ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior

Devrim Akdemir, Ayşe Zeki, Dilek Yetimoğlu Ünal, Mahmut Kara, Füsun Çuhadaroğlu Çetin.

Cited by (2)

Abstract
Objective: Although the majority of non-suicidal self-injurious behaviors begin at adolescence, there are limited researches that studied adolescents with this behavior in our country. The aim of this study was to evaluate the psychiatric symptoms, identity formation and self-esteem characteristics of adolescents with non-suicidal self-injurious behavior. Methods: Forty-eight adolescents aged between 12 and 17 with non-suicidal self-injurious behavior who admitted to the adolescent psychiatry outpatient clinic and 49 adolescents with the same age who admitted to the same clinic with psychiatric symptoms other than non-suicidal self-injurious behavior were included. Brief Symptom Inventory, Sense of Identity Assessment Form and Rosenberg Self-esteem Inventory were used to evaluate the psychiatric symptoms, the identity formation and the self-esteem of adolescents, respectively. Results: The adolescents with non-suicidal self-injurious behavior experienced more psychiatric symptoms and identity confusion compared to the control group. The lower self-esteem observed in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior was found to be related to associate psychiatric disorders rather than the non-suicidal self-injurious behavior itself. Conclusion: Adolescents with non-suicidal self-injurious behavior constitute a high-risk group with regard to psychiatric symptoms and complications. Researches investigating the developmental risk factors of non-suicidal self-injurious behavior in adolescents will contribute to the promotion of preventive mental health policies and effective intervention programs.

Key words: adolescent, self-injurious behavior, mental disorders, identity status, self-esteemKendine zarar verme davranışı olan ergenlerde kimlik durumu ve benlik saygısı

Ozet
Amaç: Kendine zarar verme davranışı ergenlik döneminde başlamasına karşın, kendine zarar veren ergenler ile ülkemizde yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı kendine zarar verme davranışı olan ergenlerde psikiyatrik belirtileri, kimlik gelişimini ve benlik saygısını incelemektir. Yöntem: Çocuk ve ergen psikiyatrisi ayaktan tedavi kliniğine başvuran ve kendine zarar verme davranışı olan 12-17 yaş arasındaki 48 ergen ile kendine zarar verme davranışı dışında psikiyatrik yakınmaları olan benzer yaş grubundaki 49 ergen çalışmaya alınmıştır. Ergenlerdeki psikiyatrik belirtiler Kısa Semptom Envanteri, kimlik gelişimi Kimlik Durumu Değerlendirme Aracı ve benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Kendine zarar verme davranışı olan ergenlerde psikiyatrik belirtiler ve kimlik karmaşası belirtileri anlamlı olarak daha sık bulunmuş ve bu ergenlerdeki düşük benlik saygısının kendine zarar verme davranışından çok, eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Tartışma: Kendine zarar verme davranışı olan ergenler psikiyatrik belirtiler ve komplikasyonlar açısından oldukça yüksek riskli bir grubu oluşturmaktadır. Ergenlerde kendine zarar verme davranışının gelişimsel risk etkenlerini araştıran çalışmalar önleyici ruh sağlığı politikalarının ve etkili müdahale programlarının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, kendine zarar verme davranışı, psikiyatrik hastalıklar, kimlik durumu, benlik saygısı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Devrim Akdemir
Articles by Ayşe Zeki
Articles by Dilek Yetimoğlu Ünal
Articles by Mahmut Kara
Articles by Füsun Çuhadaroğlu Çetin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6844
Downloaded: 1360
Cited: 2


REFERENCES
1. Aksoy A, Ögel K. Kendine zarar verme davranýþý. Anadolu Psikiyatri Derg 2003; 4:226-236.
2. Connors RE. Self-injury. New York, Jason Aronson, 2000.
3. Hyman J. Women Living with Self-injury. Philadelphia, Temple University Press, 1999.
4. Favazza AR. The coming of age of self-mutilation. J Nerv Ment Dis 1998; 186:259-268. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
5. Favazza AR, Rosenthal RJ. Diagnostic issues in self mutilation. Hosp Community Psychiatry 1993; 44:134-140.
6. Favazza AR, Conterio K. Female habitual selfmutilators. Acta Psychiatr Scand 1989; 79:283-289. [DOI via Crossref]   
7. Muehlenkamp JJ, Gutierrez PM. Risk for suicide attempts among adolescents who engage in nonsuicide self-injury. Arch Suicide Res 2007; 11:69-82. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
8. Pattison EM, Kahan J. The deliberate self-harm syndrome. Am J Psychiatry 1983; 14:867-872.
9. Aksoy A, Ögel K. Sokakta yaþayan çocuklarda kendine zarar verme davranýþý ve madde kullanýmý. Anadolu Psikiyatri Derg 2005; 6:163-169.
10. Tarlacý N, Yeþilbursa D, Türkcan S, Saatçioðlu Ö, Yaman M. B kümesi kiþilik bozukluklarýnda kendini yaralamanýn özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8:29-35.
11. Briere J, Gil E. Self-mutilation in clinical and general population samples: prevalence, correlates and functions. Am J Orthopsychiatry 1998; 68:609-620. [DOI via Crossref]   
12. Langbehn D, Pfohl B. Clinical correlates of selfmutilation among psychiatric inpatients. Ann Clin Psychiatry 1993; 5:45-53. [DOI via Crossref]   
13. Zoroðlu SS, Tüzün Ü, Þar V, Tutkun H, Savaþ HA, Öztürk M, et al. Suicide attempt and selfmutilation among Turkish high school students in relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry Clin Neurosci 2003; 57:119-126. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
14. Baþay BK, Baþay Ö, Bildik T, Tamar M, Somer O, Özbaran B, ve ark. Ýzmir ili genelinde liseli gençlerde kendine zarar verme davranýþý: Yaygýnlýðý, psikopatoloji ile iliþkisi ve intihar olasýlýðý. 16. Ergen Günleri Özet Kitapçýðý, 2011, s.40.
15. Toprak S, Çetin Ý, Güven T, Can G, Demircan Ç. Self-harm, suicidal ideation and suicide attempts among college students. Psychiatry Res 2011; 187:140-144. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
16. Lüleci S. Kendini Yaralama Davranýþý Olan Ergenlerin Psikiyatrik ve Sosyokültürel Özellikleri. Yayýmlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ýstanbul, Bakýrköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2007.
17. Olfson M, Gameroff MJ, Marcus SC, Greenberg T, Shaffer D. National trends in hospitalization of youth with intentional-self-inflicted injuries. Am J Psychiatry 2005; 162:1328-1335. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
18. Dülger HE, Tokdemir M, Tezcan EA, Kuloðlu M, Doðan I. Elazýð Islahevi’ndeki çocuk ve ergen hükümlülerde kendini yaralama davranýþý. Düþünen Adam 1997; 10:18-21.
19. Herpetz S. Self injurious behavior: Psychopathological and nosological characteristics in subtypes of self-injurers. Acta Psychiatr Scand 1995; 91:57-68. [DOI via Crossref]   
20. Derogatis LR. The Brief Symptom Inventory-BSI Administration, Scoring and Procedures ManualII, USA, Clinical Pscyhometric Research Inc, 1992.
21. Þahin NH, Durak A. Kýsa semptom envanteri (Brief Symptom Inventory-BSI): Türk gençleri için uyarlanmasý. Türk Psikoloji Dergisi 1994; 31:44-56.
22. Þahin NH, Durak Batýgün A, Uðurtaþ S. Kýsa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler için kullanýmýnýn geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapýsý. Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13:125-135.
23. Dereboy ÝF, Dereboy Ç, Coþkun A, Coþkun B. Özdeðer duygusu, öz imgesi ve kimlik duygusuII: bir kimlik duygusu deðerlendirme aracýna doðru ön çalýþma. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 1994; 1:61-69.
24. Demir B, Kaynak Demir H, Sönmez EI. Sense of identity and depression in adolescents. Turk J Pediatr 2010, 52:68-72.
25. Rosenberg M. Society and Adolescent SelfImage. Princeton, Princeton University Press, 1965.
26. Çuhadaroðlu F. Adolesanlarda Benlik Saygýsý. Yayýmlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi, 1986.
27. Rodham K, Hawton K, Evans E. Reasons for deliberate self-harm: Comparison of self-poisoners and self-cutters in a community sample of adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004; 43:80-87. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
28. Nixon MK, Heath NL. Self-injury in Youth. The Essential Guide to Assessment and Intervention, New York, Routledge, 2009.
29. Aktepe E, Çalýþkan S, Sönmez Y. Bir üniversite hastanesinde deðerlendirilen kendine zarar veren ergenlerin sosyodemografik özelliklerinin, aile fonksiyonlarýnýn ve benlik saygýlarýnýn saptanmasý: Olgu-kontrol çalýþmasý. 16. Ergen Günleri Özet Kitapçýðý, 2011, s.57.
30. Claes L, Houben A, Vandereycken W, Bijttebier P, Muehlenkamp J. Brief report: the association between non-suicidal self-injury, self-concept and acquaintance with self-injurious peers in a sample of adolescents. J Adolesc 2010; 33:775-778. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
31. Brausch AM, Gutierrez PM. Differences in nonsuicidal self-injury and suicide attempts in adolescents. J Youth Adolesc 2010; 39:233-242. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
32. Erikson EH. Childhood and Society. New York, Norton and Company,1963.
33. Çuhadaroðlu F. Identity confusion and depreþ-sion in groups of adolescents having psychiatric and physical symptoms. Turk J Pediatr 1999; 41:73-9.
34. Kaynak Demir H, Dereboy F, Dereboy C. Gençlerde kimlik bocalamasý ve psikopatoloji. Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20:227-235.
35. Bishop DI, Macylewis JA, Schnekloth CA, Puswella S. Ego identity status and reported alcohol consumption: a study of first-year college students. J Adolesc 1997; 20:209-218. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
36. Jones RM. Ego identity and adolescent problem behaviour. GR Adams, TP Gulotta, R Montemayor (Eds.), Adolescent Identity Formation, Newbury Park, CA, Sage Publication, 1992, p.216-233.
37. Auslander BA, Dunham RM. Bulimia and the diffusion status of ego identity formation: similarities of the empirical descriptors of self and parent. J Adolesc 1996; 29:333-338.
38. Türkbay T, Özcan C, Doruk A, Uzun Ö. Ergenlerin psikiyatrik belirtileri ve benlik saygýlarý üzerine kimlik bocalamasýnýn etkileri. Türkiye’de Psikiyatri 2005; 7:92-97.
39. Baþay BK, Baþay Ö, Bildik T, Tamar M, Somer O, Özbaran B, ve ark. Lise öðrencilerinde kendine zarar verme davranýþý: Ýþlevleri, emosyonel regülasyon ve ayrýlma bireyleþme. 16. Ergen Günleri Özet Kitapçýðý, 2011, s.34.

This Article Cited By the following articles

Cinsiyet ve Yaş Farklılıklarının Ergenlerin Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Kendine Zarar Verme, Psikoz, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Alkol-Uyuşturucu Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkili Sorunlara
2018; (): 255.

1
 
Youth self-harm in low- and middle-income countries: Systematic review of the risk and protective factors
Int J Soc Psychiatry 2017; 63(4): 359.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961


Web Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=35961 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.35961


AMA (American Medical Association) Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961Vancouver/ICMJE Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2013), [cited July 20, 2019]; 14(1): 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961Harvard Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin (2013) [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg, 14 (1), 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961Turabian Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. 2013. [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (1), 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961Chicago Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. "[Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]." Anatolian Journal of Psychiatry 14 (2013), 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961MLA (The Modern Language Association) Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin. "[Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]." Anatolian Journal of Psychiatry 14.1 (2013), 69-76. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.35961APA (American Psychological Association) Style

Devrim Akdemir, Ayse Zeki, Dilek Yetimoglu Unal, Mahmut Kara, Fusun Cuhadaroglu Cetin (2013) [Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (1), 69-76. Turkish. doi:10.5455/apd.35961

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Treatment with amitriptyline of three patients with burning mouth syndrome [Turkish]
  Halil İbrahim Taş, Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(5): 379-379
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]