ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy

Hülya Kök Eren, Ali Eryılmaz.

Abstract
Objectives: The purpose of this study is to compare the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of positive psychotherapy formation. Methods: Participants of the study are 100 people diagnosed with anxiety disorder, and another 100 people who do not have any mental disorder. Positive Psychotherapy and Family Therapy Inventory, and Beck Anxiety Inventory were used to collect data. T-test and multivariate regression analysis were conducted for data analysis. Results: Regarding primary aptitudes, there are significant differences in terms of patience, relationship, love, and faith aptitudes. In study, a significant difference was found in terms of orderliness, cleanliness, kindness, honesty, obedience, justice and loyalty among the secondary and non-diagnosed groups. Diagnosed individuals have been found to use order, cleanliness, reliability, obedience, justice and loyalty more than non-diagnosed individuals. It is seen that individuals who have anxiety disorder are more patient than relatives without diagnosis are and use relational, love and faith ability more. It has been found that for the individuals diag-nosed with anxiety disorder, all of primary aptitudes explains 32% of the total variance and all of secondary aptitudes explains approximately 30% of the total variance. It has been found that for non-diagnosed individuals all of primary aptitudes explains approximately 15% of the total variance and all of secondary aptitudes explains approximately 13% of the total variance. Discussion: Conducting similar studies in the future on individuals who are at different developmental periods, such as adolescence and old age, may be useful. In addition, various intervention programs can be performed using the perspective of positive psychotherapy for anxiety disorder treatment.

Key words: Anxiety Disorder, Positive Psychotherapy, PsychotherapyPozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoterapi yapıları açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinle-rin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya anksiyete bozukluğu tanısı konmuş 100 kişi, herhangi bir ruhsal bozuk-luğu olmayan yüz kişi katılmıştır. Verileri toplarken Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Anksiyete bozuklu-ğu olan ve olmayan gruplar arasında birincil yeteneklerden sabır, ilişki, sevgi ve inanç yeteneği açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin, olmayan bireylere göre daha sabırlı ve ilişki, sevgi ve inanç yeteneğini daha fazla kullandıkları görülmektedir. Çalışmamızda anksiyete bozukluğu olan ve olmayan grup-lar arasında ikincil yeteneklerden düzen, temizlik, kibarlık, dürüstlük, itaat, adalet ve sadakat yeteneği açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin, olmayanlara göre düzen, temizlik, güvenilirlik, itaat, adalet ve sadakat yeteneklerini daha fazla kullandığı bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerde birincil yeteneklerin tamamının anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %32’sini, ikincil yeteneklerinin tamamı anksiyete-nin toplam varyansının yaklaşık %30’unu açıkladığı bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olmayan bireylerde birincil yeteneklerin tamamının anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %15’ini, ikincil yeteneklerinin tamamı anksiyete-nin toplam varyansının yaklaşık %13’ünü açıkladığı bulunmuştur. Tartışma: İlerleyen süreçlerde benzer çalışma-ların ergenlik ve yaşlılık gibi farklı gelişim dönemlerinde yer alan bireyler üzerinde de gerçekleştirilmesi faydalı olabilir. Ayrıca anksiyete bozukluğuna müdahalede pozitif psikoterapinin bakış açısı kullanılarak çeşitli müdahale programları gerçekleştirilebilir

Anahtar Kelimeler: anksiyete bozukluğu, pozitif psikoterapi, psikoterapi,


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hülya Kök Eren
Articles by Ali Eryılmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1797
Downloaded: 435
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530


Web Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=5530 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.5530


AMA (American Medical Association) Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Vancouver/ICMJE Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited July 20, 2019]; 20(3): 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Harvard Style

Eren, H. K. & Eryilmaz, . A. (2019) [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Turabian Style

Eren, Hulya Kok, and Ali Eryilmaz. 2019. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Chicago Style

Eren, Hulya Kok, and Ali Eryilmaz. "[Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530MLA (The Modern Language Association) Style

Eren, Hulya Kok, and Ali Eryilmaz. "[Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 229-236. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.5530APA (American Psychological Association) Style

Eren, H. K. & Eryilmaz, . A. (2019) [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]