ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Abuse of prescribed psychoactive drugs

Emre Mutlu, Faruk Aşıcıoğlu.

Abstract
Objective: The abuse of psychoactive drugs and addiction to them have been a growing problem in the world. Article 188/6 of the Turkish Criminal Code numbered 5237 states ‘The provisions of this article shall apply to any substance whose production is subject to the approval of official authorities or whose sales is subject to the prescription issued by the authorized physician, and to other substances causes a narcotic or stimulant effect. However, the imposed penalty can be reduced to half.’ and warrants a penalty, indicating that such drugs will be considered in the context of ‘narcotic drugs’ in case of an abuse. The aim of this study was to investigate the types and frequency of psychoactive drug abuse cases which reflected to the judicial authorities in Turkey. Methods: The files that have been examined by the 5th Specialization Committee of the Turkish Council of Forensic Medicine between January 01st 2012 and January 01st 2019, within the scope of Article 188/6 of the Turkish Criminal Code numbered 5237, were reviewed in this study. The files were evaluated in respect to the distribution of the abused drugs, other narcotic substances detected with these drugs, drug forms and quantities. Results: A total of 1710 reports were examined in the study. The most frequently abused drug group was benzodiazepines, and the most frequently abused members were clonazepam, diazepam and alprazolam. Pregabalin, gabapentin, buprenorphine and quetiapine were the other drugs that took the first place in terms of abuse frequency. The most common narcotic substances detected with drugs were cannabis, synthetic cannabinoids and methylenedioxymethamphetamine. Buprenorphine and pregabalin were the most seized drugs at the crime scenes and on the suspects. Gabapentin was the one encountered most in the biological samples. Discussion: In the light of the data obtained, it can be said that the abused drug profiles may change over time and these changes may be affected by foreign currents. In order to reduce drug abuse, strict follow-up of psychoactive drug prescriptions, attention of the clinicians to the indications, dosage and usage of the drugs that may be abused, a detailed medical investigation of the patients’ medical histories, briefing of the patients about the drugs with the potential for addiction, increasing the penalties on the persons who possess such drugs by prescription and then sell them on the streets, and detection and monitoring of the toxicity and death data related to psychoactive drugs are essential in fighting against drugs on a scientific basis.

Key words: Abuse; gabapentin; pregabalin; psychoactive drugsReçete edilen psikoaktif ilaçların kötüye kullanılması

Ozet
Amaç: Psikoaktif ilaçların kötüye kullanılması ve bağımlılığı dünyada giderek artan bir sorun haline gelmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/6. maddesinde ‘Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafın-dan düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da madde hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.’ denilerek bu tür ilaçların suiistimali halinde uyuşturucu madde kapsamında değerlendirileceklerini müeyyide altına almıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki suiistimal edilen ve adli makamlara yansıyan psikoaktif etkili ilaç olgularının çeşitleri ve sıklıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nda 01.01.2012-01.01.2019 tarihleri arasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/6. maddesi kapsamında değerlendirilen dosyalar incelenmiştir. Dosyalar suiistimal edilen ilaçların dağılımları, bu ilaçlarla birlikte saptanan diğer uyuşturucu maddeler, ilaç formları ve miktarları yönüyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada 1710 rapor incelenmiştir. En sık kötüye kullanılan ilaç gurubu benzodiyazepinler olup bu grubun en sık kötüye kullanılan üyeleri ise sıklık sırası ile klonazepam, diya-zepam ve alprazolam olmuştur. Pregabalin, gabapentin, buprenorfin ve ketiyapin suiistimal sıklığı açısından ilk sıra-larda yer alan diğer ilaçlar olmuştur. İlaçlarla birlikte en sık saptanan uyuşturucu maddeler esrar, sentetik kanna-binoidler ve metilendioksimetamfetamindir. Olay yerlerinde ve şüpheliler üzerinde en fazla buprenorfin ve prega-balin saptanmıştır. Biyolojik örneklerde ise en fazla gabapentin saptanmıştır. Tartışma: Elde edilen verilere göre, kötüye kullanılan ilaç profillerinin zaman içinde değişim gösterebildiği ve bu değişimlerin yurtdışı akımlardan etkile-nebildiği söylenebilir. İlaçların kötüye kullanılmasını azaltmak için, psikoaktif ilaç reçetelerinin daha sıkı kontrol edilmesi, klinisyenlerin suiistimal ihtimali olan ilaçların endikasyon, doz ve kullanım takibi açısından daha dikkatli olmaları, hastaların tıbbi özgeçmişlerinin ayrıntılı olarak sorgulanması, bağımlılık potansiyeli olan ilaçlar konusunda hastaların bilgilendirilmesi, bu ilaçları reçeteyle alıp sokakta satan kişiler üzerindeki cezaların artırılması, psikoaktif ilaçlara bağlı toksisite ve ölüm verilerinin tespiti ve izlenmesi uyuşturucu ile bilimsel temelli mücadele açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikoaktif ilaçlar, suiistimal, pregabalin, gabapentin


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emre Mutlu
Articles by Faruk Aşıcıoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1147
Downloaded: 369


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mutlu E, Asicioglu F. Abuse of prescribed psychoactive drugs. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 195-202. doi:10.5455/apd.53469


Web Style

Mutlu E, Asicioglu F. Abuse of prescribed psychoactive drugs. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=53469 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.53469


AMA (American Medical Association) Style

Mutlu E, Asicioglu F. Abuse of prescribed psychoactive drugs. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(2): 195-202. doi:10.5455/apd.53469Vancouver/ICMJE Style

Mutlu E, Asicioglu F. Abuse of prescribed psychoactive drugs. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(2): 195-202. doi:10.5455/apd.53469Harvard Style

Mutlu, E. & Asicioglu, . F. (2020) Abuse of prescribed psychoactive drugs. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (2), 195-202. doi:10.5455/apd.53469Turabian Style

Mutlu, Emre, and Faruk Asicioglu. 2020. Abuse of prescribed psychoactive drugs. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 195-202. doi:10.5455/apd.53469Chicago Style

Mutlu, Emre, and Faruk Asicioglu. "Abuse of prescribed psychoactive drugs." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 195-202. doi:10.5455/apd.53469MLA (The Modern Language Association) Style

Mutlu, Emre, and Faruk Asicioglu. "Abuse of prescribed psychoactive drugs." Anatolian Journal of Psychiatry 21.2 (2020), 195-202. Print. doi:10.5455/apd.53469APA (American Psychological Association) Style

Mutlu, E. & Asicioglu, . F. (2020) Abuse of prescribed psychoactive drugs. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (2), 195-202. doi:10.5455/apd.53469