ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology

Neslişah Gür, Şafak Eray, ibrahim Makinecioğlu, Deniz Sığırlı, Ayşe Pınar Vural.

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence of peer bullying among the adolescents, deter-mine the risk factors of PB and determine the relationship between peer bullying and psychiatric symptoms and expressed emotion. Methods: The sample of the study consisted of 5th, 6th, 7th, and 8th grade students, and the students who were selected with simple random sampling method were divided into four groups as the victim, bully, bully/victim and no peer bullying. In the study, a Personal Information Form, Olweus Bullying Questionnaire, Strength and Difficulties Questionnaire and Shortened Expressed Emotion Scale were used as data collection tools. Results: Prevalence of peer bullying of secondary school was found to be %47 (31.4% victim, 4.6% bully, 11% bully/victim). When the study groups were compared in terms of subscales, behavioral problems and emotional problems were significantly higher in both the bully and the victim groups, while prosocial behaviors were found to be significantly less in these two groups. However, teenagers, who were a victim or a bully, were found to perceive their families significantly less emotionally supportive and intrusive compared to their peers who were not a victim or a bully. The perception of the family as intrusive increased the chances of being a victim by 1.04 times and a victim/bully by 1.08 times. The lack of emotional support increased the chances of being a bully/victim by 1.03 times. Conclusion: Our study reveals that there is a relationship between emotional-behavioural problems and peer bullying. It has been found that being part of bully, victim or both forms of peer bullying is significantly related to psychopathology. The findings showed the importance of family climate in peer bullying

Key words: Peer bullying, expressed emotion, psychopathology, adolescent, familyAkran zorbalığı ile aile duygu dışa vurumu ve psikopatoloji arasındaki ilişki

Ozet
Amaç: Bu çalışmadaki amaç erişkin kimliğinin şekilleneceği ergenlik döneminde akran zorbalığı yaygınlığını, eşlik eden risk etkenlerini ve akran zorbalığı ile duygu dışavurumu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Bursa ili ilköğretim 5. 6. 7. ve 8. sınıfta okuyan ve basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş öğrencilere Kişisel Bilgi Formu, Olweus Öğrenciler için Akran Zorbalığı Anketi, Güçler ve Güçlükler Anketi ve Kısaltılmış Duygu Dışavurum Ölçeği uygulanmıştır. Örneklem akran zorbalığına uğramayan/uygulamayan, kurban, zorba ve zorba/kurban olarak dört gruba ayrılarak incelenmşitir. Bulgular: Çalışmamızda ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında zorbalık davranışının yaygınlığı %47 (kurban %31.4, zorba %4.6, zorba/kurban %11) olarak bulunmuştur. Çalışma grupları ölçek alt boyutları açısından karşılaştırıldığında davranış sorunları ve duygusal sorunlar hem zorba, hem de kurban olan grupta anlamlı olarak yüksekken, olumlu kişiler arası ilişkiler olarak adlandırılan prososyal davranışlar iki grupta da anlamlı olarak düşük saptanmıştır. Bununla birlikte, kurban veya zorba olan ergenlerin olmayan akranlarına göre ailelerini istatistiksel yönden anlamlı düzeyde duygusal olarak daha az destekleyici ve müdahaleci algıladıkları bulunmuştur. Gruplar arasında dikkat eksikliği, akran problemleri ve ailenin sinirli algılanması açısından fark saptan-mamıştır. Aile ikliminin müdahaleci olarak algılanması kurban olmayı 1.04 kat, zorba/kurban olmayı 1.08 kat artır-maktadır. Bununla birlikte duygusal destek yokluğu 1.03 kat zorba/kurban olmayı artırmaktadır. Tartışma: Çalışma-mızda algılanan aile ikliminin ve duygusal-davranışsal sorunların akran zorbalığı üzerine etkisi incelenmiştir. Akran zorbalığına zorba, kurban veya her iki şekilde dahil olmanın duygusal-davranışsal sorunlarla belirgin olarak ilişkili olduğu ve akran zorbalığında aile ikliminin önemli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, duygu dışavurumu, psikopatoloji, ergen, aile.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Neslişah Gür
Articles by Şafak Eray
Articles by ibrahim Makinecioğlu
Articles by Deniz Sığırlı
Articles by Ayşe Pınar Vural
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 843
Downloaded: 84
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gur N, Eray S, Makinecioglu i, Sigirli D, Vural AP. [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917


Web Style

Gur N, Eray S, Makinecioglu i, Sigirli D, Vural AP. [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=43917 [Access: November 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.43917


AMA (American Medical Association) Style

Gur N, Eray S, Makinecioglu i, Sigirli D, Vural AP. [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917Vancouver/ICMJE Style

Gur N, Eray S, Makinecioglu i, Sigirli D, Vural AP. [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited November 17, 2019]; 21(1): 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917Harvard Style

Gur, N., Eray, . S., Makinecioglu, . i., Sigirli, . D. & Vural, . A. P. (2020) [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917Turabian Style

Gur, Neslisah, Safak Eray, ibrahim Makinecioglu, Deniz Sigirli, and Ayse Pinar Vural. 2020. [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917Chicago Style

Gur, Neslisah, Safak Eray, ibrahim Makinecioglu, Deniz Sigirli, and Ayse Pinar Vural. "[The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917MLA (The Modern Language Association) Style

Gur, Neslisah, Safak Eray, ibrahim Makinecioglu, Deniz Sigirli, and Ayse Pinar Vural. "[The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 77-86. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.43917APA (American Psychological Association) Style

Gur, N., Eray, . S., Makinecioglu, . i., Sigirli, . D. & Vural, . A. P. (2020) [The relationship of peer bullying with familial expressed emotion and psychopathology]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 77-86. Turkish. doi:10.5455/apd.43917

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]