ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients

Şahin Gürkan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Çağla Özdemir, Bengisu Çatlı, Şafak Yalçın Şahiner, Deniz Gürkan, Erol Göka.

Abstract
Objective: The aim of our study is to examine factors associated with involvement in crime in schizophrenia patients. Methods: One hundred and twenty consecutive patients diagnosed with schizophrenia according to DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) were included in the study. Based on their history of crime, the sample was divided into criminal (n=60) and non-criminal (n=60) groups. Sociodemographic Data Form, Positive and Negative Symptom Scale (PANSS), Psychopaty Checklist-revised (PCL-R) and Buss-Warren Aggression Questionnarie (BWAQ) were administered to each patient. Results: The criminal group was older than noncriminal group. It was observed that criminals tend to be more likely to be hospitalized. Smoking and self-harm were more common in criminal group. All PCL-R subscores were higher in criminals than non-criminals, however, PANSS and BWAQ scores were similar in both groups. In criminal group, substance abuse and self-harm were more common in patients involved in multiple crimes. Similarly, all PCL-R subscores and BWAQ-physical aggression subscore were higher in patients involved in multiple crimes. All BWAQ subscores have been shown to correlate positively with PANSS and PCL-R scores in criminal group. Conclusion: In schizophrenia patients, psychopathy, smoking, substance abuse, self-harm were associated with criminal behaviors. Therefore, these factors needs to be recognized as a formal and essential aspect of clinical management.

Key words: Schziophrenia, Crime, Psychopathy, AgressionSuç işlemiş ve işlememiş şizofreni hastalarının sosyodemografik verileri, psikopati ve saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, şizofreni hastalarında suça karışmayla ilişkili etkenlerin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya, DSM-5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El kitabı) ölçütlerine göre şizofreni tanısı konmuş ardışık 120 hasta alınmıştır. Hastaların suç öykülerine göre örneklem suç işleyenler (s=60) ve suç işlemeyenler (s=60) şeklinde ikiye ayrılmıştır. Her hastaya Sosyodemografik Veri Formu, Pozitif ve Negatif Sendrom ölçeği (PANSS), Psikopati Değerlendirme Ölçeği-Revize (PCL-R) ve Buss-Waren Saldırganlık Ölçeği (BWSÖ) uygulan-mıştır. Bulgular: Suç işleyenler suç işlemeyenlerden daha yaşlıdır. Suçluların daha fazla hastaneye yatırılma eğiliminde olduğu görülmüştür. Sigara içme, kendine zarar verme suçlularda daha sıktır. Tüm PCL-R alt puanları suçlularda suç işlemeyenlerden daha yüksektir, ancak PANSS ve BWSÖ puanları iki grupta benzerdir. Suç işleyen grupta, madde kullanımı ve kendine zarar verme yineleyici suçu olanlarda daha yaygındır. Benzer şekilde, tüm PCL-R alt puanları ve BWSÖ-fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanı yineleyici suçu olanlarda daha yüksektir. Suç işleyen grupta, tüm BWSÖ alt puanlarının PANSS ve PCL-R puanlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Şizofreni hastalarında suç işlemeyle psikopati, madde kullanımı, sigara ve kendine zarar verme davranı-şının ilişkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu etkenlerin hastaların klinik yaklaşımının resmi ve gerekli bir parçası halinde algılanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Suç, Psikopati, Saldırganlık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şahin Gürkan
Articles by Elif Tatlıdil Yaylacı
Articles by Çağla Özdemir
Articles by Bengisu Çatlı
Articles by Şafak Yalçın Şahiner
Articles by Deniz Gürkan
Articles by Erol Göka
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2306
Downloaded: 205


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538


Web Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=6538 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.6538


AMA (American Medical Association) Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Vancouver/ICMJE Style

Gurkan S, Yaylaci ET, Ozdemir C, Catli B, Sahiner SY, Gurkan D, Goka E. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(3): 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Harvard Style

Gurkan, S., Yaylaci, . E. T., Ozdemir, . C., Catli, . B., Sahiner, . S. Y., Gurkan, . D. & Goka, . E. (2019) [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Turabian Style

Gurkan, Sahin, Elif Tatlidil Yaylaci, Cagla Ozdemir, Bengisu Catli, Safak Yalcin Sahiner, Deniz Gurkan, and Erol Goka. 2019. [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538Chicago Style

Gurkan, Sahin, Elif Tatlidil Yaylaci, Cagla Ozdemir, Bengisu Catli, Safak Yalcin Sahiner, Deniz Gurkan, and Erol Goka. "[Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538MLA (The Modern Language Association) Style

Gurkan, Sahin, Elif Tatlidil Yaylaci, Cagla Ozdemir, Bengisu Catli, Safak Yalcin Sahiner, Deniz Gurkan, and Erol Goka. "[Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 261-268. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.6538APA (American Psychological Association) Style

Gurkan, S., Yaylaci, . E. T., Ozdemir, . C., Catli, . B., Sahiner, . S. Y., Gurkan, . D. & Goka, . E. (2019) [Comparison of sociodemographic features, psychopathy and aggression levels of criminal and non-criminal schizophrenia patients]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 261-268. Turkish. doi:10.5455/apd.6538