ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Is ADHD an inflammation-related disorder?

Nagihan Cevher Binici, Ayşe Kutlu.

Abstract
Objective: The current study investigated whether attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) was associated with increased inflammatory response by assessing neutrophil/lymphocyte (NLR) and platelet/ lymphocyte ratios (PLR) which are new biomarkers of systemic inflammation in children with ADHD compared to healthy controls. Methods: In this study, 65 children in the ages of 6-11 years who were diagnosed with newly ADHD according to DSM-IV diagnostic criteria were included in the case group, whereas 65 healthy children without any psychiatric or physical disorder in the similar age and gender were included as the control group. The study group included 130 children with normal mental capacity, without known acute or chronic medical and/or inflammatory disease, and no concurrent drug use. Complete blood count analyses were made in the morning after 12 hour fasting, NLR and PLR were calculated using the absolute cell counts. Results: There was statistically significant difference in NLR, PLR and other complete blood count parameters between ADHD and healthy control groups. Higher MPV values de-tected in the case group were normalized after adjusting for comorbidity and body mass index values. Conclusion: Similar NLO and TLO values in the ADHD and healthy control groups do not support the hypothesis of increased inflammatory response involvement in the etiology of the disease. However, considering the heterogeneity about ADHD’s clinical presentation and etiopathogenesis, it is clear that wide systematic follow up studies are needed in this area.

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, inflammation, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio.DEHB inflamasyonla ilişkili bir bozukluk olabilir mi?

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda sağlıklı yaşıtlarına göre, siste-mik inflamasyonun yeni biyobelirteçleri olan nötrofil/lenfosit (NLO) ve trombosit/lenfosit oranlarını (TLO) değerlendi-rerek DEHB’nin artmış inflamatuvar yanıt ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, DSM-IV tanı ölçütlerine göre yeni DEHB tanısı konan 6-11 yaşları arasındaki 65 çocuk hasta grubunu, psikiyatrik veya fizik-sel hastalığı olmayan, yaş ve cinsiyetleri benzer 65 çocuk sağlıklı kontrol grubunu oluşturmuştur. Gruplar, normal zihinsel kapasiteye sahip, bilinen akut veya kronik tıbbi ve/veya inflamatuar hastalığı olmayan, eş zamanlı herhangi bir ilaç kullanmayan toplam 130 çocuk içermektedir. Tam kan sayımı ölçümü 12 saatlik açlık sonrası sabah saatle-rinde yapılmış, NLO ve TLO mutlak hücre sayıları kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Sağlıklı kontrol ve DEHB grupları arasında NLO, TLO ve diğer tam kan parametreleri açısından istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır. Olgu grubunda yüksek bulunan ortalama trombosit hacmi değerleri, eş tanı ve beden kitle indeksi değerleri kofaktör alınarak yapılan analiz sonucunda sağlıklı kontrollerle benzer bulunmuştur. Sonuç: DEHB ve sağlıklı kontrol gru-bunda benzer bulunan NLO ve TLO değerleri hastalığın etiyolojisinde artmış inflamatuar yanıtın rol aldığı varsayı-mını desteklememektedir. DEHB’nin gerek klinik görünümü, gerekse etiyopatogenezindeki heterojenite dikkate alınırsa, bu alanda daha geniş sistematik izleme çalışmalarına gereksinim olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, inflamasyon, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nagihan Cevher Binici
Articles by Ayşe Kutlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1757
Downloaded: 391
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132


Web Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=5132 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.5132


AMA (American Medical Association) Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Vancouver/ICMJE Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited July 20, 2019]; 20(3): 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Harvard Style

Binici, N. C. & Kutlu, . A. (2019) [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Turabian Style

Binici, Nagihan Cevher, and Ayse Kutlu. 2019. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Chicago Style

Binici, Nagihan Cevher, and Ayse Kutlu. "[Is ADHD an inflammation-related disorder?]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132MLA (The Modern Language Association) Style

Binici, Nagihan Cevher, and Ayse Kutlu. "[Is ADHD an inflammation-related disorder?]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 313-320. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.5132APA (American Psychological Association) Style

Binici, N. C. & Kutlu, . A. (2019) [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]