ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)

Kültegin Ögel, Aslı Başabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Görücü.

Cited by (1)

Abstract
Objective: The aim is to develop a reliable and valid questionnaire for adult offenders in order to assess risk and needs of them, including mental health and psychosocial risk factors. Methods: The research was carried out in 10 prisons with a total of 1087 offenders. In the study 74.2% of the offenders are male. Based on the literature review and focus group discussions socioeconomic status, alcohol, substance abuse, mental health problems, risk of harm and personality traits are identified as five risk areas. All of the questions for each subscale were created and the questionnaire is named as YARDEF. Different interviewers have done second interviews with the 173 offenders. SCL-90, Levenson Psychopathy Scale, Borderline Personality Inventory, Novelty Seeking Scale, the AUDIT and the CAGE scale was applied to the offenders. Results: Cronbach's alpha coefficients of the subscales are between 0.71 and 0.89. Subscale and total scores were obtained from the only factor in the factor analysis, and 57.6% of total variance was explained. Inter-rater correlations of the subscales ranged from 0.88 to 0.70. Correlation was observed between the scores of screening tools; harm subscale score and the SCL-90 anger subscale scores, the risk of mental health problems subscale and SCL-90 total score, risky personality traits subscale score and Levenson Psychopathy Scale total score and Borderline Personality Inventory total score, the risk of alcohol and substance use subscale score and CAGE and the AUDIT. Conclusion: Results of this study show that, YARDEF was found to be a reliable and valid measure of risk of adults who have committed crimes. However, it should be noted that this scale should be used as a complementary tool to assess for the benefit of prisoners.

Key words: mental health, offender, risk assessmentYetişkin hükümlüler için risk ve ihtiyaç belirleme formunun (YARDEF) geliştirilmesi

Ozet
Amaç: Suç işleyen yetişkinlerin ruh sağlığı başta olmak üzere çeşitli risk etkenlerini ve psikososyal ihtiyaçlarını saptayacak, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma toplam 10 cezaevinde 1087 hükümlü ile yürütülmüştür. Araştırmaya alınan hükümlülerin %74.2’si erkektir. Literatür ve odak grup görüşmelerine dayanarak sosyoekonomik, alkol madde kullanımı, ruhsal sorunlar, zarar verme ve kişilik özelliklerinden kaynaklanan riskler olmak üzere beş risk alanı saptanmıştır. Her alt alan için sorular oluşturulmuş ve ölçeğin tümüne YARDEF adı verilmiştir. Görüşmeciler arası güvenilirliği sağlamak için 173 hükümlüyle ilk görüşmeyi yapan görüşmecilerden farklı görüşmeciler tarafından tekrar görüşme yapılmıştır. Hükümlülere, SCL-90, Levenson Psikopati Ölçeği, Borderline Kişilik Ölçeği, Yenilik Arayışı Ölçeği, AUDİT ve CAGE ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayısı 0.71-0.89 arasındadır. Alt ölçeklerin toplam puanları ile yapılan açıklayıcı faktör analizinde tek faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın %57.6’sını açıklamaktadır. Alt ölçeklerin görüşmeciler arası korelasyonları 0.70-0.88 arasında değişmektedir. Zarar verme riski alt ölçeği puanı ile SCL-90 öfke alt ölçeği puanları arasında, ruhsal sorunlar riski alt ölçeği ile SCL-90 toplam puanı arasında, riskli kişilik özellikleri alt ölçeği puanı ile Levenson Psikopati Ölçeği toplam puanı ve Borderline Kişilik Ölçeği toplam puanı arasında, alkol-madde kullanımı riski alt ölçeği puanı ile CAGE ve AUDIT tarama ölçekleri puanları arasında ilişki gözlenmiştir. Tartışma: Bu çalışmadan elde edilen veriler YARDEF\\\'in suç işleyen yetişkinlerin risklerini ölçen geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Ancak bu ölçeğin hükümlünün yararına ve hükümlüyü değerlendirmekte tamamlayıcı bir araç olarak kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, hükümlü, risk değerlendirmesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kültegin Ögel
Articles by Aslı Başabak
Articles by Vehbi Kadri Kamer
Articles by Serap Görücü
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6000
Downloaded: 994
Cited: 1


REFERENCES
1. Laan AM, Blom M, Kleemans E. Exploring LongTerm and Short-Term Risk Factors for Serious Delinquency. European Journal of Criminology2009; 6:419-438.
2. Kamer VK. Mükerrer suçluluða sosyolojik bakýþ. Adalet Dergisi 2013; 45:1-16.
3. Yavuzer, H. Çocuk ve Suç. Onuncu basým, Ýstanbul: Remzi Kitapevi, 2001.
4. Ýçli TG. Türkiye‟de Suçlular: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. Ankara: AKM Yayýnlarý, 1993.
5. Ýçli T. Ailede Kadýna Karþý Þiddet Suçluluðu. Ankara: T.C. Devlet Bakanlýðý Kadýnýn Statüsü ve Sorunlarý Genel Müdürlüðü, Bizim Büro, 1995.
6. Erkan R. Ýstanbul Çocuk Mahkemelerine Sevk Edilen Çocuklarýn Sosyo-Kültürel Çevresi Üzerine Bir Ýnceleme. Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi, Ýstanbul, 1995.
7. Kýzmaz Z. Öðrenim düzeyi ve suç: Suç okul iliþkisi üzerine sosyolojik bir araþtýrma. Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2004; 14:291-319.
8. Dönmezer S. Kriminoloji. Ýstanbul: Beta Basýn Yayýn Daðýtým, 1994.
9. Yavuzer H. Psikososyal Açýdan Çocuk Suçlulu-ðu. Ýstanbul: Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayýnlarý, 1981.
10. Ýçli TG. Uyuþturucu madde baðýmlýlarý ile sosyolojik bir çalýþma. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1984; 2:81.
11. Ýçli TG. Uyuþturucu madde suçlarýnda bazý sosyal faktörler. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1985; 3:124.
12. Ýçli TG. Türkiye‟de Suçlular: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. Ankara: AKM Yayýnlarý, 1993.
13. Kaya N, Güler Ö, Çilli AS. Konya kapalý cezaevindeki mahkumlarda psikiyatrik bozukluklarýn yaygýnlýðý. Anadolu Psikiyatri Derg 2004; 5:85-91.
14. Türkcan S, Ýncesu C, Canbek Ö, Can Y, Sercan M, Uygur N. 1831 adli olgunun taný daðýlýmý ve taný suç baðlantýsýnýn deðerlendirilmesi. Düþünen Adam 2000; 13:132-137.
15. Maner F, Kayatekin ZE, Abay E, Saygýlý S, Þener AÝ. Psikiyatrik hastalýklar ve suç. Düþünen Adam 1991; 4:1.
16. Kalenderoðlu A,Yumru M, Selek A, Savaþ HA. Gaziantep týp fakültesi adli psikiyatri birimine gönderilen olgularýn incelemesi. Nöropsikiyatri Arþivi Dergisi 2007; 44:86-90.
17. Akcan A, Akcan FE, Samancý AY, Balcýoðlu Ý. Ýstanbul bayrampaþa kapalý cezaevindeki erkek adli tutulu ve hükümlülerde cezaevi öncesi alkol ve madde kullaným sýklýðý ve özellikleri. Baðýmlý-lýk Dergisi 2000; 1:61-68.
18. Yumru M, Savaþ HA, Tutkun H, Herken H, Karasu M, Dülger E. Gaziantep üniversitesinde adli psikiyatrik açýdan incelenmiþ olan olgularýn deðerlendirilmesi: Yüksek oranda alkol madde kullanýmý. Anadolu Psikiyatri Derg 2005; 6:30-36.
19. Alpay N, Karamustafalýoðlu N, Kükürt R. Madde baðýmlýlarýnda suç. Düþünen Adam 1995; 8:16-17.
20. Ogel K, Taner S, Tosun M, Liman O, Demir T. Juvenile offences among hospitalized adolescent inhalant users in Ýstanbul: a comparison re garding place of residence. J Psychoactive Drugs 2006; 38:297-304. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
21. Koyuncu A. Madde Baðýmlýlarýnda Ýntihar Eðilimlerinin Deðerlendirilmesi. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi. Ýstanbul Üniversitesi Adli Týp Enstitüsü, Ýstanbul, 2001.
22. Howard P, Clark D, Garnham N. An Evaluation of Offenders Assessment System (OASys) in Three Pilots 1999-2001. London: Home Office, 2006.
23. Latessa EJ, Allen HE. Corrections in the Community. Third ed., Cincinnati, OH: Anderson Publishing, 2003.
24. Andrews DA, Bonta J. Risk -need- responsibility for offender assessment and rehabilitation. Aggression and Violent Behavior 2007; 12:208-228.
25. Dahle KP. Strengths and limitations of actuarialprediction of criminal reoffence in a German prison sample: A comparative study of LSI-R, HCR-20 and PCL-R. International Journal of Law and Psychiatry 2006; 29:431-442. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
26. Andrews DA, Bonta J, Wormith SJ. The recent past and near future of risk and/or need assessment. Crime and Delinquency 2006; 52:7-27. [DOI via Crossref]   
27. Raynor P. Risk and need assessment in British probation: the contribution of LSI-R, Psychology. Crime & Law 2007; 13:125-138. [DOI via Crossref]   
28. Moore R. Adult Offenders‟ Perceptions of Their Underlying Problems: Findings from the OASys Self-Assessment Questionnaire. London: Home Office, 2007.
29. Webster CD, Nicholls TL, Martin ML, Desmerais SL, Brink J. Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START): the case for a new structured professional judgment scheme. Behav Sci Law 2006; 24:747-766. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
30. Ögel K, Karadayý G, Þenyuva G, Topsakal EÖ. Yasayla ihtilafa düþen ergenlerin risk ve gereksinmelerinin deðerlendirilmesi: Araþtýrma ve deðerlendirme formunun geliþtirilmesi ve standardizasyonu. Anadolu Psikiyatri Derg 2011; 12:143-150.
31. Ogel K, Baþabak A, Koc C, Aksoy A, Karadayý G. Psychometric properties of different forms of the Addiction Profile Index (BAPI). Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011; 21(Suppl.2):151.
32. Ögel K, Karadað F, Evren C, Gürol DT. Baðýmlý-lýk Profil Ýndeksi (BAPÝ) Uygulama Rehberi. Ýstan bul: Yeniden Yayýnlarý, 2012.
33. Aker AT, Hamzaoðlu O, Boþgelmez Þ. KocaeliRuhsal Travma Kýsa Tarama Ölçeði‟nin (KocaeliKýsa) Geçerliði. Düþünen Adam 2007; 20:172-178.
34. Dað Ý. Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)‟nin üniversite öðrencileri için güvenirliði ve geçerliði. Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:5-12.
35. Aydemir Ö, Demet M, Danacý A, Deveci A, Taþkýn O, Mýzrak S, ve ark. Borderline Kiþilik Envanterinin Türkçe‟ye uyarlanmasý, güvenirlik ve geçerliði. Türkiye‟de Psikiyatri 2006; 8:1.
36. Engeler A, Yargýç Ý. Levenson psikopati Ölçeði (LSRP)‟nin Türkçe uyarlamasýnýn klinik olmayan bir örneklem üzerinde güvenilirlik ve geçerliliði: Pilot çalýþmalar. Türk Psikoloji Derneði 13. Ulusal Yýllýk Kongresi (7-11 Eylül 2004, Ýstanbul), 2004, Ýstanbul.
37. Ewing JA. Detecting alcoholism: the CAGE questionnaire. JAMA 1984; 252:1905-1907. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
38. Arýkan Z, Özdemir YD, Candansayar S ve ark. SMAST ve CAGE tarama testlerinin alkolizmin tanýsal önemi üzerine bir çalýþma. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi (6-9 Eylül 1991, Antalya), 1991, Antalya.
39. Turan M, Çilli A, Aþkýn R, Herken H, Telcioðlu M, Kucur R. Cage Testi ile alkol kullanýmý üzerine epidemiyolojik bir çalýþma. Klinik Psikiyatri 1999; 2:217-221.
40. Saatçioðlu Ö, Evren C, Çakmak D. Alkol kullaným bozukluklarý tanýma testinin geçerliði ve güvenirliði. Türkiye'de Psikiyatri 2002; 4:107-113.
41. Ögel K, Evren C, Karadað F, Gürol Tamar D<. Baðýmlýlýk Profil Ýndeksi&#8223;nin (BAPÝ) geliþtirilmesi, geçerlik ve güvenilirliði. Türk Psikiyatri Dergisi 2012; 23:264-273.
42. Alexander M, Holsinger A, Christopher T, Lowenkamp B, Edward J, Latessa C. Exploring the validity of the Level of Service InventoryRevised with Native American offenders. Journal of Criminal Justice 2006; 34:331-337. [DOI via Crossref]   
43. Bonta J, Bogue M, Motiuk C, Motiuk L. Implementing offender classification systems: lessons learned. GA Bernfeld, DP Farrington, AW Les chied (Eds.), Offender Rehabilitation in Practice: Implementing and Evaluating Effective Programs, New York: John Wiley and Sons, 2001.
44. Dolan M, Doyle M. Violence risk prediction: Clinical and actuarial measures and the role of the Psychopathy Checklist. Br J Psychiatry 2000; 177:303-311. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
45. Towl GJ, Crighton DA. Risk assessment with offenders. Int Rev Psychiatry 1997; 9:187-193. [DOI via Crossref]   
46. Dahle KP. Strengths and limitations of actuarial prediction of criminal reoffence in a German prison sample: A comparative study of LSI-R, HCR-20 and PCL-R. International Journal of Law and Psychiatry 2006; 29:431-442. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
47. Newbold K. An evaluation of the offender assessment system as an assessment tool for the national probation service. Internet Journal of Criminology 2011.
48. Dixon A, Howie P, Starling J. Psychopathology in female juvenile offenders. J Child Psychol Psychiatry 2004; 45:1150-1158. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
49. Upperton RA, Thompson AP. Predicting juvenile offender recidivism: risk-need assessment and juvenile justice officers. Psychiatry, Psychology and Law 2007; 1:138-146.

This Article Cited By the following articles

Study on development, validity and reliability of a risk-screening questionnaire for alcohol and drug use
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27(2): 169.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826


Web Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=39826 [Access: November 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.39826


AMA (American Medical Association) Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826Vancouver/ICMJE Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited November 17, 2019]; 15(2): 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826Harvard Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu (2014) [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (2), 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826Turabian Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. 2014. [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826Chicago Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. "[Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826MLA (The Modern Language Association) Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu. "[Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.2 (2014), 132-140. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.39826APA (American Psychological Association) Style

Kultegin Ogel, Asli Basabak, Vehbi Kadri Kamer, Serap Gorucu (2014) [Development of risk and needs assessment questionnaire for adult offenders (ARDEF)]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 132-140. Turkish. doi:10.5455/apd.39826

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]