ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home

Memduha Aydın , Kürşat Altınbaş , Şerife Odabaş nal, Seda Kırcı Ercan, Medine Gıynaş Ayhan, Akif Usta, Süleyman Özbek.

Abstract
Objective: Community mental health centers constitute the core of the community-based mental health service model. Some of the patients enrolled in these centers that provide support to individuals and their families with severe mental disorders are staying in a nursing home. In this study, it was aimed to compare the sociodemog- raphic, clinical and drug treatment characteristics of the patients living in nursing home with the patients living at home. Methods: The study included a total of 135 patients who were diagnosed with schizophrenia according to DSM-5 criteria and who attended to rehabilitation program at community mental health centers of Selçuk University Faculty of Medicine, Konya Training and Research Hospital, Beyhekim Psychiatry Clinic, Konya Numune Hospital and Konya Ereğli State Hospital at least one day in a month. The study design was retrospective, the data collection forms were filled using hospital medical records. Results: A total of 135 patients with schizophrenia were included in the study. While 82 (60.7%) of the patients were living at home, 53 (39.3%) were in the nursing home. The rate of male patients in the nursing home, the average age, the number of days they participated in the rehabilitation program, the duration of the illness, and the smoking rate were significantly higher than the patients who were living at home. When all patients using multiple antipsychotics were evaluated, positive correlation was found between the number of drugs and side effect scale score, Positive and Negative Syndrome Scale total score. According to the logistic regression analysis to determine the variables predicting the use of single antipsychotic or multiple antipsychotic drugs, the male gender and the number of hospitalizations were found to increase the rate of combined drug use. Discussion: In order to improve the service provided in community mental health centers, it is necessary to identify the need areas of patients according to living conditions in nursing home or home, to share the good practices in psychosocial interventions and to increase the awareness in drug treatments in order to make new arrangements in line with the recommendations of the treatment guidelines.

Key words: Antipsychotic drugs, nursing home, clozapine, schizophrenia, community mental health centerToplum ruh sağlığı merkezlerine devam eden şizofreni hastalarının bakımevinde veya evlerinde yaşama durumlarına göre karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Toplum ruh sağlığı merkezleri toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin çekirdeğini oluşturan birimlerdir. Ağır ruhsal bozuklukları olan bireylere ve ailelerine destek sağlayan bu merkezlere kayıtlı hastaların bir kısmı bakımevinde kalmaktadır. Bu çalışmada bakımevinde yaşayan hastaların sosyodemografik, klinik ve ilaç tedavisi özelliklerinin evde yaşayan hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya Numune Hastanesi ve Konya Ereğli Devlet Hastanesi toplum ruh sağlığı merkezlerine kayıtlı hastalardan DSM-5 ölçütlerine göre şizofreni tanısı konmuş, ayda en az bir gün rehabilitasyon programına katılan toplam 135 hasta alındı. Çalışma tasarımı geriye dönük olarak yapıldı, veri toplama formları hastane tıbbi kayıtları kullanılarak dolduruldu. Bulgular: Çalışmaya 53’ü (%39.3) kadın, 82’si (%60.7) erkek 135 şizofreni hastası alındı. Hastaların 82’si (%60.7) evde yaşamaktayken, 53’ü (%39.3) bakımevinde kalmaktaydı. Bakımevinde yaşayan hastaların erkek oranı, yaş ortalamaları, rehabilitasyon programına katıldıkları gün sayısı, hastalık süresi, sigara içme durumu evde kalan hastalarınkinden istatistiksel yönden anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Tüm hastalar değerlendirildiğinde hastaların ilaç sayısı ile yan etki ölçek puanı, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği toplam puanı arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon bulundu. Bir antipsikotik veya çoklu antipsikotik ilaç kullanımını öngördüren değişkenlenleri belirlemek için yapılan lojistik regresyon analizine göre, erkek cinsiyetin ve hastane yatış sayısının kombine ilaç kullanım oranını artırdığı belirlendi. Sonuç: Toplum ruh sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için hastaların bakımevinde ve evde kalma durumlarına göre gereksinim alanlarının belirlenmesine, ruhsal-toplumsal müdahalelerde iyi uygulamaların paylaşılarak yaygınlaştırılmasına ve ilaç tedavileri konusunda tedavi kılavuzlarının önerileri doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılmasına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Antipsikotik ilaçlar, bakımevi, klozapin, şizofreni, toplum ruh sağlığı merkezi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Memduha Aydın
Articles by Kürşat Altınbaş
Articles by Şerife Odabaş nal
Articles by Seda Kırcı Ercan
Articles by Medine Gıynaş Ayhan
Articles by Akif Usta
Articles by Süleyman Özbek
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1498
Downloaded: 332


How to Cite this Article
Pubmed Style

MA, KA, nal SO, Ercan SK, Ayhan MG, Usta A, Ozbek S, . [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123


Web Style

MA, KA, nal SO, Ercan SK, Ayhan MG, Usta A, Ozbek S, . [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=42123 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.42123


AMA (American Medical Association) Style

MA, KA, nal SO, Ercan SK, Ayhan MG, Usta A, Ozbek S, . [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123Vancouver/ICMJE Style

MA, KA, nal SO, Ercan SK, Ayhan MG, Usta A, Ozbek S, . [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(1): 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123Harvard Style

, M. A., , K. A., nal, S. O., Ercan, S. K., Ayhan, M. G., Usta, A., Ozbek, S. & (2020) [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123Turabian Style

, Memduha Aydin, Kursat Altinbas, Serife Odabas nal, Seda Kirci Ercan, Medine Giynas Ayhan, Akif Usta, Suleyman Ozbek, and . 2020. [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123Chicago Style

, Memduha Aydin, Kursat Altinbas, Serife Odabas nal, Seda Kirci Ercan, Medine Giynas Ayhan, Akif Usta, Suleyman Ozbek, and . "[The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123MLA (The Modern Language Association) Style

, Memduha Aydin, Kursat Altinbas, Serife Odabas nal, Seda Kirci Ercan, Medine Giynas Ayhan, Akif Usta, Suleyman Ozbek, and . "[The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 14-22. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.42123APA (American Psychological Association) Style

, M. A., , K. A., nal, S. O., Ercan, S. K., Ayhan, M. G., Usta, A., Ozbek, S. & (2020) [The comparison of patients with schizophrenia in community mental health centers according to living conditions in nursing home or home]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 14-22. Turkish. doi:10.5455/apd.42123