ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia

Ömer Kardaş, Burcu Kardaş, Hatice Serpil Erermiş.

Abstract
Objective: Our aim in this research is discuss characteristics of treatment and gender and age of onset on clinical appearance on effects, sociodemographic data of patients followed with the diagnosis of early onset schizophrenia (EOS) and very early onset schizophrenia (VEOS), which are rare and limited in number. Methods: In our study, patients who are followed up in Psychosis-Affective Unit come regularly to controls 22 patients’ file information have been evaluated as retrospectively. Statistical evaluation was performed by recording the socio-demographic char-acteristics, clinical characteristics, first and last clinical indications, Clinical Global Impression (CGI)-severity, CGI-side effects and CGI-improvement scores, medications used and drug side effects of the patients. Results: This group consists of 11 male and 11 female patients. The age range is from 13 to 19 and the average age is 16.5±1.5. The age of onset of the disease is between 6 and 17 years, with a mean of 13.7±2.6. The average of treatment duration since the onset of the disease is minimum 6 months- maximum of 8 years, with an average of 2±1.8 years. Eight (36.4%) cases are VEOS and 14 cases (63.6%) are EOS when the age of onset of the disease is examined. It was noted that the early onset was significantly higher in females and the early onset was significantly higher in males. The auditory hallucinations were determined significantly higher in female cases than male cases. The refer-ence delusions were found to be significantly higher in EOS, disorganized behaviors were found to be significantly higher in VEOS. Risperidone was used in 17 (77.3%), olanzapine in eight (36.4%), aripiprazole in 12 (54.5%), clo-zapine in four (18.2%), quetiapine and chlorpromazine (%4.5) in one. The adverse effects that required cut medicine any cases were not observed. Extrapyramidal system side effects were found to be significantly higher in male pa-tients than in female patients. Discussion: EOS and VEOS are psychiatric diseases that cause deterioration in functioning and go to ruin. These diseases may be in different clinical manifestations. Important remedies can be recorded with effective treatment and functionality in EOS and VEOS. There is a need for prospective studies to expand the sample group on follow-up and treatment of EOS and VEOS.

Key words: early onset schizophrenia, very early onset schizophrenia, psychosis, childhood schizophreniaÇok erken başlangıçlı şizofreni ve erken başlangıçlı şizofreni hastalarında sosyodemografik ve klinik özellikler

Ozet
Amaç: Bu araştırmadaki amacımız, nadir görülen ve hakkında sınırlı sayıda çalışma olan erken başlangıçlı şizofreni (EBŞ) ve çok erken başlangıçlı şizofreni (ÇEBŞ) tanısıyla izlenen hastaların sosyodemografik verileri, cinsiyet ve başlangıç yaşının klinik görünüm üzerine etkisini ve tedavi özelliklerini tartışmaktır. Yöntem: Çalışmamızda Psikoz-Affektif Biriminde izlenen ve kontrollere düzenli gelen 22 hastanın dosya bilgileri geriye dönük olarak değerlendiril-miştir. Hastaların sosyodemografik özellikleri, klinik özellikleri, ilk ve son klinik belirtileri, Klinik Global İzlenim (KGİ)-şiddet, KGİ-yan etki ve KGİ-iyileşme puanları, kullandıkları ilaçlar ve ilaç yan etkileri kaydedilerek istatistiksel değer-lendirme yapılmıştır. Sonuçlar: Bu grup 11 erkek ve 11 kız hastadan oluşmaktadır. Yaş aralığı 13-19, yaş ortala-ması 16.5±1.5 yıldır. Hastalığın başlama yaşı 6-17 yaş arasında olup ortalama 13.7±2.6 yıl olarak bulunmuştur. Tedavi başlanmasına kadar geçen süre en az 6 ay, en çok 8 yıl olup ortalama 2±1.8 yıl olarak bulunmuştur. Hastalığın başlama yaşı açısından sekizinin (%36.4) ÇEBŞ, 14’ünün (%63.6) EBŞ olduğu görülmüştür. ÇEBŞ kızlarda, EBŞ erkeklerden anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur. İşitsel varsanı kızlarda erkeklere göre anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Alınma sanrıları EBŞ’de, dezorganize davranışlar ÇEBŞ’de anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Risperidon 17 (%77.3), olanzapin 8 (%36.4), aripiprazol 12 (%54.5), klozapin dört (%18.2), ketiyapin ve klorpromazin birer (%4.5) olguda kullanılmıştır. Hiçbir olguda ilaç kesilmesini gerektirecek yan etkiye rastlanma-mıştır. Ekstrapiramidal sistem yan etkileri erkeklerde kızlara göre anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur. Tartışma: EBŞ ve ÇEBŞ işlevsellikte bozulmaya yol açan ve yıkımla giden psikiyatrik hastalıklardır. Bu hastalıklar farklı klinik görünümlerde olabilirler. EBŞ ve ÇEBŞ’de etkin tedavi ile işlevsellikte önemli düzelmeler sağlanabilir. EBŞ ve ÇEBŞ’nin izleme ve tedavisiyle ilgili örneklem grubunun genişletildiği ileriye dönük çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Erken başlangıçlı şizofreni, çok erken başlangıçlı şizofreni, psikoz, çocuk, ergen


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ömer Kardaş
Articles by Burcu Kardaş
Articles by Hatice Serpil Erermiş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 260
Downloaded: 172
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kardas O, Kardas B, Erermis HS. [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070


Web Style

Kardas O, Kardas B, Erermis HS. [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=297070 [Access: November 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.297070


AMA (American Medical Association) Style

Kardas O, Kardas B, Erermis HS. [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070Vancouver/ICMJE Style

Kardas O, Kardas B, Erermis HS. [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited November 13, 2018]; 19(6): 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070Harvard Style

Kardas, O., Kardas, . B. & Erermis, . H. S. (2018) [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070Turabian Style

Kardas, Omer, Burcu Kardas, and Hatice Serpil Erermis. 2018. [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070Chicago Style

Kardas, Omer, Burcu Kardas, and Hatice Serpil Erermis. "[Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070MLA (The Modern Language Association) Style

Kardas, Omer, Burcu Kardas, and Hatice Serpil Erermis. "[Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 615-623. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.297070APA (American Psychological Association) Style

Kardas, O., Kardas, . B. & Erermis, . H. S. (2018) [Sociodemographic and clinical characteristics of the very early onset schizophrenia and early onset schizophrenia]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 615-623. Turkish. doi:10.5455/apd.297070

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]