ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders

Canem Kavurma, Halil Kara, Şermin Yalın Sapmaz, Deniz Öztürk Kara, Arif Önder.

Abstract
Objective: Metabolic syndrome (METS) is described as cluster of risk factors including central obesity, hyperten-sion, low high-density lipoprotein (HDL), hypertriglyceridemia and hyperglycemia. The prevalence of METs has been associated with increased symptom severity and antidepressants utilization in many psychopathologies among adult population. We aimed to evaluate the effect of psychopathologies and antipsychotics in METs devel- opment, additionally to determine METs characteristics in children and adolescents diagnosed with bipolar and psychotic disorders. Methods: Thirty children and adolescents aged between 13-20 years old of whom were diag-nosed with bipolar mood disorders, schizophrenia, schizoaffective disorder and schizophreniform according to Diag-nostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision (DSM-IV-TR) criteria were compared with a 30 healthy children and adolescents in present study. The anthropometric measurements including body weight, height, body mass index (BMI), waist circumference (WC) as well as blood pressure measurements were documented. In addition, total cholesterol, triglyceride (TG), HDL, low-density lipoprotein (LDL) and fasting blood glucose (FBG) levels were measured and METs assessed according to the IDF (International Diabetes Foundation) criteria in participants. Results: Overall the prevalence of METs was 20% (n=12) in our study. Among the METs patients, nine were (27%) in the case group, three were (10%) were in control group. The mean BMI, body weight, WC, serum TG and FBG values of the METs group were found to be statistically higher than the healthy control group. Moreover it was also found that utilization of mood-stabilizing drugs has a statistically significant effect on the development of METs. Conclusion: Psychopathologies and antipsychotic utilization have associated with an increased risk for the development of metabolic disorders and METs in the children and adolescents population. In this respect our findings may provide a new approach with the management of treatment strategies particularly in children and adolescents with high risk of METs.

Key words: Antipsychotics; Children and Adolescents; Metabolic syndrome; Psychiatric illnesses;Duygudurum bozukluğu ve psikotik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde metabolik sendrom ve özellikleri

Ozet
Amaç: Metabolik sendrom (METs) santral yağlanma, yüksek tansiyon, düşük seviyede yüksek yoğunluklu lipopro-tein (HDL) kolesterol, yükselmiş trigliserit(TG) ve hiperglisemi gibi bir dizi risk etkeninin birlikteliği şeklinde tanım-lanır. Metabolik sendrom yaygınlığı yetişkin popülasyonda birçok psikopatoloji ile hem artan belirti şiddeti düzeyin-de, hem de antidepresan kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda duygudurum ve psikotik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde METs özellikleri ve METs oluşumunda var olan psikiyatrik bozuklukların ve psikotrop kullanı-mının etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya Ruhsal bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El kitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskısı (DSM-IV-TR) tanı ölçütlerine göre bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffek-tif bozukluk ve şizofreniform bozukluğu olan 13-20 yaşları arasındaki 30 hasta ve psikiyatrik bozukluğu olmayan 30 sağlıklı kontrol grubu çocuk ve ergen alınmıştır. Katılımcıların antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy, bel çevresi, beden kitle indeksi-BKİ) yanında kan basıncı ölçümleri yapılmıştır. Katılımcıların total kolesterol, trigliserit, HDL, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) değerleri ve açlık kan şekeri (AKŞ) düzeyleri ölçülerek, tüm verilerin değer-lendirilmesi sonucunda METs tanısı International Diabetes Foundation (IDF) ölçütleri temel alınarak konulmuştur. Bulgular: Çalışmamızda tüm örneklem grubumuzda METs oranı %20 (n=12) olarak belirlendi. Bunlardan dokuzu (%27) olgu grubunda, üçü (%10) kontrol grubunda idi. METs grubunun BKİ değeri, ortalama ağırlık, bel çevresi uzunluğu, serum trigliserit ve AKŞ değerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca duygudurum düzenleyici ilaçların kullanımının METs gelişmesine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu saptan-mıştır. Sonuç: Çalışmamızda çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozuklukların ve antipsikotik kullanımının metabolik düzenlemeyi bozduğu ve METs için risk oluşturduğu belirlenmiştir. Bulgularımızın özellikle METs açısından risk taşıyan çocuk ve ergenlerde antipsikotik kullanımına yeni yaklaşımlar sağlayacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Antipsikotikler, Çocuk ve Ergen, Metabolik sendrom, Psikiyatrik rahatsızlıklar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Canem Kavurma
Articles by Halil Kara
Articles by Şermin Yalın Sapmaz
Articles by Deniz Öztürk Kara
Articles by Arif Önder
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1527
Downloaded: 631
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kavurma C, Kara H, Sapmaz SY, Kara DO, Onder A. [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468


Web Style

Kavurma C, Kara H, Sapmaz SY, Kara DO, Onder A. [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=299468 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.299468


AMA (American Medical Association) Style

Kavurma C, Kara H, Sapmaz SY, Kara DO, Onder A. [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468Vancouver/ICMJE Style

Kavurma C, Kara H, Sapmaz SY, Kara DO, Onder A. [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(1): 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468Harvard Style

Kavurma, C., Kara, . H., Sapmaz, . S. Y., Kara, . D. O. & Onder, . A. (2019) [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468Turabian Style

Kavurma, Canem, Halil Kara, Sermin Yalin Sapmaz, Deniz Ozturk Kara, and Arif Onder. 2019. [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468Chicago Style

Kavurma, Canem, Halil Kara, Sermin Yalin Sapmaz, Deniz Ozturk Kara, and Arif Onder. "[Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468MLA (The Modern Language Association) Style

Kavurma, Canem, Halil Kara, Sermin Yalin Sapmaz, Deniz Ozturk Kara, and Arif Onder. "[Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 76-83. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.299468APA (American Psychological Association) Style

Kavurma, C., Kara, . H., Sapmaz, . S. Y., Kara, . D. O. & Onder, . A. (2019) [Metabolic syndrome and features in children and adolescents diagnosed with mood disorders and psychotic disorders]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 76-83. Turkish. doi:10.5455/apd.299468

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]