ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers

Mustafa Yavuz, Nermin Gürhan, Bahadır Geniş.

Abstract
Objective: Studies on the perception of nepotism in public institutions and organizations in Turkey is rather limited. In the health sector, there are almost no studies on nepotism. This study will therefore make a great contribution in respect of investigating the perceptions of healthcare professionals towards nepotism. Methods: In this study, the perception of nepotism in the health sector in Turkey has sought to investigate. Data collection form, Nepotism and Job Satisfaction Scales were used in this study, and data were collected using the quantitative data collection technique. The study sample consists of 316 people. Results: While 91.8% of the participants said that they were not favored by anybody to secure a job/promotion etc., 77.8% said they knew at least one person who received preferential treatment in job search. The study revealed a significant negative correlation between the all sub-dimensions of the Nepotism Scale and the pay, promotions, supervision and co-workers’ subdimensions of the Job Satisfaction Scale (p<0.05). The ‘supervision’ subdimension of job satisfaction is a meaningful predictor in all sub-dimensions of nepotism. Discussion: Health workers are satisfied with their colleagues and professions but they are seriously complaining about nepotism. The increase in nepotism causes a significant decrease in almost all subtitles of job satisfaction. One of the most important results of our study is that the audits conducted in the institutions show that the health care workers increase their job satisfaction.

Key words: health services, justice, inequality, job satisfactionSağlık çalışanlarında nepotizm algısı ve iş doyumu

Ozet
Amaç: Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında nepotizm algısı üzerine çalışma sayısı azdır. Sağlık sektöründe, nepotizm konusunda neredeyse hiçbir çalışma yoktur. Bu nedenle, bu çalışma sağlık profesyonellerinin nepotizme karşı algılarının araştırılmasına katkı sağlayacaktır. Yöntem: Bu çalışmada, Türkiye'de sağlık sektöründe nepotizm algısı araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Veri Toplama Formu, Nepotizm ve İş Doyumu Ölçekleri kullanılmış; veri, nicel veri toplama tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma örneklemi 316 kişiden oluşmaktadır. Sonuçlar: Katılımcıların %91.8'i iş/terfi vb. için herhangi biri tarafından kayrılmadığını söylerken, %77.8'i iş aramada öncelikli muamele gören en az bir kişiyi tanıdığını söylemiştir. Çalışma, Nepotizm Ölçeğinin tüm alt boyutları ile iş doyumu ölçeğinin ücret, terfi, denetim ve iş arkadaşları alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (p<0.05). İş Doyumu Ölçeğinin denetim alt boyutu, nepotizmin tüm alt boyutlarında anlamlı bir yordayıcıdır. Tartış-ma: Sağlık çalışanları meslektaşlarından ve mesleklerinden memnundurlar, ancak nepotizmden ciddi şekilde yakın-maktadırlar. Nepotizmdeki artış, hemen hemen tüm iş doyumu alt başlıklarında önemli bir azalmaya neden olmakta-dır. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri, kurumlarda yapılan denetimlerin sağlık çalışanlarının iş memnuniyetini artırdığını göstermesidir.

Anahtar Kelimeler:


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa Yavuz
Articles by Nermin Gürhan
Articles by Bahadır Geniş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 355
Downloaded: 107


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yavuz M, Gurhan N, Genis B. Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. doi:10.5455/apd.74234


Web Style

Yavuz M, Gurhan N, Genis B. Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=74234 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.74234


AMA (American Medical Association) Style

Yavuz M, Gurhan N, Genis B. Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. doi:10.5455/apd.74234Vancouver/ICMJE Style

Yavuz M, Gurhan N, Genis B. Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. doi:10.5455/apd.74234Harvard Style

Yavuz, M., Gurhan, . N. & Genis, . B. (0) Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. doi:10.5455/apd.74234Turabian Style

Yavuz, Mustafa, Nermin Gurhan, and Bahadir Genis. 0. Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. doi:10.5455/apd.74234Chicago Style

Yavuz, Mustafa, Nermin Gurhan, and Bahadir Genis. "Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers." doi:10.5455/apd.74234MLA (The Modern Language Association) Style

Yavuz, Mustafa, Nermin Gurhan, and Bahadir Genis. "Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers." doi:10.5455/apd.74234APA (American Psychological Association) Style

Yavuz, M., Gurhan, . N. & Genis, . B. (0) Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. doi:10.5455/apd.74234