ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation

Yıldız Bilge, Esin Sezgin.

Abstract
Objective: Difficulty in regulating emotions is a concept related to psychopathology that occurs not only in childhood but also in adulthood. This emotion develops in early childhood via the interaction of the child with the parents, especially the mother. The aim of this study is to examine the role of attachment styles and personality traits of the mother in the relationship between emotion regulation of the mother and her child. Methods: This study comprised of 280 mothers, 24-50 years (35.92±5.14), 148 girls (52.9%) and 129 boys (46.1%) in the age range of 3-6 years. Sociodemographic Data Form, Emotion Regulation Checklist (ERC), Difficulties in the Emotion Regulation Scale Brief Form, Basic Personality Traits Inventory and Relationship Scales Questionnaire were applied to the partici-pants. Results: Significant difference in sociodemographic variables was found in boy's favor in the ERC-negative subscale compared to child sex variables only. Positive correlations were found between the children's ERC-nega-tive subscale and maternal emotion regulation difficulties, indifferent and fearful affiliation neuroticism and negative valence personality traits; and negative correlations were found with extraversion and responsibility characteristics according to the Pearson's correlation analysis. According to the mediation analysis, neuroticism, negative valence and fearful attachment style of the mother had a partial mediating effect on the relationship between the emotion regulation of the child and the emotion regulation of the mother. Conclusion: In our study, it was observed that the difficulty of regulating emotion was related to the difficulty of regulating emotion of the mother rather than the ability of the child to regulate emotion and some personality traits were effective factors in the emotion regulation difficulty of the child. Investigating other family-related factors correlated with child emotion regulation difficulties will contri-bute to the understanding of emotion regulation process.

Key words: Child emotion regulation, mother’s emotion regulation, basic personality traits, attacment stylesAnne ve çocuk duygu düzenleme arasındaki ilişkide annenin kişilik özelliklerinin ve bağlanma stillerinin aracı rolü

Ozet
Amaç: Duygu düzenleme güçlüğü hem çocukluk, hem de yetişkinlik döneminde ortaya çıkan psikopatolojiyle ilişkili bir kavramdır ve erken çocukluk döneminde anne-babalarla ve özellikle anneyle çocuğun etkileşimi aracılığıyla gelişim gösterir. Bu çalışmada annenin duygu düzenlemesi ile çocuğun duygu düzenlemesi arasındaki ilişkide annenin sahip olduğu bağlanma stilleri ve kişilik özelliklerinin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi, 3-6 yaşları arasındaki 148 kız (%52.9) ve 129 erkek (%46.1) çocuğa sahip, 24-50 yaşları arasındaki (35.92±5.14) 280 anneden oluşmuştur. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, çocuklara yönelik Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ), annelere yönelik Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği-Kısa Form, Temel Kişilik Özellikleri Envanteri ve İlişki Ölçekleri Anketi uygulanmıştır. Bulgular: Sosyodemografik değişkenlerde sadece çocuk cinsiyet değişkenine göre DDÖ-olumsuzluk alt ölçeğinde erkek çocuklar lehine anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizine göre çocukların DDÖ-olumsuzluk alt boyutu ile annenin duygu düzenle-me güçlüğü, kayıtsız ve korkulu bağlanma stilleri, nevrotiklik ve olumsuz değerlik kişilik özellikleri arasında pozitif yönde anlamlı korelasyonlar; dışa dönüklük ve sorumluluk özellikleriyle negatif yönde anlamlı korelasyon saptan-mıştır. Aracılık analizine göre, çocuğun duygu düzenlemesi ile annenin duygu düzenlemesi arasındaki ilişkide anne-nin nevrotiklik, olumsuz değerlik ve korkulu bağlanma stilinin kısmi aracılık etkisinin olduğu bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda çocuğun duygu düzenleme becerisinden çok, duygu düzenleme güçlüğünün annenin duygu düzen-leme güçlüğü ile ilişkili olduğu ve çocuğun duygu düzenleme güçlüğünde annenin bağlanma stilinin ve bazı kişilik özelliklerinin etkili unsurlar olduğu görülmüştür. Çocuk duygu düzenleme güçlüğüyle ilgili olarak aile kaynaklı diğer etkenlerin de araştırılması duygu düzenleme sürecinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk duygu düzenleme, anne duygu düzenleme, temel kişilik özellikleri, bağlanma stilleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yıldız Bilge
Articles by Esin Sezgin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 568
Downloaded: 71


How to Cite this Article
Pubmed Style

Bilge Y, Sezgin E. [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836


Web Style

Bilge Y, Sezgin E. [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=65836 [Access: April 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836


AMA (American Medical Association) Style

Bilge Y, Sezgin E. [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836Vancouver/ICMJE Style

Bilge Y, Sezgin E. [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836Harvard Style

Bilge, Y. & Sezgin, . E. (0) [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836Turabian Style

Bilge, Yildiz, and Esin Sezgin. 0. [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836Chicago Style

Bilge, Yildiz, and Esin Sezgin. "[Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]." Turkish. doi:10.5455/apd.65836MLA (The Modern Language Association) Style

Bilge, Yildiz, and Esin Sezgin. "[Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]." Turkish. doi:10.5455/apd.65836APA (American Psychological Association) Style

Bilge, Y. & Sezgin, . E. (0) [Mediator role of mother's personality traits and attachment styles in the relationship between mother and child emotion regulation]. Turkish. doi:10.5455/apd.65836