ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Influence of regional differences in substance use disorders

Ayşegül Koç, Burcu Rahşan Erim, Mehmet Hamid Boztaş.

Abstract
Objective: In this study, it was planned to determine regional differences in terms of sociodemographic and clinical features of patients with substance use disorder. Methods: The files of 557 patients diagnosed with substance dependence between January 2016 and June 2016 were retrospectively reviewed. Age, education, marital status, number of hospital admissions, type of substance used, duration of substance use, province and geographical region of the patients were evaluated. Results: The mean age of 557 patients was 27.73±8.33 and 97.1% were male, 65.7% were primary school graduates and 42.4% were single. Of the patients, 63.2% were living in the Western Black Sea (WBS), 15.4% in the Central Anatolia (CA), 13.1% in the Marmara region (MR) and 8.3% in other regions. The most common multiple substance was used mostly cannabis (Cn) except CA. The age at onset of substance was the lowest on MR (8-15 years). In all regions, a request for voluntary treatment was more than the other forms of referral. The rate of detainees/convicts is lower in the WBS compared to other regions. There was no significant difference between the mean duration of substance use, age and number of applications in terms of geographical regions. Discussion: When the results of this study were evaluated together with the previous studies, it indicates that the substance used and the age of onset differed not only between the regions experienced but also within the same region over the years. Regional differences may require the use of different strategies to combat substance abuse. Therefore, such studies should be repeated at regular intervals and new monitoring tools should be used.

Key words: Substance abuse, addiction, regional.Madde kullanım bozukluğunda bölgesel farklılıkların etkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada madde kullanım bozukluğu hastalarının sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından bölge-sel farklılıkların belirlenmesi planlanmıştır. Yöntem: 2016 Ocak-2018 Haziran tarihleri arasında 557 madde bağımlı-lığı hastasının dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, eğitim, medeni durum, hastaneye başvu-ru sayısı, kullanılan madde çeşidi, madde kullanım süresi, yaşadığı il ve coğrafi bölge değerlendirilmiştir. Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 27.73±8.33 ve %97.1 i erkek, %65.7’si ilköğretim mezunu, %42.4’ü bekardı. Hastaların %63.2’si Batı Karadeniz (BKB), %15.4’ü İç Anadolu (İAB), %13.1’i Marmara Bölgesi (MB), %8.3’ü diğer bölgelerde yaşıyordu. İAB’de en sık çoklu madde (ÇM) kullanılırken, diğer tüm bölgelerde en sık kannabis (Kn) kullanılıyordu. En düşük maddeye başlangıç yaşı MB’de yaşayanlardaydı (aralık: 8-15 yaş). İlk kez tedaviye başvurma oranı en fazla BKB’de (%70), en düşük MB’deydi (%54). Tüm bölgelerde kendi isteği ile tedavi başvurusu diğer başvuru şekillerine göre daha fazlaydı. Tutuklu/hükümlü oranı ise BK’de diğer bölgelere göre düşüktür. Yaşanılan coğrafi bölgeler arasında ortalama madde kullanım süresi, ortalama yaş, ortalama başvuru sayısı açısından fark yoktu. Tartışma: Bu araştırmanın sonuçları daha önce yapılan çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde kullanılan madde-nin ve başlangıç yaşının sadece yaşanan bölgeler arasında değil, aynı bölgede yıllar içinde de farklılaştığına işaret etmektedir. Bölgesel farklılıklar madde bağımlılığı ile mücadelede farklı stratejiler kullanılmasını gerektirebilir. Bu nedenle bu tip araştırmalar belli aralıklarla yinelenmeli, yeni izleme araçları kullanılmalıdır

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, bağımlılık, bölgesel


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ayşegül Koç
Articles by Burcu Rahşan Erim
Articles by Mehmet Hamid Boztaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1397
Downloaded: 181


How to Cite this Article
Pubmed Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771


Web Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=44771 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.44771


AMA (American Medical Association) Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Vancouver/ICMJE Style

Koc A, Erim BR, Boztas MH. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(1): 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Harvard Style

Koc, A., Erim, . B. R. & Boztas, . M. H. (2020) [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Turabian Style

Koc, Aysegul, Burcu Rahsan Erim, and Mehmet Hamid Boztas. 2020. [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771Chicago Style

Koc, Aysegul, Burcu Rahsan Erim, and Mehmet Hamid Boztas. "[Influence of regional differences in substance use disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771MLA (The Modern Language Association) Style

Koc, Aysegul, Burcu Rahsan Erim, and Mehmet Hamid Boztas. "[Influence of regional differences in substance use disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 61-69. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.44771APA (American Psychological Association) Style

Koc, A., Erim, . B. R. & Boztas, . M. H. (2020) [Influence of regional differences in substance use disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 61-69. Turkish. doi:10.5455/apd.44771