ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The role of childhood traumas in adult obesity

Talat Soner Yılmaz, Abdulhalik Gülücü, Hüseyin Demirci.

Abstract
Objective: Obesity is a common public health problem which is a cause of morbidity and mortality worldwide. Genetic and environmental factors play a role in the etiology. In this study, the role of childhood traumas in adult obesity was examined. Methods: The study group consisted of 109 (76 female, 33 male) participants, 78 patients and 31 healthy volunteers. BMI and blood pressures were recorded. FBG(fasting blood glucose), creatinine, ALT, AST, LDL, HDL, triglyceride, total cholesterol, fasting insulin were studied. Insulin resistance was evaluated by HOMA-IR.CTQ was applied to all subjects of the patient and control group. Results: Emotional neglect score was significantly higher in the patient group (p=0.009). There was no significant difference in terms of other components. Physical neglect score was significantly higher in patients with BMI 35.0-39.9 kg/m2 (p=0.030).There was a significant positive correlation between total CTQ, physical and emotional neglect score and insulin and HOMA-IR. Conclusion: Emotional neglect score in obese patients and physical neglect score in stage 2 obese patients were significantly higher, suggesting that childhood traumas may have a role in the etiology of adult obesity. Further and large-scale studies are needed to enlighten all aspects of the subject.

Key words: Obesity, Childhood Traumas, Insulin ResistanceErişkin obezitesinde çocukluk çağı travmalarının rolü

Ozet
Amaç: Obezite tüm dünyada sık görülen, morbidite ve mortalite nedeni olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Etiyolojisinde genetik ve çevresel etkenler rol oynar. Çalışmamızda çevresel etkenlerden olan çocukluk çağı trav-malarının erişkin obezitesindeki rolü incelenmiştir. Yöntem: Çalışma grubu 78 hasta ve 31 sağlıklı gönüllü olmak üzere 109 (76 kadın, 33 erkek) katılımcıdan oluşturuldu. BKİ ve kan basınçları kaydedildi. Biyokimyasal belirteçler-den AKŞ, kreatin, ALT, AST, LDL, HDL, TG, total kolesterol, açlık insülini çalışıldı. İnsülin direnci ‘homeostatic model assessment-insulin resistance (HOMA-IR)’ yöntemi ile belirlendi. Hasta ve kontrol grubunun tüm bireylerine çocukluk çağı travma ölçeği anketi (ÇÇTÖ) uygulandı. Bulgular: Duygusal ihmal puanı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.009). Diğer bileşenler açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Fiziksel ihmal puanı ise BKİ düzeyi 35.0-39.9 kg/m2 olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.030). Toplam CTQ, fiziksel ve duygusal ihmal puanı ile insülin ve HOMA indeksi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Obez hastalarda kontrol grubuna göre duygusal ihmal puanının ve evre 2 obez hastalarda fiziksel ihmal puanının anlamlı olarak yüksek saptanması, erişkin obezitesinin etiyolojisinde çocukluk çağı travmalarının rolünün olabileceğini düşündür-mektedir. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için daha fazla ve geniş ölçekli çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Çocukluk Çağı Travmaları, İnsülin Direnci


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Talat Soner Yılmaz
Articles by Abdulhalik Gülücü
Articles by Hüseyin Demirci
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 954
Downloaded: 96


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yilmaz TS, Gulucu A, Demirci H. [The role of childhood traumas in adult obesity]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955


Web Style

Yilmaz TS, Gulucu A, Demirci H. [The role of childhood traumas in adult obesity]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=58955 [Access: April 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955


AMA (American Medical Association) Style

Yilmaz TS, Gulucu A, Demirci H. [The role of childhood traumas in adult obesity]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955Vancouver/ICMJE Style

Yilmaz TS, Gulucu A, Demirci H. [The role of childhood traumas in adult obesity]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955Harvard Style

Yilmaz, T. S., Gulucu, . A. & Demirci, . H. (0) [The role of childhood traumas in adult obesity]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955Turabian Style

Yilmaz, Talat Soner, Abdulhalik Gulucu, and Huseyin Demirci. 0. [The role of childhood traumas in adult obesity]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955Chicago Style

Yilmaz, Talat Soner, Abdulhalik Gulucu, and Huseyin Demirci. "[The role of childhood traumas in adult obesity]." Turkish. doi:10.5455/apd.58955MLA (The Modern Language Association) Style

Yilmaz, Talat Soner, Abdulhalik Gulucu, and Huseyin Demirci. "[The role of childhood traumas in adult obesity]." Turkish. doi:10.5455/apd.58955APA (American Psychological Association) Style

Yilmaz, T. S., Gulucu, . A. & Demirci, . H. (0) [The role of childhood traumas in adult obesity]. Turkish. doi:10.5455/apd.58955