ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units

Pervin Tunç, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby.

Cited by (1)

Abstract
Objective: Intensive care nurses produce emotional labor through Deep Acting by generating empathetic emotional and cognitive reactions during their interactions with patients. On the other hand they produce emotional labor through Surface Acting whereby they forge empathic behaviors towards patients in the absence of appropriate emotional and cognitive actions. The present study explored emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and in-patient units. Methods: The present study was carried out in a state hospital in Istanbul. The sample of the study consisted of 116 nurses. Emotional Labor Scale, the Empathy Scale and a demographic questionnaire were used to gather data. Results: The hypotheses that as compared with in-patient care nurses, the empathy levels of intensive care nurses would be higher; nurses who have high levels of empathy would show higher levels of deep acting and emotional effort than nurses who have medium or low levels of empathy; nurses who have high levels of empathy would show lower levels of surface acting than nurses who have medium or low levels of empathy; and as compared with in-patient care nurses, intensive care nurses would show higher levels of deep acting and emotional effort and lower levels of surface acting, were not supported by the data. Conclusion: The results have shown that intensive-care nurses do not have higher levels of empathy, and they do not use deep acting and emotional effort more than inpatient clinic nurses. These findings indicate that regardless of the characteristics of the working environment, the nurses show empathy and use emotional labor strategies. More research is needed to understand these findings.
Key words:

Key words: empathy, emotional labor, surface acting, deep actingYoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejilerinin empatik eğilim açısından incelenmesi

Ozet
Amaç: Yoğun bakım hemşireleri hasta ile etkileşimleri sırasında empatik bilişsel ve duygusal tepkiler geliştirerek derinlemesine davranış yoluyla duygusal emek üretirler. Öte yandan, uygun bilişsel ve duygusal bağlantı olmadan hastaya karşı empatik davranışlar gösteriyormuş gibi gerçel olmayan davranışlar geliştirerek yüzeysel davranış yoluyla da duygusal emek üretirler. Bu çalışmada, yoğun bakım ve yataklı servis hemşirelerinde duygusal emek stratejileri empatik eğilim açısından incelenmiştir. Yöntem: Bu araştırma İstanbul’da bir kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 116 hemşireden oluşmaktadır. Duygusal Emek Ölçeği, Empati Eğilim Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular: Veriler yoğun bakım hemşirelerinin yataklı hasta hemşirelerine göre empati eğilimlerinin daha yüksek olacağı; empati eğilimleri yüksek olan hemşirelerin, empati eğilimleri orta veya düşük olan hemşirelere göre duygusal emek stratejilerinden derinlemesine davranış ve duygusal çaba düzeylerinin daha yüksek olacağı; empati eğilimleri yüksek olan hemşirelerin, empati eğilimleri orta veya düşük olan hemşirelere göre duygusal emek stratejilerinden yüzeysel davranış düzeylerinin daha düşük olacağı ve yoğun bakım hemşirelerinin yataklı hasta servisi hemşirelerine göre derinlemesine davranış ve duygusal çaba düzeylerinin daha yüksek, yüzeysel davranış düzeylerinin daha düşük olacağı öngörülerini desteklememiştir. Sonuç: Çalışmada yoğun bakım hemşirelerinin empati eğilimlerinin daha yüksek olmadığı ve duygusal emek stratejilerinden derinlemesine davranışı ve duygusal çabayı daha fazla kullanmadıkları bulunmuştur. Bu bulgular hemşirelerin çalıştığı ortamın karakteristik özelliklerine dikkat etmeksizin empati eğilimi gösterdiklerine ve duygusal emek stratejilerini kullandıklarına işaret etmektedir. Bu bulguların daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla sayıda araştırmaya gereksinme vardır.

Anahtar Kelimeler: Empati, duygusal emek, yüzeysel davranış, derinlemesine davranış


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Pervin Tunç
Articles by Ali Gitmez
Articles by M. Rita Krespi Boothby
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5081
Downloaded: 934
Cited: 1


REFERENCES
1. Goleman D. Duygusal Zeka. BS Yüksel (Çev.), üçüncü baský, Ýstanbul: Varlýk Yayýnlarý, 1998.
2. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, Cognition, Personality 1990; 9:185-211.
3. Ural A. Yöneticilerde duygusal zekanýn üç boyutu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg 2001; 2:209-219.
4. Dökmen Ü. Empatinin yeni bir modele dayanýlarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliþtirilmesi. Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Derg 1988; 21:155-190.
5. Reynolds W, Scott B. Empathy: a crucial component of the helping relation. J Psychiatric Ment Health Nurs 1999; 6:363-370. [DOI via Crossref]   
6. Hochschild AR. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press, 1983.
7. Grandey AA. When ‘The show must go on’: surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy Management J 2003; 46:86-96. [DOI via Crossref]   
8. Ashforth BE, Humphrey RH Emotional labor in service roles: the influence of identity. Academy Management Review 1993; 18:88-115.
9. Davis MH. Empathy: A Social Psychological Approach. Boulder, Colo: Westview Press, 1996.
10. Mikolajczak M, Menil C, Luminet O. Explaining the protective effect of trait emotional intelligence regarding occupational stres: exploration of emotional labour processes. J Res Pers 2007; 41:1107-1117. [DOI via Crossref]   
11. Halpern J. From Detached Concern to Empathy: Humanizing Medical Practice. New York: Oxford University Press, 2001.
12. Alaca Ç, Yiðit R, Özcan Ö. Yoðun bakým ünitesinde yatan hastalarýn hastalýk sürecinde yaþadýðýdeneyimler konusunda hasta ve hemþire görüþlerinin karþýlaþ-týrýlmasý. Psikiyatri Hemþireliði Derg 2011; 2:69-74.
13. Henderson V, Nite G. Death and Dying, Principles and Practice of Nursing. London: Collir Macmillian, 1978.
14. Raudonis BM. The meaning and impact of empathy relationships in hospice nursing. Cancer Nursing 1993; 16:304-309. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
15. Grandey AA. The Effects of Emotional Labor: Employee Attitudes, Stress and Performance. Doctorate Thesis, Colorado, Colorado State University, 1999.
16. Basým HN, BegenirbaþM. Çalýþma yaþamýnda duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalýþmasý. Yönetim Ekonomi 2012; 19:1.
17. Çukur CÞ. Öðretmenlerde duygusal iþçilik ölçeði geliþ-tirme: Geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý. Kuram ve Uygulamada Eðitim Bilimleri 2009; 9:527-574.
18. Köksel L. ÝþYaþamýnda Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalýþma. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Manisa, 2009.
19. TanrýdaðSR. Ankara'daki Ruh SaðlýðýHizmetlerinde Çalýþan Personelin Empatik Eðilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin Çeþitli Deðiþkenler Açýsýndan Ýncelenmesi. YayýmlanmamýþDoktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1992.
20. Deðirmenci S. Hemþirelerin Duygusal Emek Davranýþýve Etkileyen Faktörler. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Ýstanbul Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul, 2010.
21. Özer E. Akreditasyon Belgesine Sahip Özel Hastanelerdeki Yöneticilerin Liderlik Tarzlarýnýn, Hemþirelerin Ýþten Ayrýlma Nedenleri Üzerine Etkisi. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Ýstanbul, Marmara Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 2007.
22. AltuntaþS. Hemþirelerin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Kiþisel-Mesleki Özellikleri ve Örgütsel Vatandaþlýk DavranýþlarýArasýndaki Ýliþki. YayýmlanmamýþDoktora Tezi, Ýstanbul Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul, 2008.
23. Sinat Ö, Kutlu Y. Psikiyatri kliniklerde çalýþan hemþirelerde tükenmiþlik. Ý.Ü. Florence Nightingale Hemþirelik Dergisi 2007; 3:174-183.
24. Suchman AL, Matthews DA. What makes the patientdoctor relationship therapeutic? Exploring the conational dimension of medical care. Ann Intern Med 1988; 108:125-130. [DOI via Crossref]   
25. Kruml SM, Geddes D. Exploring the dimensions of emotional labor: Hochschild’s work. Management and Communication Quarterly 2000; 14:8-49. [DOI via Crossref]   
26. Taþdemir G. Ege Üniversitesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi’nde Çalýþan Hemþirelerin Empatik Eðilim ve ÝþDoyumu Düzeyleri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Ýzmir, Ege Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 1999.
27. Çiçek A. Saðlýk Çalýþanlarýnýn Empatik Eðilim ve Becerilerinin Deðerlendirilmesi. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Ýstanbul, Marmara Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 2006.
28. Hunter B, Smith P. Emotional labour: Just another buzzword. Int J Nurs Stud 2007; 44:859-861. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
29. Mazhindu D. Ideal nurses and emotional labour of nursing. Nurse Researcher 2009; 16:91-94. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
30. Manav AÝ. Hemþirelerin Empati Eðilim ve Becerilerinin Deðerlendirilmesi. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Ens., Mersin, 2008.
31. Piþmiþoðlu EK. Bir Devlet Hastanesinde Çalýþan Hemþirelerin Empati Düzeylerinin Ýncelenmesi. YayýmlanmamýþYüksek Lisans Tezi, Ýzmir, Ege Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 1997.
32. Morris JA, Feldman DC. The dimensions, antecedents and consequences of emotional labor. Academy Management Review 1996; 21:986-1010.
33. Grandey AA. Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional labor. J Occupational Health Psychol 2000; 5:95-110. [DOI via Crossref]   
34. Larson EB,Yao X. Clinical empathy as emotional labor in the patient-physician relationship. Am Med Assoc 2005; 293:1100-1106. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
35. Diefendorff JM, Croyle MH, Gosserand RH. The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies. J Vocational Beh 2005; 66:339-357. [DOI via Crossref]   
36. Zapf D, Holz M. On the positive and negative effects of emotion work in organizations. Eur J Work Org Psychol 2006; 15:1-28. [DOI via Crossref]   
37. Öz EÜ. Duygusal Emek Davranýþlarýnýn Çalýþanlarýn ÝþSonuçlarýna Etkisi. Ýstanbul: Beta, 2007

This Article Cited By the following articles

Emotional Labor Levels of Nurse Academicians
Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015; 190(): 32.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762


Web Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=45762 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.45762


AMA (American Medical Association) Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762Vancouver/ICMJE Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited June 24, 2019]; 15(1): 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762Harvard Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby (2014) [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (1), 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762Turabian Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. 2014. [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (1), 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762Chicago Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. "[An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762MLA (The Modern Language Association) Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby. "[An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.1 (2014), 45-54. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.45762APA (American Psychological Association) Style

Pervin Tunc, Ali Gitmez, M. Rita Krespi Boothby (2014) [An investigation of emotional labor strategies on the basis of empathy among nurses working at intensive care and inpatient units]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (1), 45-54. Turkish. doi:10.5455/apd.45762

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]