ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives

Fatih SAĞLAM, Eda ASLAN, Onur HURŞİTOĞLU.

Abstract
Objective: Difficulty in emotion regulation is the deficiency to regulate an individual's emotional response to a negative stimulus. Our aim is to investigate the effect of emotion regulation difficulty on the process and function of bipolar disorder (BD). Methods: 64 patients with BD, 64 patient’s first-degree relatives and 66 healthy controls were included in the study, which were followed in Mersin University Research and Practice Hospital Outpatient Clinic of Psychiatry. Sociodemographic Information Form and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) were filled to all participants. In addition; SCID-I, Short Form-36 (SF-36), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Young Mania Rating Scale were filled to the patient group. Statistical analyses were performed with SPSS 21.0 computer program. Results: DERS scores in patients’ group were found to have significantly higher scores than patient’s relatives and healthy controls (p<0.05). But no significant relationship was found between relatives and healthy controls (p>0.05). Another finding that who score high scores on DERS receive lower scores on SF-36. In depressed patients, there was a significant positive correlation between HDRS scores and DERS scores. Discussion: In our study, it was shown that difficulty of emotion regulation negatively affected the functioning and disease course of BD patients and there is a positive correlation between difficulty in emotion regulation and impairment in functioning in depressive episodes

Key words: Bipolar Disorder, Emotion Regulation DifficultiesBipolar bozukluk hastalarının ve birinci derece yakınlarının duygu düzenleme güçlükleri

Ozet
Amaç: Duygu düzenleme güçlüğü olumsuz bir uyaran karşısında bireyin duygusal yanıtının düzenlenmesinde yetersizlik olmasıdır. Amacımız, duygu düzenleme güçlüğünün bipolar bozukluğun (BB) gidişi ve işlevselliği üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde izlen-mekte olan 64 BB hastası ve 64 hasta yakını ile diğer polikliniklerde başvuran 66 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ); ek olarak hasta grubuna SCID-I, Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) uygulandı. Sonuçlar SPSS 21.0 programıyla istatiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmamızda hasta grubunda DDGÖ puanları hasta yakını ve sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Hasta yakınları ile sağlıklı kontroller arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Ayrıca DDG֒den yüksek puan alanların SF-36’da daha düşük puanlar aldığı saptandı. Depresif nöbette olan hastaların DDGÖ ve HDDÖ puanları arasında anlamlı düzeyde pozitif ilişki saptandı. Tartış-ma: Çalışmamızda duygu düzenleme güçlüğünün BB hastalarının işlevselliğini ve hastalığın gidişini olumsuz yönde etkilediği, depresif nöbette duygu düzenleme güçlüğü ile işlevsellikte bozulma arasında pozitif ilişki bulunduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Duygu Düzenleme Güçlüğü


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatih SAĞLAM
Articles by Eda ASLAN
Articles by Onur HURŞİTOĞLU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1627
Downloaded: 262


How to Cite this Article
Pubmed Style

SAGLAM F, ASLAN E, HURSITOGLU O, . [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087


Web Style

SAGLAM F, ASLAN E, HURSITOGLU O, . [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=36087 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.36087


AMA (American Medical Association) Style

SAGLAM F, ASLAN E, HURSITOGLU O, . [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(1): 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Vancouver/ICMJE Style

SAGLAM F, ASLAN E, HURSITOGLU O, . [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2020), [cited April 01, 2020]; 21(1): 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Harvard Style

SAGLAM, F. . ., ASLAN, E. . ., HURSITOGLU, O. . . & (2020) [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg, 21 (1), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Turabian Style

SAGLAM, Fatih , Eda ASLAN, Onur HURSITOGLU, and . 2020. [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087Chicago Style

SAGLAM, Fatih , Eda ASLAN, Onur HURSITOGLU, and . "[Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]." Anatolian Journal of Psychiatry 21 (2020), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087MLA (The Modern Language Association) Style

SAGLAM, Fatih , Eda ASLAN, Onur HURSITOGLU, and . "[Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]." Anatolian Journal of Psychiatry 21.1 (2020), 30-36. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.36087APA (American Psychological Association) Style

SAGLAM, F. . ., ASLAN, E. . ., HURSITOGLU, O. . . & (2020) [Emotion regulation difficulties of patients with bipolar disorder and first-degree relatives]. Anatolian Journal of Psychiatry, 21 (1), 30-36. Turkish. doi:10.5455/apd.36087