ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Predictors of psychosocial functionality in obese women

Aslıhan Polat, Hatice Sodan Turan, Nermin Gündüz, Firdevs Alioğlu, Ümit Tural.

Abstract
Objective: The aim of this study is to determine the level of depression, self-esteem, body satisfaction and quality of life in obese women as well as the predictors of psychosocial functionality. Methods: The study group consisted of 110 obese women participating in a diet and exercise program held in Kocaeli University Faculty of Medicine. Beck Depression Inventory, Rosenberg Self Esteem Scale, Body Satisfaction Scale and Obesity Related Problems Scale were used. Weight and height measurements were done using a calibrated digital scale and a height scale. Results: Psychosocial functionality of the study group was found to be moderately deteriorated and it showed signi-ficant relationship with depression, self-esteem and body dissatisfaction but not with BMI. In the linear regression model, in addition to self-esteem and body dissatisfaction, educational status of the obese women were determined as the predictors for psychosocial functionality. Discussion: Self-esteem, depression and body satisfaction are all concepts that are intertwined in obese individuals. In conclusion this study shows that body satisfaction and self-esteem were more important for psychosocial function of obese women, rather than BMI per se. The severe deterio-ration of psychosocial functionality of obese women with a higher educational status might well be related to more exposure to stigmatization and discrimination as a result of taking a more active role in society. There is a need for future studies where stigmatization is also investigated as a triggering cause of body dissatisfaction and low self-esteem, thus leading to a decrease in quality of life.

Key words: obesity, obese woman, quality of life, psychosocial fuctionality, stigma in obese woman



Şişman kadınlarda ruhsal-toplumsal işlevselliğin yordayıcıları

Ozet
Amaç: Bu araştırmanın amacı, şişman kadınların depresyon, benlik saygısı, beden hoşnutluğu ve yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve aynı zamanda ruhsal-toplumsal işlevselliğin yordayıcılarını saptamaktır. Yöntem: Çalışma örneklemi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diyet ve egzersiz ile kilo verme programına katılan 110 şişman kadından oluşmuştur. Beck Depresyon Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği ve Şişmanlıkla İlgili Sorunlar Ölçeği kullanılmıştır. Kalibrasyonu yapılmış dijital tartı ve boy ölçerle, kilo ve boy ölçümü yapılmıştır. Sonuçlar: Katılımcıların ruhsal-toplumsal işlevselliğinin orta düzeyde bozuk olduğu görülmüştür. Ruhsal-toplumsal işlevsellik depresyon, benlik saygısı ve beden hoşnutluğu ile anlamlı bir ilişki içindeyken BKG ile arasında bir ilişki saptanmamıştır. Lineer regresyon modelinde benlik saygısı ve beden hoşnutluğuna ek olarak şişman kadınların öğrenim durumunun ruhsal-toplumsal işlevselliği yordadığı saptanmıştır. Tartışma: Şişman kadınlarda benlik saygısı ve beden imgesi iç içe geçmiş kavramlardır. Sonuç olarak bu çalışma beden kitle göstergesinden çok, beden hoşnutluğu ve öz saygının ruhsal-toplumsal işlevsellik açısından daha önemli olduğunu göstermiştir. Eğitim durumu daha yüksek şişman kadınlarda ruhsal-toplumsal işlevselliğin daha bozuk olması toplumdaki aktif rolleri nedeniyle daha fazla damgalama ve ayrımcılığa maruz kalmayla ilişkili olabilir. Damgalamanın beden imgesi ve düşük benlik saygısını tetikleyerek yaşam kalitesinde düşmeye neden olup olmayacağını araştıran ileri çalışmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: obezite, şişman kadınlar, obez kadınlar, yaşam kalitesi, psikososyal işlevsellik, obez kadınlarda damgalama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aslıhan Polat
Articles by Hatice Sodan Turan
Articles by Nermin Gündüz
Articles by Firdevs Alioğlu
Articles by Ümit Tural
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2478
Downloaded: 502


How to Cite this Article
Pubmed Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 145-152. doi:10.5455/apd.302104


Web Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=302104 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.302104


AMA (American Medical Association) Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 145-152. doi:10.5455/apd.302104



Vancouver/ICMJE Style

Polat A, Turan HS, Gunduz N, Alioglu F, Tural U. Predictors of psychosocial functionality in obese women. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(2): 145-152. doi:10.5455/apd.302104



Harvard Style

Polat, A., Turan, . H. S., Gunduz, . N., Alioglu, . F. & Tural, . U. (2019) Predictors of psychosocial functionality in obese women. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 145-152. doi:10.5455/apd.302104



Turabian Style

Polat, Aslihan, Hatice Sodan Turan, Nermin Gunduz, Firdevs Alioglu, and Umit Tural. 2019. Predictors of psychosocial functionality in obese women. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 145-152. doi:10.5455/apd.302104



Chicago Style

Polat, Aslihan, Hatice Sodan Turan, Nermin Gunduz, Firdevs Alioglu, and Umit Tural. "Predictors of psychosocial functionality in obese women." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 145-152. doi:10.5455/apd.302104



MLA (The Modern Language Association) Style

Polat, Aslihan, Hatice Sodan Turan, Nermin Gunduz, Firdevs Alioglu, and Umit Tural. "Predictors of psychosocial functionality in obese women." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 145-152. Print. doi:10.5455/apd.302104



APA (American Psychological Association) Style

Polat, A., Turan, . H. S., Gunduz, . N., Alioglu, . F. & Tural, . U. (2019) Predictors of psychosocial functionality in obese women. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 145-152. doi:10.5455/apd.302104