ISSN 1302-6631
 

Original Research 


Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents

Osman Özdemir, Fatih Hakan Polat, Lütfullah Beşiroğlu, Yavuz Selvi, Pınar Özdemir, Abdullah Atlı, Sinan Akbayram.

Abstract
Objective: In this study the factors associated with juvenile delinquency were investigated by focusing on child-hood trauma and dissociative experiences. Methods: Forty male adolescents (13-15 years old) referred to Yüzüncü Yıl University, Medicine Faculty, Department of Psychiatry for forensic psychiatric evaluation and 40 male adolescents with mild infectious disease from pediatric outpatient clinic as control subjects were included in the study. The Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) and Attitudes toward Delinquency Scale (ADS) were administered to the children to collect data. Result: Compared to control group, emotional abuse scores of juvenile delinquents were significantly higher. There was no significant difference between groups for CTQ emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, physical neglect and total scores. The ADS scores of juvenile delinquents were found significantly higher than control group. While the A-DES passive influence scores of juvenile delinquents significantly higher than control group, there were no differences for A-DES amnesia, absorbsion, depersonalition and total scores between two groups. The ADS scores of juvenile delinquents were significantly associated with CTQ scores except for physical neglect whereas the ADS scores of control subjects were only associated with emotional abuse scores. Lower economical level, A-DES passive influence, CTQ emotional neglect and ADS scores were significant predictors of delinquency in logistic regression model. Conclusion: Socioeconomical factors, traumatic experiences and passive influence tendency of juvenile boys are associated with attitudes toward delinquency and delinquent behaviours through reciprocal influences and feedback.

Key words: juvenile delinquency, childhood abuse and neglect, adolescence, trauma, dissociation, attitudes toward delinguencySuça yönelen erkek ergenlerde travmatik yaşantılar, dissosiyasyon ve suça karşı tutumlar

Ozet
Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağında yaşanan ruhsal travmalar ve dissosiyatif yaşantılar ile suça yönelme ara-sındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Adli makamlar tarafından işlediği iddia olunan yasaya aykırı bir eylem nedeniyle adli psikiyatrik değerlendirme için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na gönderilen 40 erkek çocuk (13-15 yaş aralığında) ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğine geçici bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle başvuran 40 erkek çocuk çalışma örneklemini oluşturdu. Tüm örnekleme Çocukluk Çağı Trav-maları Ölçeği (ÇÇTÖ), Suça Karşı Tutumlar Ölçeği ve Ergen Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (E-DYÖ) uygulandı. Bulgular: Suça yönelen ergenlerin duygusal ihmal puanları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulu-nurken; duygusal kötüye kullanım, fiziksel kötüye kullanım, cinsel kötüye kullanım, fiziksel ihmal ve ÇÇTÖ toplam puanları açısından fark bulunmamıştır. Suça yönelen ergenlerin suça karşı tutum puanları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Suça yönelen ergenlerin E-DYÖ etki altında kalma puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek iken, E-DYÖ amnezi, absorbsiyon, depersonalizasyon ve toplam puan-ları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Suça yönelen ergenlerde suça karşı tutumlar puanı ile ÇÇTÖ toplam puanları arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunurken, suça karşı tutumlar puanı ile fiziksel ihmal arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Kontrol grubunda ise suça karşı tutumlar puanı ile yalnız duygusal kötüye kullanım puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Yapılan bağlantı analizleri sonucunda düşük ekonomik düzey, E-DYÖ etkilenme puanları, ÇÇTÖ duygusal ihmal ve SKTÖ puanları suça karşı eğilimi önemli ölçüde yordadığı bulunmuştur. Tartışma: Çocuklukta yaşanan ekonomik zorluklar ve ihmal yaşantıları temelinde ergenin etki altında kalma eğiliminin suç davranışına yönelmeyle ve bu davranışlarını benimsemiş olması ile ilişkili olabile-ceği söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Çocuk suçluluğu, çocuk istismar ve ihmali, ergen, travma, disosiyasyon, suça karşı tutumlar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Osman Özdemir
Articles by Fatih Hakan Polat
Articles by Lütfullah Beşiroğlu
Articles by Yavuz Selvi
Articles by Pınar Özdemir
Articles by Abdullah Atlı
Articles by Sinan Akbayram
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 7507
Downloaded: 1208
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 68-75. Turkish.


Web Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=4701 [Access: August 18, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 68-75. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2011), [cited August 18, 2019]; 12(1): 68-75. Turkish.Harvard Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram (2011) [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. Anadolu Psikiyatri Derg, 12 (1), 68-75. Turkish.Turabian Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. 2011. [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. Anatolian Journal of Psychiatry, 12 (1), 68-75. Turkish.Chicago Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. "[Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]." Anatolian Journal of Psychiatry 12 (2011), 68-75. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram. "[Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]." Anatolian Journal of Psychiatry 12.1 (2011), 68-75. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Osman Ozdemir, Fatih Hakan Polat, Lutfullah Besiroglu, Yavuz Selvi, Pinar Ozdemir, Abdullah Atli, Sinan Akbayram (2011) [Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents ]. Anatolian Journal of Psychiatry, 12 (1), 68-75. Turkish.

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]