ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up

Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş.

Cited by (11)

Abstract
Objective: In the world, 5 out of 10 diseases that cause disability and early death are psychiatric diseases. Schizophrenia is one of the most important diseases that cause loss in quality of life, social skills and general abilities. In recent years, psychosocial treatment approaches have become more popular and have been understood as more useful in addition to biological treatment in patients with schizophrenia. In this study, we aimed to evaluate the effects of the rehabilitation services on the schizophrenic patients over the effects of quality of life, disabilities, general and social functioning in Turkey’s first constructed Community Mental Health Center (CMHC) in Bolu. Methods: A total of 30 schizophrenia patients who came regularly to the center between 15 August 2009 and 15 August 2010 were included in the study. The scales ‘Quality of Life for Patients with Schizophrenia’, ‘Global Assessment of Functioning’, ‘The Social Functioning Scale’, ‘World Health Organization-Disability Assessment Schedule’ have been applied to the patients at their first admittance to the center and after one year regular attendance to the center. Results: Highly significant increases have been determined in the patients in all the areas of Quality Of Life, after 1 year regular participation to the rehabilitation activities of the CMHC. Disability measures were 44.8±7.7 in the beginning and have decreased to 27.6±6.3. The measures in the Global Assessment Of Functioning were 29.2 ± 10.7 at the beginning and 58.7±11.5 after one year follow up. In all the subscales of Social Functioning Scale, significant increases have been determined after one year regular follow up when compared with the initial measures. Discussion: It was found that Bolu Community Mental Health Center which is founded for the first time in Turkey is helpful in increasing life quality of patients with the diagnosis of schizophrenia, decreasing loss of ability and increasing functionality. It was thought that becoming widespread of community mental health centers throughout Turkey and increasing their functionality would be beneficial.

Key words: community mental health center, schizophrenia, quality of life, disability, functioningBolu toplum ruh sağlığı merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarındaki yaşam kalitesi, yetiyitimi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi: Bir yıllık izlem sonuçları

Ozet
Amaç: Dünyada yeti yitimi ve erken ölüme en sık yol açan 10 hastalıktan beşi psikiyatrik bozukluklardır. Şizofreni, yaşam kalitesi, sosyal işlevsellik ve yeti kaybına yol açan önemli psikiyatrik bozukluklardan biridir. Son yıllarda şizofreni hastalarının tedavisinde ilaç tedavisiyle birlikte ruhsal toplumsal tedavi yaklaşımlarının da oldukça yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de ilk defa Bolu’da kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni hastalarına yönelik verilen hizmetlerin yaşam kalitesi, yeti yitimi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 15 Ağustos 2009-15 Ağustos 2010 tarihleri arasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı olarak açılmış olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne düzenli olarak gelen 30 hasta alındı. Katılımcılara Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne ilk kayıt oldukları zaman ve bir yıllık düzenli izleme sonrasında Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği, İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği, Sosyal İşlevsellik Ölçeği ve Yeti yitimi Değerlendirme Çizelgesi uygulandı.
Sonuçlar: Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne bir yıl düzenli gelen şizofreni hastalarının izleme sonrası yaşam kalitesinin tüm alan puanlarında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Yeti yitim puanının 44.8±7.7'den 27.6±6.3'e düştüğü görüldü. Katılımcıların başlangıçta genel işlevsellik puanı 29.2±10.7 iken; 1 yıl sonra 58.7±11.5 puana yükseldi. Sosyal işlevsellik ölçeğinin tüm alt puanlarında başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı. Tartışma: Türkiye’de ilk kez açılmış olan Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetleri’nin şizofreni hastalarının yaşam kalitesini artırmada, yeti kaybını azaltmada ve işlevselliklerini artırmada oldukça yararlı olduğu bulundu. Toplum ruh sağlığı merkezlerinin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve işlevselliklerinin artırılmasının faydalı olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Toplum ruh sağlığı merkezi, şizofreni, yaşam kalitesi, yeti yitimi, işlevsellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hülya Ensari
Articles by Bülent Kadri Gültekin
Articles by Derya Karaman
Articles by Ayşegül Koç
Articles by Ali Fuat Beşkardeş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 11841
Downloaded: 1755
Cited: 11


REFERENCES
1. Yanýk M. Türkiye ruh saðlýðý sistemi üzerine deðerlendirme ve öneriler, ruh saðlýðý eylem planý önerisi. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayýmlar. 2007;(özel sayý):16-20.
2. Schooler NR. Relapse prevention and recovery in the treatment of schizophrenia. J Clin Psychiatry 2006;67(Suppl.5):19-23.
3. Deveci A, Danacý AE, Yurtsever F, Deniz F, Yüksel EG. The Effects of psychosocial skills training on symptomatology, insight, quality of life, and suicide probability in schizophrenia. Türk Psikiyatri Derg. 2008;19:266-73.
4. Yýldýz M, Tural Ü, Kurdoðlu S, Önder ME. Þizofreni rehabilitasyonunda aile ve gönüllülerle yürütülen bir kulüp-ev denemesi. Türk Psikiyatri Derg.2003;14:281-7.
5. Doðan S, Doðan O, Tel H, Çoker F, Polatöz Ö, Doðan FB. Psychosocial approaches in outpatients with schizophrenia. Psychiatric Rehabil J.2004;27:279-82. [DOI via Crossref]   
6. Duman ZÇ, Yýldýrým NK, Ucok A, Er F, Kanik T. The effectiveness of a psychoeducational group program with inpatients being treated for chronic mental illness. Soc Behav Person. 2010;38:657-66. [DOI via Crossref]   
7. Thornicroft G, Szmukler G. Textbook of Community Psychiatry. Oxford, Oxford University Press,2001.
8. Yýldýz M. Psikiyatrik rehabilitasyon yönelimli gündüz hastanesi uygulamasý: Kocaeli Üniversitesi deneyimi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2008;9(Ek sayý.1):9-13.
9. Yýldýz M. Þizofreni Hastalarý için Ruhsal Toplumsal Beceri Eðitimi. Ankara, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneði Yayýnlarý, 2011.
10. Liberman RP. Recovery from Disability, Manual of Psychiatric Rehabilitation. Washington, American Psyhiatric Publishing, 2008.
11. Heinrichs DW, Hanlon TE, Carpenter WT. The quality of life scale: An Instrument for Rating the schizophrenic deficit syndrome. Schizophr Bull.1984; 10:388-398. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
12. Soygür H, Aybaþ M, Hýncal G, Aydemir Ç. Þizofreni hastalarý için yaþam niteliði ölçeði: Güvenirlik ve yapýsal geçerlik çalýþmasý. Düþünen Adam.2000;13:204-10.
13. Luborsky L. Clinicians judgement of mental health. Arch Gen Psychiatry. 1962;7:407-17. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
14. Birchwood M, Smith J, Cochrane R, Wetton S, Copestake S. The social functioning scale. The development and validation of a new scale of social adjustment for use in family intervention programmes with schizophrenic patients. Br J Psychiatry. 1990; 157:853-859. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
15. Erakay SY. Þizofreni Tanýlý Hastalarda Sosyal Ýþlevsellik Ölçeði (SÝÖ) Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliðinin Araþtýrýlmasý. Yayýmlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ýzmir, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði, 2001.
16. Uluð B, Ertuðrul A, Göðüþ A. Yetiyitimi deðerlendirme çizelgesinin (WHODAS-II) þizofreni hastalarýnda geçerlilik ve güvenilirliði. Türk PsikiyatriDerg. 2001;12:121-30.
17. Yýldýz M, Veznederoðlu B, Eryavuz A, Kayahan B. Psychosocial skills training on social functioning and quality of life in the treatment of schizophrenia: a controlled study in Turkey. Int JPsychiatry in Clin Prac. 2004;8:219-25. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
18. Üçok A, Atlý H, Çetinkaya Z, Kandemir PE. Þizofreni hastalarýnda bütüncül yaklaþýmlý grup tedavisinin yaþam kalitesine etkisi:bir yýllýk uygulama sonuçlarý. Nöropsikiyatri Arþivi. 2002;39:113-8.
19. Kabadai M, Niakas D. Patient satisfaction with services provided by a community mental health center in Northern Greece. Arch Hellen Med. 2004;21:354-62.
20. Noordsy DL, O’Keefe C. Effectiveness of combining atypical antipsychotics and psychosocial rehabilitation in a community mental health center setting. J Clin Psychiatry. 1999;60(Suppl.19):47-51.
21. Chowdur R, Dharitri R, Kalyanasundaram S, Rao NS. Efficacy of psychosocial rehabilitation program: The RFS experience. Indian J Psychiatry. 2011;53(1):45-8. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
22. Horan WP, Kern RS, Shokat-Fadai K, Sergi MJ, WynnJK, Green MF. Social cognitive skills training in schizophrenia: an initial efficacy study of stabilized outpatients. Schizophr Res.2009;107:47-54. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
23. Valencia M, Rascon ML, Juarez F, Murow E. A psychosocial skills training approach in Mexican out-patients with schizophrenia. Psychol Med.2007;37:1393-1402. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
24. Valencia CM, Ortega SHA, Rascon GML, Gomez CL. Evaluation of the combination of psychosocial and pharmacological treatment in schizophrenic patients. Actas Esp Psiquiatr.2002;30:358-69.
25. Zhang M, He Y, Gittelman M, Wong Z, Yan H. Group psychoeducation of relatives of schizophrenic patients: two-year experiences. Psychiatry Clin Neurosci. 1998;52(Suppl):344-7.

This Article Cited By the following articles

Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek
2019; 44(1): 7.

1
 
Hope and belonging in patients with schizophrenia: A phenomenological study
Perspect Psychiatr Care 2019; (): .

2
 
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetlerinden yararlanan şizofreni tanılı hastaların yakınlarındaki bakım yükü: karşılaştırmalı bir çalışma
2019; 44(): 92.

3
 
The relationship between functional recovery and quality of life in patients affected by schizophrenia and treated at a community mental health center in Turkey
Perspect Psychiatr Care 2019; (): .

4
 
Hospitalization and Some Sociodemographic Characteristics of Patients Registered with a Community Mental Health Center
Community Ment Health J 2019; (): .

5
 
Bir Toplum Ruh Sağılığı Merkezinde İzlenen Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ile Tedavi yaklaşımlarının incelenmesi
2019; (): .

6
 
Oral Research Presentations
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018; 28(sup1): 1.

7
 
World Health Organization disability assessment schedule 2.0: An international systematic review
Disability and Rehabilitation 2017; 39(23): 2347.

8
 
World Health Organization disability assessment schedule 2.0: An international systematic review
Disability and Rehabilitation 2016; (): 1.

9
 
Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi
2016; 16(2): 15.

10
 
Effects of a Psychosocial Rehabilitation Program in Addition to Medication in Schizophrenic Patients: A Controlled Study
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014; 24(4): 360.

11
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380


Web Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=36380 [Access: February 16, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.36380


AMA (American Medical Association) Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380Vancouver/ICMJE Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2013), [cited February 16, 2020]; 14(2): 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380Harvard Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes (2013) [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. Anadolu Psikiyatri Derg, 14 (2), 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380Turabian Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. 2013. [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (2), 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380Chicago Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. "[The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]." Anatolian Journal of Psychiatry 14 (2013), 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380MLA (The Modern Language Association) Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes. "[The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]." Anatolian Journal of Psychiatry 14.2 (2013), 108-114. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.36380APA (American Psychological Association) Style

Hulya Ensari, Bulent Kadri Gultekin, Derya Karaman, Aysegul Koc, Ali Fuat Beskardes (2013) [The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (2), 108-114. Turkish. doi:10.5455/apd.36380

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 27 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 12 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 10 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]