ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names

Mustafa Yıldız, Şükriye Boşgelmez, Uğur Çakır, A. Bülent Yazıcı, Celaleddin Turgut, Esra Yazıcı, Burcu Ay.

Abstract
Objective: In the field of mental health it is not rare to encounter that patients have difficulties in learning, recalling and pronouncing brand names of their medicines. In this study it was aimed to determine the problems of psychiatric outpatients in recalling and pronouncing brand names of their medicines. Methods: Patients from four psychiatric outpatient clinics were questioned about the brand names of their medicines. Response scores were standardized as: One point: accurately recalled and accurately pronounced. Two points: accurately recalled, but inaccurately pronounced. Three points: recalled with assistance (by given clue) and accurately pronounced. Four points: recalled with assistance (by given clue), but inaccurately pronounced. Five points: Not recalled at all. Correlations between scores and educational level, age and duration of the medicine usage were examined. Results: Eight hundred and forty-eight patients were enrolled to the study. All patients gave verbal informant consent. Most of the participants were female, married and unemployed. Mean age was 40 and mean level of education was 8 years. 56% of patients have accurately recalled and pronounced (those scored 1 point) brand name of at least one medicine they are taking, but 30% of patients inaccurately recalled and pronounced their medicines. While Zestat, Dideral, Clonex, Akineton and Depakin were brand names those more accurately recalled and accurately pronounced, Xetanor, Wellbutrin, Tegretol, Desyrel and Redepra were brand names those most difficultly recalled and pronounced. No important correlation between scores and level of education, age and duration of the medicine usage has been found. Conclusion: Results of this study address a serious problem about to recall and pronouncing of brand names of medicines those are used in mental health field. In regard to learning and recalling of the words easily, it is necessary to have an association between the phonetic, auditory and meaningful association of the words. Brand names those have familiar association for the patient were easily recalled and pronounced. This study refers to the importance of starting to consider what to do about substituting brand names of drugs with those are more compatible with Turkish language in order to recall and pronounce the medicine names easily and accurately for patients speaking Turkish.
Key words:

Key words: Turkish language, medicine brand name, labeling, psychiatric patients, learning, recalling, pronounciationRuhsal hastalığı olan bireylerin kullandıkları ilaç adlarının öğrenme-anımsama-sesletim durumu açısından incelenmesi

Ozet
Amaç: Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında kullanılan ilaç adlarını öğrenme, anımsama ve sesletme zorlukları ile günlük uygulamalarda sıkça karşılaşılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, ruh sağlığı ve hastalıkları ayaktan tedavi birimlerine başvuran hastaların kullandıkları ilaçların isimlerini anımsama ve söylemede yaşadıkları güçlükleri saptamaktır. Yöntem: Dört ayrı merkezde tedavi gören hastalara kullandıkları ilaç adları soruldu. Hastaların ilaç adlarını anımsama ve doğru sesletme durumları ölçünlenmiş biçimde puanlandı. Doğru anımsandı, doğru söylendi (1 puan); doğru anımsandı, yanlış söylendi (2 puan); yardımla (ipucu ile) anımsandı, doğru söylendi (3 puan); yardımla anımsandı, yanlış söylendi (4 puan); hiç anımsanmadı (5 puan). Alınan puanlar hastaların eğitim düzeyi, yaşı ve ilaç kullanma süresi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Toplam 848 hasta çalışmaya katıldı. Tüm hastalar verilerin kullanılması için sözlü onay verdi. Hastaların çoğu kadın, evli ve çalışmayandı. Yaş ortalaması 40 ve eğitim düzeyi ortalama 8 yıldı. Kullandığı herhangi bir ilacı doğru şekilde (1 puan alanlar) anımsayıp söyleme oranı %56, anımsayıp söyleyememe oranı ise %30 idi. Zestat, Dideral, Clonex, Akineton ve Depakin ilaçları en kolay anımsanıp sesletilirken, Xetanor, Wellbutrin, Tegretol, Desyrel ve Redepra ilaçları en zor anımsanıp sesletildi. İlaç kullanma süresi, yaş ve eğitim düzeyi ile anımsama-sesletim puanları arasında önemli bir bağıntı saptanmadı. Sonuç: Ruh sağlığı alanında kullanılan ilaçların adlarının anımsanması ve sesletilmesinde ciddi sorunlar var denebilir. Sözcüklerin kolay öğrenilmesi ve anımsanması için ses, sözcük ve anlam çağrışımları olması gerekir. Çağrışım kolaylığı olan adlar daha kolay anımsanmış ve sesletilmiştir. Okuma ve yazma dili Türkçe olan ülkemizde hastaların ilaç adlarını kolay öğrenmesi, kolay anımsaması ve uygun sesletim yapabilmesi için bir an önce şimdiki ilaç adlarının Türkçe dil yapısına uygun sözcüklerle değiştirilmesi çalışmalarının başlatılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, ilaç adları, adlandırma, ruhsal hastalığı olanlar, öğrenme, anımsama, sesletim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa Yıldız
Articles by Şükriye Boşgelmez
Articles by Uğur Çakır
Articles by A. Bülent Yazıcı
Articles by Celaleddin Turgut
Articles by Esra Yazıcı
Articles by Burcu Ay
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3668
Downloaded: 712
Cited: 0

REFERENCES
1. Bailey SC, Shrank WH, Parker RM, Davis TC, Wolf MS. Medication label improvement: An issue at the intersection of health literacy and pa-tient safety. Journal of Communication in Health-care 2009; 2:294-307. [DOI via Crossref]   
2. Jeetu G, Girish T. Prescription Drug Labeling Medication Errors: A Big Deal for Pharmacists. J Young Pharm 2010; 2:107-111. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
3. Davis TC, Federman AD, Bass PF, Jackson RH, Middlebrooks M, Parker RM, et al. Improving patient understanding of prescription drug label instructions. J Gen Intern Med 2008; 24:57-62. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
4. Zargarzadeh AH, Law AV. Design and test of preference for a new prescription medication label. Int J Clin Pharm 2011; 33:252-259. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
5. Yýldýz M. Ýlaç isimleri ruh hekimliðinin büyüsel alaný mý? Ýkis(X)li, küu(Q)lu ve çifte Uu(W)lu ilaç isimleri. Nöropsikiyatri Arþivi 2013; 50:91-92.
6. Yýldýz M, Boþgelmez Þ, Çakýr U, Yazýcý E, Yazýcý AB, Turgut C, Ay B. Ruh Hekimliðinde Türkçenin Kullanýmý: Hastalar açýsýndan ilaç isimlerinin durumu. Turk Psik Derg 2013; 24:217-218.
7. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth ed., Washington, DC: American Psychiatric Press, 1994.
8. Öztürk O. Özerk Benlik, Kul Benlik. Ýstanbul: Okuyan Us Yayýn, 2012, s.129-131.
9. Davis TC, Wolf MS, Bass PF, Tilson H, Neuber-ger M, Parker RM. Literacy and misunder-standing of prescription drug labels. Ann Intern Med 2006; 145:887-894. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
10. Lalor D. Medicines labeling. Aust Prescr 2011; 34:136-138.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435


Web Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=48435 [Access: November 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.48435


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435Vancouver/ICMJE Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited November 13, 2018]; 15(4): 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435Harvard Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay (2014) [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (4), 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435Turabian Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. 2014. [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (4), 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435Chicago Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. "[An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay. "[An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.4 (2014), 275-281. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.48435APA (American Psychological Association) Style

Mustafa Yildiz, Sukriye Bosgelmez, Ugur Cakir, A. Bulent Yazici, Celaleddin Turgut, Esra Yazici, Burcu Ay (2014) [An investigation for people with mental disorders regarding their learning-recalling-pronounciation of medicine brand names]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (4), 275-281. Turkish. doi:10.5455/apd.48435

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]