ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder

Deniz Adnan Çoban.

Abstract
Objective: Suicide is one of the preventable causes of death. Obsessive-compulsive disorder (OCD) has been shown to increase the risk of suicide as in most mental illnesses. However, there are limited number of studies to determine predictors of suicide in OCD patients. Due to the lack of literature, this study aims to reveal the relationship between impulsivity and suicidal behavior in OCD patients. Methods: The sample of this cross-sectional study consisted of 122 OCD patients who were diagnosed according to DSM-5 diagnostic criteria and included in the study. The participants were evaluated with Sociodemographic Data Form, Yale-Brown Obsessive Compulsion Scale (Y-BOCS) and Hamilton Depression Scale (HAM-D), Barratt Impulsivity Scale-11 (BIS-11) and Beck Anxiety Inventory (BAI). The patients were divided into two groups with and without suicide attempt and were subjected to appropriate statistical treatment. Results: There was no statistically significant difference between BIS-11 total and subscale scores and BAI scores of two groups with and without suicide attempt, but there was a statistically significant difference between HAM-D, Y-BOCS total, obsession, compulsion scores and suicide attempts. In OCD patients, gender, Y-BOCS and HAM-D scores were predictive of suicide, whereas age and BIS-11 scores were not predictive. Conclusion: This study suggests that suicidal behavior in OCD patients results from symptom severity rather than impulsivity. Long-term follow-up studies are needed to investigate the relationship between impulsivity and suicide in OCD patients.

Key words: Obsessive Compulsive Disorder (OCD), predictor, impulsivity, depression, anxiety, suicide.Obsesif kompulsif bozuklukta özkıyım öngördürücüsü olarak dürtüsellik, anksiyete ve depresif belirtilerin incelenmesi

Ozet
Amaç: Özkıyım önlenebilir ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Çoğu ruhsal bozuklukta olduğu gibi, obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) özkıyım riskini artırdığı gösterilmiştir, fakat OKB hastalarında özkıyımın öngördürücülerini belirlemeye yönelik çalışmalar az sayıdadır. Literatürdeki eksiklik nedeniyle bu çalışma OKB hastalarında dürtüsellik ile özkıyım davranışı arasında ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini DSM-5 tanı ölçütlerine göre tanı konmuş, çalışmaya alınma ölçütlerine sahip 122 OKB hastası oluşturmuştur. Katılımcılar Sosyodemografik Veri Formu, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOKÖ), Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D), Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 (BDÖ-11) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile değerlendirilmiştir. Hastalar özkıyım girişimi olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılmışlar ve uygun istatis-tiksel işleme tabi tutulmuşlardır. Bulgular: Özkıyım girişimi olan ve olmayan iki grubun BDÖ-11 toplam ve alt ölçek puanları ve BAÖ puanları arasında istatistiksel olarak fark bulunamazken; HAM-D, Y-BOKÖ toplam, obsesyon, kompulsiyon puanları ve özkıyım girişim sayısı arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. OKB hastalarında cinsiyet, Y-BOKÖ ve HAM-D puanı özkıyım için öngördürücü olarak bulunurken, yaş ve BDÖ-11 puanı öngördürücü değildi. Sonuç: Bu çalışma OKB hastalarında görülen özkıyım davranışının dürtüsellikten daha çok belirti şiddetin-den kaynaklandığını önermektedir. OKB hastalarında dürtüsellik ve özkıyım ilişkisini inceleyen uzun süreli izleme çalışmalarına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), öngördürücü, dürtüsellik, depresyon, anksiyete, özkıyım


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Deniz Adnan Çoban
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1168
Downloaded: 134


How to Cite this Article
Pubmed Style

Deniz Adnan Coban. [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700


Web Style

Deniz Adnan Coban. [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=57700 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.57700


AMA (American Medical Association) Style

Deniz Adnan Coban. [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700Vancouver/ICMJE Style

Deniz Adnan Coban. [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700Harvard Style

Deniz Adnan Coban (2020) [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700Turabian Style

Deniz Adnan Coban. 2020. [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700Chicago Style

Deniz Adnan Coban. "[Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700MLA (The Modern Language Association) Style

Deniz Adnan Coban. "[Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 180-186. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.57700APA (American Psychological Association) Style

Deniz Adnan Coban (2020) [Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 180-186. Turkish. doi:10.5455/apd.57700