ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying

Selma Tural Hesapçıoğlu, Habibe Yeşilova.

Abstract
Objective: This study aims to investigate the prevalence of internet addiction (IA), the predictors of IA, and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and peer bullying. Methods: The sample of this study were selected from high school students in the city center of Mus, Turkey, by using a multistage sampling method. Students completed the Internet Addiction Scale, Peer Bullying Questionnaire, Beck Depression Inventory, and Coopersmith Self-Esteem Inventory. Data obtained from 1150 students were analyzed. Results: The prevalence of internet addiction was 11.7%. IA scores correlated negatively with self-esteem scores and positively with depression scores. Students involved in the bullying cycle had a statistically significantly higher mean internet addiction score than those who were not involved in the cycle. Results of binary logistic regression analysis show that students who are both bully and victim are more likely to be addicted to the internet (odds ratio=1.68) than students who are not in the bullying cycle. Every unit increase in the depression score is associated with a 3.8% increase in the odds of being addicted to the internet. For every unit increase in the self-esteem score, the odds of internet addiction decreases by 1.7%. Conclusion: Results show that involvement in bullying, depression, and low self-esteem are predictors of internet addiction. Depression and low self-esteem should be the concurrent predictors for both bullying and internet addiction. Clinical interventions for internet addiction or bullying should include depression and low self-esteem.

Key words: Adolescent, aggression, bullying, depression, internet addiction, self esteemGençler arasında internet bağımlılığının yaygınlığı ve depresif belirtiler, benlik saygısı ve akran zorbalığı ile ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, internet bağımlılığının yaygınlığı ve belirleyicilerinin incelenmesi, depresif belirtiler, benlik saygısı ve akran zorbalığı ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Bu çalışmanın örneklemi, Muş şehir merkezinde bulunan lise öğrencilerinden çok aşamalı bir örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Akran Zorbalığı Anketi, Beck Depresyon Ölçeği ve Coopersmith Benlik Saygısı Envanterini dolduran 1150 öğrenciden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Sonuçlar: İnternet bağımlılığının yaygınlığı %11.7 idi. İnternet bağımlılığı puanları benlik saygısı puanları ile negatif, depresyon puanları ile pozitif yönde ilişkilidir. Zorbalık döngüsüne katılan öğrenciler, döngü içinde bulunmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bir ortalama internet bağımlılığı puanına sahipti. Binary lojistik regresyon analizinin sonuçları hem zorba, hem de mağdur olan öğrencilerin zorbalık döngüsünde olmayan öğrencilere göre internete bağımlı olma olasılık-larının daha yüksek (Odds ratio=1.68) olduğunu göstermektedir. Depresyon puanındaki her birim artış, internet bağımlılığı olma olasılığında %3.8'lik bir artışla ilişkilidir. Benlik saygısı puanındaki her birim artışta internet bağımlılığı olasılığı %1.7 oranında azalmaktadır. Tartışma: Sonuçlar, zorbalık döngüsüne girmenin, depresif belirtilerin ve düşük özgüvenin, internet bağımlılığının belirleyicileri olduğunu göstermektedir. Depresyon ve düşük özgüven, hem internet bağımlılığının, hem de zorbalığa karışmanın risk etkenleridir. İnternet bağımlılığı ve zorbalığa yönelik klinik müdahaleler, depresyon ve düşük özgüven içermelidir.

Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, depresyon, ergen, internet bağımlılığı, saldırganlık, zorbalık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selma Tural Hesapçıoğlu
Articles by Habibe Yeşilova
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 382
Downloaded: 59


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hesapcioglu ST, Yesilova H. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. doi:10.5455/apd.72881


Web Style

Hesapcioglu ST, Yesilova H. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=72881 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.72881


AMA (American Medical Association) Style

Hesapcioglu ST, Yesilova H. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. doi:10.5455/apd.72881Vancouver/ICMJE Style

Hesapcioglu ST, Yesilova H. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. doi:10.5455/apd.72881Harvard Style

Hesapcioglu, S. T. & Yesilova, . H. (0) Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. doi:10.5455/apd.72881Turabian Style

Hesapcioglu, Selma Tural, and Habibe Yesilova. 0. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. doi:10.5455/apd.72881Chicago Style

Hesapcioglu, Selma Tural, and Habibe Yesilova. "Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying." doi:10.5455/apd.72881MLA (The Modern Language Association) Style

Hesapcioglu, Selma Tural, and Habibe Yesilova. "Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying." doi:10.5455/apd.72881APA (American Psychological Association) Style

Hesapcioglu, S. T. & Yesilova, . H. (0) Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. doi:10.5455/apd.72881