ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample

Ayhan Çakıcı Eş, Mehmet Çakıcı, Cansın İskender, Zeynep Kızılgül.

Abstract
Objective: Some special regions around the world have an important role, in the increasing use of psychoactive substances. The aim of the study is to examine the profile of psychoactive substance users in Lefkoşa/Surlariçi (walled city) and Gazimağusa/Maraş regions, which are considered as special regions in TRNC. Method: The study was carried out in May 2018 with 467 participants between the ages of 18-65. The regions were chosen by randomized sampling method with multiple stratified based on purposive sampling, aiming for maximum diversity. The questionnaires consisted of 30 semi-structured questions, whilst, the use of psychoactive substances were examined with the European Model Questionnaire. Descriptive statistical methods were used and different characteristics were analyzed with chi-square statistical method. Results: The rates of cigarette and Other Psychoactive Drug (OPD) use in the Surlariçi and Maraş regions were found to be lower than those in Central Region of Gazimağusa and Köşklüçiftlik regions. The most common substance in the Surlariçi and Maraş regions is cannabis. Synthetic cannabinoids and sedative/drug. Heroin, ecstasy and LSD substances are used extensively in control centers. Surlariçi and Maraş regions experience the most immigration from Turkey. The majority of the participants in the Surlariçi and the Maraş region were not citizens and were mainly illegals. Conclusion: The use of OPD and illegal substances in the Surlariçi and Maraş regions is higher than the control centers. Socio-demographic characteristics such as low socioeconomic level, low education levels, immigration and unemployment in the Special regions have an effect on substance use. This study shed light on future prevention efforts and found that more attention should be paid to special areas in setting public health policies.

Key words: Psychoactive substance, prevalence, risk factors, special regions.KKTC Riskli Bölgelerde Psikoaktif Madde Kullanım Profili Ve Risk Faktörleri: KKTC Dört Bölge Örneklemi

Ozet
Amaç: Dünyada psikoaktif madde kullanımının giderek artmasında bazı özel bölgelerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Araştırmanın amacı, KKTC’de özel bölge olarak nitelendirilen Lefkoşa/Surlar İçi ve Gazimağusa/Maraş bölgelerindeki psikoaktif madde kullanıcılarının profilinin detaylı olarak incelenmesidir. Yöntem: Çalışma KKTC'de 2018 Mayıs ayında 18-65 yaş grubu 468 kişi arasında gerçekleştirilmiştir. Bölgeler, maksimum çeşitliliğe yönelik amaçsal örnekleme göre kotalı çok basamaklı tabakalandırılmış seçkisiz (randomize) örneklem yöntemi ile seçilerek çalışmaya alınmıştır. Olguların sosyo-demografik özellikleri yarı-yapılandırılmış 30 sorudan oluşan bilgi formu ve psikoaktif madde kullanımı ile ilgili sorular ise Avrupa Model Anket formu ile incelenmiştir. Çalışmada betimleyici istatistik yöntemleri kullanılmış gruplar arası farklı özellikler ki-kare istatistik yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular: Surlariçi ve Maraş bölgelerinin sigara ve DPM kullanım oranları GMMB ve Köşklüçiftlik bölgelerinden daha yüksek alkol kullanma oranlarının ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Surlariçi ve Maraş bölgelerinde en yaygın madde esrardır. Esrardan sonra sentetik kannabinoid ve yatıştırıcı-sakinleştirici ilaç kullanımın da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eroin, ekstazi ve LSD maddelerinin özellikle kontrol merkezlerinde yoğun olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Surlariçi ve Maraş bölgeleri Türkiye'den en fazla göç alan bölgelerdir. Surlariçi ve Maraş bölgesindeki katılımcıların çoğunluğunun vatandaş olmadığı veya kaçak olarak ikamet ettikleri de tespit edilmiştir. Sonuç: KKTC'de özel bölge olarak ele alınan Surlariçi ve Maraş bölgelerindeki DPM ve YM kullanımının kontrol merkezlerine oranla daha fazladır. Surlariçi ve Maraş bölgelerindeki düşük sosyoekonomik düzey, düşük eğitim seviyeleri, göçmenlik, işsizlik gibi sosyodemografik karakter özelliklerinin madde kullanımı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışma, gelecekte yapılacak olan önleme çalışmalarına ışık tutmuş ve halk sağlığı politikaları belirlenirken özel bölgelere daha çok önem verilmesi gerektiği ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikoaktif madde, yaygınlık, risk faktörleri, özel bölgeler.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayhan Çakıcı Eş
Articles by Mehmet Çakıcı
Articles by Cansın İskender
Articles by Zeynep Kızılgül
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1054
Downloaded: 244


How to Cite this Article
Pubmed Style

Es AC, Cakici M, Iskender C, Kizilgul Z. [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339


Web Style

Es AC, Cakici M, Iskender C, Kizilgul Z. [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=58339 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.58339


AMA (American Medical Association) Style

Es AC, Cakici M, Iskender C, Kizilgul Z. [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339Vancouver/ICMJE Style

Es AC, Cakici M, Iskender C, Kizilgul Z. [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339Harvard Style

Es, A. C., Cakici, . M., Iskender, . C. & Kizilgul, . Z. (2020) [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339Turabian Style

Es, Ayhan Cakici, Mehmet Cakici, Cansin Iskender, and Zeynep Kizilgul. 2020. [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339Chicago Style

Es, Ayhan Cakici, Mehmet Cakici, Cansin Iskender, and Zeynep Kizilgul. "[Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339MLA (The Modern Language Association) Style

Es, Ayhan Cakici, Mehmet Cakici, Cansin Iskender, and Zeynep Kizilgul. "[Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 165-172. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.58339APA (American Psychological Association) Style

Es, A. C., Cakici, . M., Iskender, . C. & Kizilgul, . Z. (2020) [Psychoactive Substance Use Profile and Risk Factors in TRNC Risky Regions: TRNC Four Regions Sample]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 165-172. Turkish. doi:10.5455/apd.58339