ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior

Evrim Aktepe, Ali Metehan Çalışkan, Yonca Sönmez.

Cited by (2)

Abstract
Objective: The aim of this study is the detection of a lifetime history of self injurious behavior as well as the determination of the relationship between self-injurious behavior and suicide attempt, suicidal ideation, anxiety and depression levels.
Methods: A cross-sectional analytic study was planned in high school students. The schools were stratified according to socioeconomic levels in order to encompass students from every socioeconomic level and a random school was chosen from each level through cluster sampling. Personal information and self-injurious behavior form, children’s depression inventory, screen for child anxiety related emotional disorders were applied.
Results: A lifetime history of self-injurious behavior is 39.7%. 50.8% of adolescents showing self-injurious behavior were male and 49.2% were female, and their mean age is 15.6 ± 1.1. The most frequent type of self-injurious behavior was hitting a hard object with the head or another part of the body. Only 13.4% of the adolescents had sought help for self injurious behavior. Adolescents with self injurious behaviors were detected to have high levels of anxiety and depression. Adolescents with self-injurious behavior attempt suicide significantly more frequently. It has been observed that the frequency and causes of self-injurious behavior, anxiety and depression levels differ depending on gender among self-injurious adolescents.
Discussion: When working with self-injurious adolescents, detecting and treating the accompanying mental disorders may be important for preventing such behavior. It has been concluded that detecting the gender specific risk factors regarding self injurious behavior will be beneficial in developing preventive strategies for such behavior in future studies.

Key words: Adolescent, anxiety, depression, self injurious, suicideIsparta il merkezindeki lise öğrencilerinde kendini yaralama davranışı ve psikiyatrik açıdan ilişkili faktörler

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı kendini yaralama davranışının yaşam boyu prevalansının saptanması ve de kendini yaralama davranışı ile intihar girişimi, intihar düşüncesi, anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Yöntem: Liselerde okuyan ergenlerde kesitsel analitik tipte bir çalışma planlandı. Sosyoekonomik her düzeyden öğrenciyi kapsayabilmesi için okullar sosyoekonomik düzeylerine göre tabakalanarak her düzeyden küme örnekleme yoluyla bir okul rastgele olarak belirlendi. Öğrencilere kişisel bilgi alma ve kendini yaralama davranışı formu, çocuklar için depresyon ölçeği, çocuklarda anksiyete bozukluklarını tarama ölçeği uygulandı.
Sonuçlar: Kendini yaralayıcı davranış yaşam boyu prevalansı %39.7’dir. Kendini yaralayan ergenlerin %50.8’i erkek, %49.2’si kız ve yaş ortalaması da 15.6 ± 1.1’dir. En sık görülen kendini yaralama davranış tipi kafasını ya da vücudunun diğer bölgelerini sert bir yere vurmadır. Kendini yaralayan ergenlerin sadece %13.4’ü yardım arayışında bulunmuşlardır. Kendini yaralayan ergenlerin yüksek anksiyete ve depresyon düzeylerine sahip oldukları saptanmıştır. Kendine yaralayan ergenler anlamlı oranda daha fazla intihar girişiminde bulunmaktadırlar. Kendini yaralayan ergenler arasında anksiyete ve depresyon düzeylerinin, kendini yaralama davranış sebepleri ve sıklığının cinsiyete göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir.
Tartışma: Kendini yaralayan ergenlerle çalışırken eşlik eden ruhsal hastalıkları saptamak ve tedavi etmek bu tür davranışları önlemede önemli olabilir. Gelecek çalışmalarda bu gibi davranışları önleme stratejilerini geliştirmede kendini yaralama davranışı ile ilgili cinsiyete özgü risk faktörlerinin saptanmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, anksiyete, depresyon, kendini yaralama, intihar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Evrim Aktepe
Articles by Ali Metehan Çalışkan
Articles by Yonca Sönmez
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4387
Downloaded: 848
Cited: 2


REFERENCES
1. Demirel S, Canat S. Ankara'daki beþ eðitim kurumunda kendini yaralama davranýþý üzerine bir çalýþma. Kriz Dergisi 2003; 12:1-9.
2. Muehlenkamp JJ, Claes L, Havertape L, Plener PL. International prevalence of adolescent non-suicidal self injury and deliberate self-harm. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2012; 6:10. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
3. Whitlock JL. Self injurious behavior in adolescents. Plos Med 2010; 7:1-4. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
4. Ross S, Heath NA. Study of the frequency of self-mutilation in a community sample of adolescents. J Youth Adolesc 2002; 31:67–77. [DOI via Crossref]   
5. Brunner R, Parzer P, Hoffner J, Sten R, Roos J, Klett M, et al. Prevalence and psychological correlates of occasional and repetitive deliberate self-harm in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161: 641–649. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
6. Nixon MK, Cloutier P, Jansson M. Nonsuicidal self-harm in youth: a population based survey. CMA 2008; 178:261–262.
7. Hamza CA, Stewart SL, Willoughby T. Examining the link between nonsuicidal self injury and suicidal behavior: a review of the literature and an integrated model. Clin Psychol Rev 2012; 32:482-495. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
8. Whitlock J, Muehlenkamp J, Purington A, Eckenrode J, Barreira P, Abrams GB, et al. Nonsuicidal self-injury in college population: general trends and sex differences. J Am Coll Health 2011; 59:691-698. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
9. Favazza AR, Rosenthal RJ. Diagnostic issues in self-mutilation. Hosp Community Psychiatry 1993; 44:34–140.
10. Kovacs M. Rating scale to assess depression in school aged children. Acta Paedopsychiatr 1981; 46:305–315. [Pubmed]   
11. Kovacs M. The Children's Depression Inventory (CDI). Psychopharmacol Bull 1985; 21:995–998. [Pubmed]   
12. Öy, B. Depression scale for children: validity and reliability study. Turkish Journal of Psychiatry 1991; 2:132–136.
13. Birmaher B, Khetarpal S, Brent D, Cully M, Balach L, Kaufman J, et al. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). Scale construction and psychometric characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36:545–553. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
14. Karaceylan ÇF. Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarýný Tarama Ölçeði geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý. Yayýnlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü, 2004.
15. Saçarçelik G, Türkcan A, Güveli H, Yeþilbaþ D. Ýkinci basamak ergen ve genç eriþkin psikiyatri polikliniðine baþvuran hastalarda kasýtlý kendine zarar verme davranýþýnýn yaygýnlýðý ve sosyodemografik özelliklerle iliþkisi. Düþünen Adam 2011; 24:253-264. [DOI via Crossref]   
16. Lüleci S. Kendini yaralama davranýþý olan ergenlerin psikiyatrik ve sosyokültürel özellikleri. Yayýnlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ýstanbul, Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, 2. Psikiyatri Birimi, 2007. [PMC Free Fulltext]   
17. Muehlenkamp JJ, Hoff ER, Licht JG, Azure JA, Hasenzahl SJ. Rates of non-suicidal self-injury: a cross-sectional analysis of exposure. Current Psychol 2008; 27:234–241. [DOI via Crossref]   
18. Laye-Ginghu A, Schonert-Reichl AS. Nonsuicidal self-harm among community adolescents: understanding the'whats' and 'whys' of self-harm. J Youth Adolesc 2005; 34:447–457. [DOI via Crossref]   
19. Lundh L, Karim J, Quilish E. Deliberate self-harm in 15-year-old adolescents: A pilot study with a modified version of the deliberate self-harm inventory. Scand J Psychol 2007; 48:33–41. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
20. Martin G, Rozanes P, Rearce C, Allison S. Adolescent suicide, depression and family dysfunction. Acta Psychiatr Scand 1995; 92:336–344. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
21. Martin G, Swannell SV, Hazell PL, Harrison JE, Taylor AW. Self-injury in Australia: a community survey. Med J Aust 2010; 193:506-510. [Pubmed]   
22. Mohl B, Skandsen A. The prevalence and distribution of self-harm among Danish high school students. Person Ment Health 2011; 6:147-155. [DOI via Crossref]   
23. Izutsu T, Shimotsu S, Matsumoto T, Okada T, Kikuchi A, Kojimoto M. Deliberate self-harm and childhood hyperactivity in junior high school students. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006; 15:172–176. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
24. Zoroglu SS, Tuzun U, Sar V, Tutkun H, Savaþ AS, Ozturk M, et al. Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students in relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry Clin Neurosci 2003; 57:119–126. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
25. Bennun I. Psychological models of self-mutilation. Suicide Life Threat Behav 1984; 14:166–186. [Pubmed]   
26. Garrison CA, Cheryl LA, Mckeown RE, Cuffe SP, Jackson KL, Waller JL. Nonsuicidal physically self-damaging acts in adolescents. J Child Fam Study 1993; 2:339–252. [DOI via Crossref]   
27. O'connor RC, Rasmussen S, Miles J, Hawton K. Self-harm in adolescents: self-report survey in schools in Scotland. Br J Psychiatry 2009; 194:68–72. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
28. Ross S, Heath N. Two models of adolescent self-mutilation. Suicide Life-Threat Behav 2003; 33:277–287. [DOI via Crossref]   
29. Anderson M, Diphe, RN, Woodward L, Armstrong M. Self-harm in young people: a perspective for mental healthy nursing care. Int Nurs Rev 2004; 51:222-228. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
30. Guertin T, Llyod-Richardson E, Spirito A, Donaldson D, Boergers J. Self-mutilative behavior in adolescents who attempt suicide by overdose. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40:1062–1069. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
31. Nock MK, Prinstein MJ. Contextual features and behavioral functions of self-mutilation among adolescents. J Abnorm Psychol 2005; 114:140–146. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
32. Whitlock JL, Eckenrode JE, Silverman D. The epidemiology of self-injurious behavior in a college population. Pediatrics 2006; 117:1939–1948. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
33. Ballard E, Bosk A, Pao M. Invited commentary: understanding brain mechanisms of pain processing in adolescents' nonsucidal self injury. J Youth Adolesc 2010; 39:327-334. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
34. Haines J, Williams CL, Brain KL, Wilson GV. The psychophysiology of self-mutilation. J Abnorm Psychol 1995; 104:471–489. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
35. Gordon KH, Selby EA, Anestis MD, Bender TW, Witte TK, Braithwaite S, et al. The reinforcing properties of repeated deliberate self-harm. Arch Suicide Res 2010; 14:329-341. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
36. Kemperman L, Russ MJ, Shearin E. Self injurious behavior and mood regulation in borderline patients. J Pers Disord 1997; 11:146-157. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
37. Russ MJ, Campbell SS, Kakýma T, Harrison K, Zanine E. EEG theta activity and pain insensitivity in self-injurious borderline patients. Psychiatry Res 1999; 89:201-214. [DOI via Crossref]   
38. Nock M, Joiner TE, Gordon KH, Lloyd Richardson E, Prinstein MJ. Non-suicidal self-injury among adolescents: Diagnostic correlates and relation to suicide attempts. Psychiatry Res 2006; 144:65–72. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
39. Portzky G, De Wilde EJ, Van Heeringen K. Deliberate self harm in young people: differences in prevalence and risk factors between the Netherlands and Belgium. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17:179-186. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
40. Suyemoto KL. The functions of self-mutilation. Clin Psychol Rev 1998; 18:531–554. [DOI via Crossref]   
41. Nock MK, Prinstein MJ. A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. J Consult Clin Psychol 2004; 72:885–890. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
42. Nixon MK, Cloutier PF, Aggarwai S. Affect regulation and addictive aspects of repetitive self-injury in hospitalized adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002; 41:1333-1341. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

This Article Cited By the following articles

The evaluation of psychiatric comorbidity, self-injurious behavior, suicide probability, and other associated psychiatric factors (lonileness, self-esteem, life satisfaction) in adolescents with acne: A clinical pilot study
J Cosmet Dermatol 2018; (): .

1
 
Youth self-harm in low- and middle-income countries: Systematic review of the risk and protective factors
Int J Soc Psychiatry 2017; 63(4): 359.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803


Web Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=33803 [Access: June 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.33803


AMA (American Medical Association) Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803Vancouver/ICMJE Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited June 24, 2019]; 15(3): 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803Harvard Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez (2014) [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (3), 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803Turabian Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. 2014. [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (3), 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803Chicago Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. "[Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803MLA (The Modern Language Association) Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez. "[Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.3 (2014), 257-264. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.33803APA (American Psychological Association) Style

Evrim Aktepe, Ali Metehan Caliskan, Yonca Sonmez (2014) [Self injurious behaviour in high school students in city center of Isparta and factors psychiatrically related with this behavior]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (3), 257-264. Turkish. doi:10.5455/apd.33803

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]