ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters

Filiz Özsoy, Şuheda Kaya.

Abstract
Objective: The aim of this study was investigate to type D personality traits of in schizophrenia patients and the relationship between personality and clinical parameters. Methods: The study included 100 patients with schizo-phrenia who were aged between 18-65, inpatient or outpatient follow-up, and 92 healthy controls matched for sociodemographic data. To all participants; Sociodemographic data form, Type D personality scale (DS-14), Schizo-phrenia Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) were applied. Results: The comparison of the groups showed a significant difference in DS-14, negative affectivity and social inhibition. In the results of Pearson’s correlation analysis of schizophrenia patients; the DS-14 negative affectivity subscale and PANSS positive symptom subscale, general functioning level and CDSS scores were inversely related. While DS-14 social inhibition and PANSS all subscales were negatively correlated. Discussion: The results of our study; it was found that patients with schizophrenia had higher D-type characteristics and those with D-type personality had poorer functionality. It was found that type D personality traits were higher rates in patients with additional medical illnesses, psychiatric disorders requiring family treatment, smokers and those with old psychiatric hospitalizations. In order to improve the functionality of patients with schizophrenia, it may be beneficial to evaluate personality traits in addition to pharmacotherapy.

Key words: Schizophrenia, Type D personality, positive symptoms, negative symptoms, general functionality.Şizofreni tanılı hastalarda D tipi kişilik özellikleri ve klinik parametrelerle ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, şizofreni hastalarında D tipi kişilik özelliklerini ve klinik parametrelerle kişilik özellikleri arasındaki olası ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışmamıza hasta grubu olarak şizofreni tanısı konulmuş, yatarak veya ayaktan izlenen 18-65 yaşları arasındaki 100 hasta ve sosyodemografik veriler açısından hasta grubu ile eşleşebilecek 92 kişi sağlıklı kontrol grubu olarak alınmıştır. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Tip D Kişilik Ölçeği (DS-14) ve Şizofreni Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ) uygulanmıştır. Sonuçlar: Hastalarda kontrol grubuna kıyasla; DS-14 her iki alt boyutu ve toplam puanları istatistiksel olarak yüksek hesaplanmıştır. Pearson korelasyon analizi kullanılarak şizofreni hasta grubunun nicel değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde DS-14 negatif affektivite alt boyutu ile PANSS pozitif semptom alt ölçeği, genel işlevsellik düzeyi ve CŞDÖ puanları ters ilişkili idi. DS-14 sosyal inhibisyon alt boyutu, PANSS tüm alt ölçekleri ile negatif ilişkili olarak bulunmuştur. Tartışma: Şizofreni hastalarının D tipi özellikleri yüksek oranda gösterdiği ve D tipi kişiliğe sahip olanların işlevselliklerinin daha kötü olduğu bulunmuştur. D tipi kişilik özelliklerinin ek tıbbi hastalığı olanlarda, ailesinde tedavi görmeyi gerektiren psikiyatrik bozukluğu olanlarda, sigara içenlerde ve psikiyatri servisine yatış öyküsü olanlarda daha yüksek oranlarda olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak şizof-reni hastalarında hastaların işlevselliklerinin düzeltilebilmesi için tedavide farmakoterapinin yanında kişilik özelliklerinin de değerlendirilmesi faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, D tipi kişilik, pozitif semptomlar, negatif semptomlar, genel işlevsellik.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Filiz Özsoy
Articles by Şuheda Kaya
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1045
Downloaded: 112


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozsoy F, Kaya S. [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673


Web Style

Ozsoy F, Kaya S. [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=58673 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673


AMA (American Medical Association) Style

Ozsoy F, Kaya S. [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673Vancouver/ICMJE Style

Ozsoy F, Kaya S. [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673Harvard Style

Ozsoy, F. & Kaya, . S. (0) [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673Turabian Style

Ozsoy, Filiz, and Suheda Kaya. 0. [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673Chicago Style

Ozsoy, Filiz, and Suheda Kaya. "[Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]." Turkish. doi:10.5455/apd.58673MLA (The Modern Language Association) Style

Ozsoy, Filiz, and Suheda Kaya. "[Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]." Turkish. doi:10.5455/apd.58673APA (American Psychological Association) Style

Ozsoy, F. & Kaya, . S. (0) [Type D personality traits in patients with schizophrenia and their relationship with clinical parameters]. Turkish. doi:10.5455/apd.58673