukların psikiyatrik özellikleri belirlendi. Anne-babasında MS olan çocuk ve ergenlerde eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve bu bozukluklar üzerine etkili olan klinik özellikler analiz edildi. Bulgular: Çalışma grubuna anne-babasında MS olan 50 çocuk ve ergen, kontrol grubuna anne-babasında kronik hastalık olmayan 75 çocuk ve ergen alındı. Çalışma grubundaki çocukların yaş ortalaması 12.7±2.9 olup %58’i kızdı, kontrol grubunun yaş ve cinsiyet özellikleri benzerdi. Çalışma grubundaki olguların %78’inin annesi MS hastasıydı. MS’li anne-babaların %52’sine psikiyatrik bozukluk tanısı konuldu. Değerlendirme sonucunda MS’li anne-babaların çocuklarının %54’üne psikiyatrik bozukluk tanısı konuldu. Bu olgulara en sık konulan psikiyatrik tanılar sırasıyla anksiyete bozuklukları (%30), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) (%22), tik bozukluğu (16%) idi. Psikiyatrik tanı konanların anne-babalarının Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği puan ortalaması, tanı konmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç: MS hastalarının çocuklarında yüksek oranda psikiyatrik bozukluk bulunmuştur. MS’nin ciddiyeti arttıkça, çocukların ruhsal-toplumsal yönden etkilenmesi daha fazla olmak-tadır. MS’li anne-babaların çocukları, başta anksiyete bozuklukları ve DEHB olmak üzere psikiyatrik bozukluklar açısından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler:


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mengühan Araz Altay
Articles by Işık Görker
Articles by Sibel Güler
Articles by Begüm Demirci Şipka
Articles by Tuğçe Ataş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 405
Downloaded: 159


How to Cite this Article
Pubmed Style

Altay MA, Gorker I, Guler S, Sipka BD, Atas T. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. doi:10.5455/apd.74903


Web Style

Altay MA, Gorker I, Guler S, Sipka BD, Atas T. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=74903 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.74903


AMA (American Medical Association) Style

Altay MA, Gorker I, Guler S, Sipka BD, Atas T. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. doi:10.5455/apd.74903Vancouver/ICMJE Style

Altay MA, Gorker I, Guler S, Sipka BD, Atas T. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. doi:10.5455/apd.74903Harvard Style

Altay, M. A., Gorker, . I., Guler, . S., Sipka, . B. D. & Atas, . T. (0) Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. doi:10.5455/apd.74903Turabian Style

Altay, Menguhan Araz, Isik Gorker, Sibel Guler, Begum Demirci Sipka, and Tugce Atas. 0. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. doi:10.5455/apd.74903Chicago Style

Altay, Menguhan Araz, Isik Gorker, Sibel Guler, Begum Demirci Sipka, and Tugce Atas. "Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis." doi:10.5455/apd.74903MLA (The Modern Language Association) Style

Altay, Menguhan Araz, Isik Gorker, Sibel Guler, Begum Demirci Sipka, and Tugce Atas. "Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis." doi:10.5455/apd.74903APA (American Psychological Association) Style

Altay, M. A., Gorker, . I., Guler, . S., Sipka, . B. D. & Atas, . T. (0) Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. doi:10.5455/apd.74903