ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome

Erman Altunışık, Ali Haydar Baykan.

Abstract
Objective: Restless legs syndrome (RLS) is a chronic progressive movement disorder with a pathophysiology that is still not fully known. In recent years, a growing number of studies have suggested that the disease may be of a neurodegenerative nature. We aimed to measure olfactory bulb volume (OBv) in RLS using cranial magnetic resonance imaging (MRI). Methods: The study included 24 patients (11 males, 13 females) aged 18-60 years who were diagnosed with idiopathic RLS according to the criteria of the Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) 2014 and followed up by our neurology clinic, and 26 age-matched controls (12 males, 14 females). In the cranial MRI examination of both groups, the right, left and total OBv values were manually calculated in mm3. Results: While there was no significant difference between the right and left OBv values of the patient and control groups, the total OBv value of the patient group was found to be significantly lower compared to the control group (p=0.041). There was no significant difference between disease severity and OBv values. It was seen that right, left and total OBv values decreased significantly as the duration of the disease increased (p=0.001, p<0.001, p<0.001). Conclu-sion: Our study showed that the olfactory system could be involved in RLS and the underlying mechanism of RLS may be related to neurodegeneration and RLS may be a disorder of central origin. However, longitudinal follow-up studies are needed to fully assess whether neurodegeneration will occur.

Key words: restless legs syndrome, olfactory bulb volume, sleeping disorders, neurodegeneration, neuroimagingHuzursuz bacak sendromu hastalarında azalmış olfactor bulbus volümü

Ozet
Amaç: Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) patofizyolojisi tam olarak bilinmeyen kronik, ilerleyici bir hareket bozukluğudur. Son yıllarda artan sayıdaki çalışmalar hastalığın nörodejeneratif doğada olabileceğini düşündür-müştür. Biz de HBS’de olası nörodejenerasyonu kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile olfactor bulbus volümünü (OBV) değerlendirerek araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya nöroloji kliniğimizde izlenen 18-60 yaşları arasındaki kadın ve erkeklerden oluşan ve Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) 2014 tanı ölçütlerine göre idiopatik huzursuz bacak sendromu tanısı konan 24 hasta (11 E, 13 K), ve 18-60 yaşları arasındaki kadın ve erkeklerden oluşan 26 kontrol grubu (12 E, 14 K) alındı. İki grubun kraniyal MRI incelemesinde sağ, sol ve toplam OBV değeri mm3 cinsinden, manuel olarak hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: Ölçülen sağ ve sol OBV değerlerinde hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı fark saptanmazken, hasta grubunun toplam OBV değe-ri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.041). Sağ, sol ve toplam volüm değer-leri arasında hastalık şiddetine göre anlamlı fark bulunmadı. Hastalık süresi uzadıkça sağ, sol ve toplam OBv değer-lerinin anlamlı olarak azaldığı saptandı (p=0.001, p<0.001, p<0.001). Sonuç: Çalışmamız HBS hastalarında olfaktör sistemin tutulabileceğini, HBS’de altta yatan mekanizmanın nörodejenerasyon olabileceğini ve hastalığın merkezi kökenli bir bozukluk olabileceğini göstermiştir. Nörodejenerasyonun olup olmayacağını tam olarak değerlendire-bilmek için uzunlamasına izleme çalışmalarına gerek vardır. Huzursuz bacak sendromu, olfaktor bulbus volümü, uyku bozuklukları, nörodejenerasyon, nörogörüntüleme

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, olfaktor bulbus volümü, uyku bozuklukları, nörodejenerasyon, nörogörüntüleme


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erman Altunışık
Articles by Ali Haydar Baykan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 385
Downloaded: 57


How to Cite this Article
Pubmed Style

Altunisik E, Baykan AH. Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. doi:10.5455/apd.72424


Web Style

Altunisik E, Baykan AH. Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=72424 [Access: April 03, 2020]. doi:10.5455/apd.72424


AMA (American Medical Association) Style

Altunisik E, Baykan AH. Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. doi:10.5455/apd.72424Vancouver/ICMJE Style

Altunisik E, Baykan AH. Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. doi:10.5455/apd.72424Harvard Style

Altunisik, E. & Baykan, . A. H. (0) Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. doi:10.5455/apd.72424Turabian Style

Altunisik, Erman, and Ali Haydar Baykan. 0. Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. doi:10.5455/apd.72424Chicago Style

Altunisik, Erman, and Ali Haydar Baykan. "Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome." doi:10.5455/apd.72424MLA (The Modern Language Association) Style

Altunisik, Erman, and Ali Haydar Baykan. "Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome." doi:10.5455/apd.72424APA (American Psychological Association) Style

Altunisik, E. & Baykan, . A. H. (0) Decreased olfactory bulb volume in patients with restless legs syndrome. doi:10.5455/apd.72424