ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents

Damla Eyüboğlu, Murat Eyüboğlu.

Abstract
Objective: Adolescent pregnancy is a common sociological problem in undeveloped and developing countries. An adolescent is not able to reach neither physical nor psychosocial maturity regarding marriage, founding a family and having a child. For this reason, not only girls but also their children born are exposed to many negative consequ-ences as a result of adolescent pregnancies. This study aimed to investigate the prenatal attachment and the anxiety/depression levels of pregnant adolescents. We also examined the emotional availability of their parents. Methods: Fifty-five pregnant adolescents and 61 non-pregnant adolescents were included. Prenatal Attachment Inventory, Hospital Anxiety and Depression Scale and Lum Emotional Availability of Parents were filled out by the participants. Results: The education of pregnant adolescents ends earlier than control group. The mothers' age of marriage and age of having the first child in the case group were lower (p<0.05). Depression levels and parents’ emotional availability were similar in two groups. However, HADS anxiety scores were 7.4±3.8 in the case group and 9.1±4.1 in the non-pregnant adolescent group and it was statistically significant. There was a significant correla-tion between prenatal attachment and depression and parents’ emotional availability scores in the case group. Discussion: Adolescent pregnancies cause early termination of girls' education. In addition, as our study findings have shown, daughters of early married women are at risk for adolescent pregnancies. The higher anxiety scores in non-pregnant adolescents suggest that these girls continue their education and may have more future anxiety. The preventive and comprehensive programs need to be developed to struggle with adolescent pregnancies.

Key words: Adolescent pregnants; prenatal attachment; depression; anxiety; parents’ emotional availabilityErgen gebelerin prenatal bağlanmaları, anksiyete/depresyon düzeyleri ile anne-babalarının duygusal erişilebilirliği

Ozet
Amaç: Ergen gebelik, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir toplumsal sorundur. Bir ergen evlilik, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için ne fiziksel, ne de ruhsal-toplumsal olgunluğa erişemez. Bu nedenle, sadece kız çocukları değil aynı zamanda ergen gebelik sonucunda doğan çocuklar da birçok olumsuzluklara maruz kalmakta-dır. Bu çalışmada gebe ergenlerin prenatal bağlanmaları ile anksiyete ve depresyon düzeylerini araştırmayı amaç-ladık. Ayrıca bu ergenlerin anne-babalarının duygusal erişilebilirliklerini de inceledik. Yöntem: Çalışmaya 55 gebe ergen ve 61 gebe olmayan ergen alındı. Katılımcılar tarafından Prenatal Bağlanma Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ve Ebeveynin Duygusal Erişilebilirliği Ölçeği (EDEÖ) dolduruldu. Bulgular: Ergen gebelerin eğitim düzeyi kontrol grubuna göre daha düşüktü. Olgu grubunda ergenlerin annelerinin evlilik yaşı ve ilk çocuğa sahip olma yaşı daha düşüktü (p<0.05). İki grupta depresyon düzeyleri ve anne-babalarının duygusal erişilebilirliği benzerdi, fakat anksiyete düzeyleri olgu grubunda 7.4±3.8, gebe olmayan ergen grubunda ise 9.1±4.1; bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca olgu grubunda prenatal bağlanma ile depresyon ve anne-babaların duygusal erişilebilirlik puanları arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0.01). Sonuç: Ergen gebelikler, özellikle kız çocukların eğitimlerinin erken sonlandırılmasına neden olmaktadır. Çalışmamızın bulgularına göre, erken yaşta evlenen kadınların kızları da ergen gebelikler için risk altındadır. Gebe olmayan ergenlerdeki yüksek anksiyete puanlarının bu kişilerin eğitimlerini sürdürmeleri ve daha fazla gelecek kaygısı yaşıyor olabildiğini düşündürmüştür. Ergen gebelikler ile mücadele için önleyici ve kapsamlı programlar geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen gebeliği, prenatal bağlanma, depresyon, anksiyete, anne-babanın duygusal erişile-bilirliği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Damla Eyüboğlu
Articles by Murat Eyüboğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1201
Downloaded: 265


How to Cite this Article
Pubmed Style

Eyuboglu D, Eyuboglu M. Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 124-132. doi:10.5455/apd.56516


Web Style

Eyuboglu D, Eyuboglu M. Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=56516 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.56516


AMA (American Medical Association) Style

Eyuboglu D, Eyuboglu M. Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 124-132. doi:10.5455/apd.56516Vancouver/ICMJE Style

Eyuboglu D, Eyuboglu M. Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 124-132. doi:10.5455/apd.56516Harvard Style

Eyuboglu, D. & Eyuboglu, . M. (2020) Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 124-132. doi:10.5455/apd.56516Turabian Style

Eyuboglu, Damla, and Murat Eyuboglu. 2020. Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 124-132. doi:10.5455/apd.56516Chicago Style

Eyuboglu, Damla, and Murat Eyuboglu. "Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 124-132. doi:10.5455/apd.56516MLA (The Modern Language Association) Style

Eyuboglu, Damla, and Murat Eyuboglu. "Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 124-132. Print. doi:10.5455/apd.56516APA (American Psychological Association) Style

Eyuboglu, D. & Eyuboglu, . M. (2020) Prenatal attachment, anxiety and depression in pregnant adolescents and the emotional availability of their parents. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 124-132. doi:10.5455/apd.56516