ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents

Mesut Yavuz, Burcu Erdur, Merve Işık, Hayat Boğday, Hazal Ezgi İnce, Özlem Kök, Arzu Önal Sönmez.

Abstract
Objective: To investigate the effect of alexithymic personality characteristics, and associated mental problems on somatization in adolescents. Methods: This research was conducted on 773 students (49% female, n=376; 51% male, n=397) aged between 11 and 17. The students were recruited from two state schools in İstanbul. DSM-5 Level 2 Somatic Symptom Scale Child Form, 20 item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), and Strengths and Diffi-culties Questionnaire (SDQ) self-report form were used as measures. The mean scores of the scales between fe-male and male groups were compared with independent sample t test. The correlations between the scales were analyzed with Pearson’s product moment correlation test. The predictability of total scores of TAS-20 and SDQ, and SDQ subscale scores on somatization scores was evaluated with multivariate linear regression analysis. Results: The somatization scores of females were higher than males, significantly. Somatization scores were positive-ly correlated with alexithymia, SDQ total scores, emotional problems, behavior problems, inattention/hyperactivity, and peer relation problems scores, significantly. The results of regression analysis indicated that alexithymia, emoti-onal problems, behavior problems and age significantly predict the somatization levels. Conclusion: It is suggested that therapeutic interventions aiming to improve of emotional identification and expressions may help us to increase the success of somatization treatment in adolescents. Additionally, focusing on emotional problems such as de-pressive symptoms and elevated anxiety levels, and behavioral problems may also increase the success of treatment.

Key words: somatization, alexityhmia, adolescentErgenlerde somatizasyonun aleksitimi ve ruhsal sorunlarla ilişkisinin incelenmesi

Ozet
Amaç: Ergenlerde aleksitimik kişilik özellikleri ve eşlik eden ruhsal sorunların somatizasyon sorunları üzerinde etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma İstanbul’dan iki devlet okulundan 11-17 yaşları arasında 773 öğrenci üzerinde yapılmıştır (%49 kız, s=376; %51 erkek, s=397). Değerlendirme araçları olarak, DSM-5 Düzey 2 Bedensel Belirti Tarama Ölçeği Çocuk Formu, 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) öz bildirim formu kullanılmıştır. Cinsiyetler arasında ölçek puan karşılaştırmaları bağımsız örneklemde t testi ile yapılmıştır. Ölçekler arası korelasyonlar Pearson momentler çarpımı korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. TAÖ-20 toplam, GGA toplam sorun ve alt ölçek puanları ile yaşın somatizasyon düzeyi üzerine yordayıcı etkisi çoklu doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Kızların somatizasyon puanları erkeklere göre anlamlı ölçüde yüksektir. Somatizasyon puanları, aleksitimi, GGA toplam sorun, duygusal sorun, davranış sorun, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik ve akran sorun puanları ile pozitif yönde anlamlı korelasyon göstermektedir. Regresyon analizi sonuçları, aleksitimi, duygusal sorun, davranış sorun puanları ve yaşın somatizasyon düzeyini anlamlı ölçü-de yordadığını göstermektedir. Sonuç: Ergenlerde, duyguların tanımlanması ve ifade edilmesine yönelik terapötik müdahalelerin somatizasyonun tedavisinde faydalı olabileceği düşünülmektedir. Depresif belirtiler ve yükselmiş kaygı düzeyi gibi duygusal sorunlar ve davranış sorunları gibi eşlik eden belirtilerin de somatizasyon tedavisinde ele alınması tedavi başarısını artırabilir.

Anahtar Kelimeler: somatizasyon, aleksitimi, ergen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mesut Yavuz
Articles by Burcu Erdur
Articles by Merve Işık
Articles by Hayat Boğday
Articles by Hazal Ezgi İnce
Articles by Özlem Kök
Articles by Arzu Önal Sönmez
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2268
Downloaded: 157


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yavuz M, Erdur B, Isik M, Bogday H, Ince HE, Kok O, Sonmez AO. [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992


Web Style

Yavuz M, Erdur B, Isik M, Bogday H, Ince HE, Kok O, Sonmez AO. [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=3992 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.3992


AMA (American Medical Association) Style

Yavuz M, Erdur B, Isik M, Bogday H, Ince HE, Kok O, Sonmez AO. [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(3): 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992Vancouver/ICMJE Style

Yavuz M, Erdur B, Isik M, Bogday H, Ince HE, Kok O, Sonmez AO. [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(3): 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992Harvard Style

Yavuz, M., Erdur, . B., Isik, . M., Bogday, . H., Ince, . H. E., Kok, . O. & Sonmez, . A. O. (2019) [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (3), 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992Turabian Style

Yavuz, Mesut, Burcu Erdur, Merve Isik, Hayat Bogday, Hazal Ezgi Ince, Ozlem Kok, and Arzu Onal Sonmez. 2019. [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992Chicago Style

Yavuz, Mesut, Burcu Erdur, Merve Isik, Hayat Bogday, Hazal Ezgi Ince, Ozlem Kok, and Arzu Onal Sonmez. "[The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992MLA (The Modern Language Association) Style

Yavuz, Mesut, Burcu Erdur, Merve Isik, Hayat Bogday, Hazal Ezgi Ince, Ozlem Kok, and Arzu Onal Sonmez. "[The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.3 (2019), 321-326. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.3992APA (American Psychological Association) Style

Yavuz, M., Erdur, . B., Isik, . M., Bogday, . H., Ince, . H. E., Kok, . O. & Sonmez, . A. O. (2019) [The associations between somatization, alexithymia, and mental problems in adolescents]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (3), 321-326. Turkish. doi:10.5455/apd.3992