ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?

Mahmut Zabit Kara, Mehmet Hamdi Orum, Ebru Sekmen.

Abstract
Objective: Studies show that developmental stuttering (DS) may be associated with inflammatory processes. Complete blood count (CBC) values have been used as indicators of a systemic inflammatory response. We aimed to evaluate the relationship between CBC values particularly basophil, platelet, and lymphocyte-related parameters and DS. Method: In this retrospective case-control study, the CBC values of 54 patients who were diagnosed with DS were compared with the data of 54 healthy subjects. Results: Basophil count, percentage of basophil, and platelet count were significantly higher (p=0.001, r=0.35; p=0.044, r=0.19; p=0.045, r=0.11; respectively); mean platelet volume was significantly lower in the patient group (p=0.000, r=-0.54). The areas under the ROC curve of basophil count, percentage of basophil, and platelet count for patient group were 0.708, 0.611, and 0.636. A signifi-cant correlation was found between basophil count and platelet count (r=0.276, p=0.048), basophil count and mean platelet volume (r=-0.420, p=0.002), basophil count and percentage of basophil (r=0.685, p=0.000). Basophil count correlated with disease duration (r=-0.296, p=0.035). According to the Binary logistic regression analysis, low mean platelet volume predicts DS. Discussion: Inflammation might play a role in the etiopathogenesis of DS. Basophil and platelet-related parameters may be potential markers for DS.

Key words: Basophil; Complete blood count; Mean platelet volume; Developmental stuttering; ImmuneBazofil ve trombosit ile ilgili parametreler ile gelişimsel kekemelik arasında bir ilişki var mı?

Ozet
Amaç: Çalışmalar gelişimsel kekemeliğin (GK) inflamatuar süreçlerle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Tam kan sayımı (TKS) değerleri sistemik inflamatuar yanıtın göstergesi olarak kullanılmaktadır. Amacımız, özellikle bazofil, trombosit ve lenfositle ilişkili parametreler olmak üzere TKS ile GK arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntem: Bu geriye dönük olgu-kontrol çalışmasında, GK tanısı konmuş 54 hastanın TKS değerleri, 54 sağlıklı bireyin verile-riyle karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunda, bazofil sayısı, bazofil yüzdesi ve trombosit sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001, r=0.35; p=0.044, r=0.19; p=0.045, r=0.11; sırasıyla) ve ortalama trombosit hacmi anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.000, r=-0.54). Hasta grubunun bazofil sayısı, bazofil oranı ve trombosit sayısı düzeylerine ait ROC eğrisi altında kalan alanlar 0.708, 0.611, ve 0.636 idi. Bazofil sayısı ve trombosit sayısı (r=0.276, p=0.048), bazofil sayısı ve ortalama trombosit hacmi (r=-0.420, p=0.002), bazofil sayısı ve bazofil oranı (r=0.685, p=0.000) arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Bazofil sayısı ile hastalık süresi arasında korelasyon vardı (r=-0.296, p=0.035). Binary lojistik regresyon analizine göre, düşük ortalama trombosit hacmi GK’yi öngörmektedir. Tartışma: GK’nin etiyopatogenezinde inflamasyon rol oynayabilir. Bazofil ve trombosit ile ilişkili parametreler GK için potansiyel inflamasyon belirteçleri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bazofil, tam kan sayımı, ortalama trombosit hacmi, gelişimsel kekemelik, bağışıklık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mahmut Zabit Kara
Articles by Mehmet Hamdi Orum
Articles by Ebru Sekmen
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1076
Downloaded: 125


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kara MZ, Orum MH, Sekmen E. Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 187-194. doi:10.5455/apd.57722


Web Style

Kara MZ, Orum MH, Sekmen E. Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=57722 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.57722


AMA (American Medical Association) Style

Kara MZ, Orum MH, Sekmen E. Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 187-194. doi:10.5455/apd.57722Vancouver/ICMJE Style

Kara MZ, Orum MH, Sekmen E. Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 187-194. doi:10.5455/apd.57722Harvard Style

Kara, M. Z., Orum, . M. H. & Sekmen, . E. (2020) Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 187-194. doi:10.5455/apd.57722Turabian Style

Kara, Mahmut Zabit, Mehmet Hamdi Orum, and Ebru Sekmen. 2020. Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 187-194. doi:10.5455/apd.57722Chicago Style

Kara, Mahmut Zabit, Mehmet Hamdi Orum, and Ebru Sekmen. "Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 187-194. doi:10.5455/apd.57722MLA (The Modern Language Association) Style

Kara, Mahmut Zabit, Mehmet Hamdi Orum, and Ebru Sekmen. "Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 187-194. Print. doi:10.5455/apd.57722APA (American Psychological Association) Style

Kara, M. Z., Orum, . M. H. & Sekmen, . E. (2020) Is there a relationship between basophil, platelet-related parameters and developmental stuttering?. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 187-194. doi:10.5455/apd.57722