ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Is ADHD an inflammation-related disorder?

Nagihan Cevher Binici, Ayşe Kutlu.

Abstract
Objective: The current study investigated whether attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) was associated with increased inflammatory response by assessing neutrophil/lymphocyte (NLR) and platelet/ lymphocyte ratios (PLR) which are new biomarkers of systemic inflammation in children with ADHD compared to healthy controls. Methods: In this study, 65 children in the ages of 6-11 years who were diagnosed with newly ADHD according to DSM-IV diagnostic criteria were included in the case group, whereas 65 healthy children without any psychiatric or physical disorder in the similar age and gender were included as the control group. The study group included 130 children with normal mental capacity, without known acute or chronic medical and/or inflammatory disease, and no concurrent drug use. Complete blood count analyses were made in the morning after 12 hour fasting, NLR and PLR were calculated using the absolute cell counts. Results: There was statistically significant difference in NLR, PLR and other complete blood count parameters between ADHD and healthy control groups. Higher MPV values de-tected in the case group were normalized after adjusting for comorbidity and body mass index values. Conclusion: Similar NLO and TLO values in the ADHD and healthy control groups do not support the hypothesis of increased inflammatory response involvement in the etiology of the disease. However, considering the heterogeneity about ADHD’s clinical presentation and etiopathogenesis, it is clear that wide systematic follow up studies are needed in this area.

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, inflammation, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio.DEHB inflamasyonla ilişkili bir bozukluk olabilir mi?

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda sağlıklı yaşıtlarına göre, siste-mik inflamasyonun yeni biyobelirteçleri olan nötrofil/lenfosit (NLO) ve trombosit/lenfosit oranlarını (TLO) değerlendi-rerek DEHB’nin artmış inflamatuvar yanıt ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, DSM-IV tanı ölçütlerine göre yeni DEHB tanısı konan 6-11 yaşları arasındaki 65 çocuk hasta grubunu, psikiyatrik veya fizik-sel hastalığı olmayan, yaş ve cinsiyetleri benzer 65 çocuk sağlıklı kontrol grubunu oluşturmuştur. Gruplar, normal zihinsel kapasiteye sahip, bilinen akut veya kronik tıbbi ve/veya inflamatuar hastalığı olmayan, eş zamanlı herhangi bir ilaç kullanmayan toplam 130 çocuk içermektedir. Tam kan sayımı ölçümü 12 saatlik açlık sonrası sabah saatle-rinde yapılmış, NLO ve TLO mutlak hücre sayıları kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Sağlıklı kontrol ve DEHB grupları arasında NLO, TLO ve diğer tam kan parametreleri açısından istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır. Olgu grubunda yüksek bulunan ortalama trombosit hacmi değerleri, eş tanı ve beden kitle indeksi değerleri kofaktör alınarak yapılan analiz sonucunda sağlıklı kontrollerle benzer bulunmuştur. Sonuç: DEHB ve sağlıklı kontrol gru-bunda benzer bulunan NLO ve TLO değerleri hastalığın etiyolojisinde artmış inflamatuar yanıtın rol aldığı varsayı-mını desteklememektedir. DEHB’nin gerek klinik görünümü, gerekse etiyopatogenezindeki heterojenite dikkate alınırsa, bu alanda daha geniş sistematik izleme çalışmalarına gereksinim olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, inflamasyon, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nagihan Cevher Binici
Articles by Ayşe Kutlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2230
Downloaded: 223


How to Cite this Article
Pubmed Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132


Web Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=5132 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.5132


AMA (American Medical Association) Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Vancouver/ICMJE Style

Binici NC, Kutlu A. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(3): 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Harvard Style

Binici, N. C. & Kutlu, . A. (2019) [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Turabian Style

Binici, Nagihan Cevher, and Ayse Kutlu. 2019. [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132Chicago Style

Binici, Nagihan Cevher, and Ayse Kutlu. "[Is ADHD an inflammation-related disorder?]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132MLA (The Modern Language Association) Style

Binici, Nagihan Cevher, and Ayse Kutlu. "[Is ADHD an inflammation-related disorder?]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 313-320. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.5132APA (American Psychological Association) Style

Binici, N. C. & Kutlu, . A. (2019) [Is ADHD an inflammation-related disorder?]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 313-320. Turkish. doi:10.5455/apd.5132