ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder

Neslihan Gülşah Hançer, Nurgül Özdemir, Şengül Şahin.

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between internalized stigmatization and marital compliance and family processes of married female patients with bipolar disorder. Methods: The patients who were admitted to psychiatry clinic of Kayseri Hospital for Mental and Neurological Disorders with the diagnosis of bipolar disorder according to DSM-5 between January and June 2018. Assessment tools were Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI) scale and Marital Adjustment Test (MAT) and Family Assessment Device (FAD). The data were analyzed by SPSS Windows version 24.0 package program using mean, Shaphiro Wilk, Mann Whitney test, Kruskal Wallis test, and Spearman’s correlation coefficient. Results: The mean score of the patients for ISMI was 49.20±16.85. The mean score of the MAT was 23.57±13.42. The total subscales scores of the patients for FAD was over 2. It was found that there was a negative and moderate significant correlation between the total scores of the ISMI and the MAT, and there was a positively weak relationship between the ISMI total score and FAD subscales (p<0.05). It was determined that internalized stigmatization levels of married female patients with bipolar disorder were moderate, marital adjustment was poor and family functions were unhealthy and marital adjustment was deteriorated as internalized stigmatization levels increased and family functions were affected negatively. Discussion: In order to increase the marital adjustment of married female patients with bipolar disorder and to improve the health of family functions, internalized stigmatization should be determined and attempts to reduce stigmatization should be planned with the participation of spouses and family members in the treatment process.

Key words: bipolar disorder, women, marital adjustment, family process, internalized stigmatizationBipolar bozukluğu olan evli kadın hastalarda içselleştirilmiş damgalanma düzeyinin evlilik uyumu ve aile içi süreçler ile ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışma bipolar bozukluğu olan evli kadın hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyinin evlilik uyumu ve aile içi süreçleri ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında Kayseri’de bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören veya ayaktan tedaviye başvuran bipolar bozukluğu olan 200 evli kadın hasta katılmıştır. Değerlendirme için Kişisel Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ), Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanıldı. Veriler SPSS Windows versiyon 24.0 paket programında ortalama, Shaphi-ro Wilk, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Allpairwise testi ve Spearman korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların RHİDÖ toplam puanı 49.20±16.85, EUÖ toplam puanı 23.57±13.42 ve ADÖ tüm alt ölçek puanı 2 puanın üzerinde olduğu belirlendi. RHİDÖ toplam puanı ile EUÖ arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, RHİDÖ toplam puanı ve ADÖ alt ölçekleri arasında pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05). Bipolar bozukluğu olan evli kadın hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin orta düzeyde, evlilik uyumlarının kötü, aile işlevlerinin sağlıksız olduğu ve içselleştirilmiş damgalanma düzeyleri arttıkça evlilik uyumlarının bozulduğu ve aile işlevlerinin olumsuz yönde etkilendiği belirlendi. Sonuç: Bipolar bozukluğu olan evli kadın hastaların evlilik uyumunun artması ve aile işlevlerinin daha sağlıklı olmasına yönelik olarak içselleştirilmiş damgalanmanın belirlenip eş ve aile bireylerinin tedavi sürecine katılımı ile damga-lanmayı azaltmaya yönelik girişimler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, kadın, evlilik uyumu, aile içi süreç, içselleştirilmiş damgalanma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Neslihan Gülşah Hançer
Articles by Nurgül Özdemir
Articles by Şengül Şahin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 723
Downloaded: 93


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hancer NG, Ozdemir N, Sahin S. [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506


Web Style

Hancer NG, Ozdemir N, Sahin S. [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=65506 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506


AMA (American Medical Association) Style

Hancer NG, Ozdemir N, Sahin S. [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506Vancouver/ICMJE Style

Hancer NG, Ozdemir N, Sahin S. [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506Harvard Style

Hancer, N. G., Ozdemir, . N. & Sahin, . S. (0) [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506Turabian Style

Hancer, Neslihan Gulsah, Nurgul Ozdemir, and Sengul Sahin. 0. [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506Chicago Style

Hancer, Neslihan Gulsah, Nurgul Ozdemir, and Sengul Sahin. "[The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]." Turkish. doi:10.5455/apd.65506MLA (The Modern Language Association) Style

Hancer, Neslihan Gulsah, Nurgul Ozdemir, and Sengul Sahin. "[The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]." Turkish. doi:10.5455/apd.65506APA (American Psychological Association) Style

Hancer, N. G., Ozdemir, . N. & Sahin, . S. (0) [The relationship between internal stigmatization level and marital compliance in married women patients with bipolar disorder]. Turkish. doi:10.5455/apd.65506