ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy

Hülya Kök Eren, Ali Eryılmaz.

Abstract
Objectives: The purpose of this study is to compare the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of positive psychotherapy formation. Methods: Participants of the study are 100 people diagnosed with anxiety disorder, and another 100 people who do not have any mental disorder. Positive Psychotherapy and Family Therapy Inventory, and Beck Anxiety Inventory were used to collect data. T-test and multivariate regression analysis were conducted for data analysis. Results: Regarding primary aptitudes, there are significant differences in terms of patience, relationship, love, and faith aptitudes. In study, a significant difference was found in terms of orderliness, cleanliness, kindness, honesty, obedience, justice and loyalty among the secondary and non-diagnosed groups. Diagnosed individuals have been found to use order, cleanliness, reliability, obedience, justice and loyalty more than non-diagnosed individuals. It is seen that individuals who have anxiety disorder are more patient than relatives without diagnosis are and use relational, love and faith ability more. It has been found that for the individuals diag-nosed with anxiety disorder, all of primary aptitudes explains 32% of the total variance and all of secondary aptitudes explains approximately 30% of the total variance. It has been found that for non-diagnosed individuals all of primary aptitudes explains approximately 15% of the total variance and all of secondary aptitudes explains approximately 13% of the total variance. Discussion: Conducting similar studies in the future on individuals who are at different developmental periods, such as adolescence and old age, may be useful. In addition, various intervention programs can be performed using the perspective of positive psychotherapy for anxiety disorder treatment.

Key words: Anxiety Disorder, Positive Psychotherapy, PsychotherapyPozitif psikoterapinin birincil ve ikincil yetenekleri açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinlerin karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, pozitif psikoterapi yapıları açısından anksiyete bozukluğu olan ve olmayan yetişkinle-rin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya anksiyete bozukluğu tanısı konmuş 100 kişi, herhangi bir ruhsal bozuk-luğu olmayan yüz kişi katılmıştır. Verileri toplarken Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Anksiyete bozuklu-ğu olan ve olmayan gruplar arasında birincil yeteneklerden sabır, ilişki, sevgi ve inanç yeteneği açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin, olmayan bireylere göre daha sabırlı ve ilişki, sevgi ve inanç yeteneğini daha fazla kullandıkları görülmektedir. Çalışmamızda anksiyete bozukluğu olan ve olmayan grup-lar arasında ikincil yeteneklerden düzen, temizlik, kibarlık, dürüstlük, itaat, adalet ve sadakat yeteneği açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerin, olmayanlara göre düzen, temizlik, güvenilirlik, itaat, adalet ve sadakat yeteneklerini daha fazla kullandığı bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olan bireylerde birincil yeteneklerin tamamının anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %32’sini, ikincil yeteneklerinin tamamı anksiyete-nin toplam varyansının yaklaşık %30’unu açıkladığı bulunmuştur. Anksiyete bozukluğu olmayan bireylerde birincil yeteneklerin tamamının anksiyetenin toplam varyansının yaklaşık %15’ini, ikincil yeteneklerinin tamamı anksiyete-nin toplam varyansının yaklaşık %13’ünü açıkladığı bulunmuştur. Tartışma: İlerleyen süreçlerde benzer çalışma-ların ergenlik ve yaşlılık gibi farklı gelişim dönemlerinde yer alan bireyler üzerinde de gerçekleştirilmesi faydalı olabilir. Ayrıca anksiyete bozukluğuna müdahalede pozitif psikoterapinin bakış açısı kullanılarak çeşitli müdahale programları gerçekleştirilebilir

Anahtar Kelimeler: anksiyete bozukluğu, pozitif psikoterapi, psikoterapi,


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hülya Kök Eren
Articles by Ali Eryılmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2251
Downloaded: 262


How to Cite this Article
Pubmed Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530


Web Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=5530 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.5530


AMA (American Medical Association) Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Vancouver/ICMJE Style

Eren HK, Eryilmaz A. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(3): 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Harvard Style

Eren, H. K. & Eryilmaz, . A. (2019) [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Turabian Style

Eren, Hulya Kok, and Ali Eryilmaz. 2019. [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530Chicago Style

Eren, Hulya Kok, and Ali Eryilmaz. "[Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530MLA (The Modern Language Association) Style

Eren, Hulya Kok, and Ali Eryilmaz. "[Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 229-236. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.5530APA (American Psychological Association) Style

Eren, H. K. & Eryilmaz, . A. (2019) [Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 229-236. Turkish. doi:10.5455/apd.5530