ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives

Gülfizar Sözeri Varma, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Figen Çulha Ateşci, Nursel Karagöz, Ferda Apa.

Abstract
Objective: The objective of the study was to provide support to Alzheimer’s disease (AD) caregiver in coping with the difficulties of acquiring knowledge on the disease and of providing care to the patient. The effects of psycho-dramatic group therapy on the mental symptoms and care burden were examined. Methods: Patient relatives who participated in the Denizli Alzheimer Association activities also took part in the study. Psychiatric examinations of the participants were carried out prior to group therapy, sociodemographic data form and scales were applied. A total of 11 sessions for the first group and 12 second for the second group were carried out as 1 day per week for a period of 2-2.5 hours. A total of 11 individuals completed the first group and 9 individuals completed the second group. Hospital Anxiety Depression Scale (HAD), Caregiver Burden Inventory (CBI) were applied before and after group therapy. Results: All participants of the first group were female with an age interval of 46-65 years. They were all children of the patients excluding two participants and majority was high school-university graduates. It was determined after group therapy that HAD total and anxiety scores, CBI total and social burden scores decreased. The age interval of the second group participants was 53-83 years and the only male member was also the oldest individual to take part in the study. They were all spouses of the patients excluding two members and all were primary school graduates save for 1 literate member. No statistically significant difference was observed between the scale scores before and after group therapy. It was observed when the two groups were evaluated together that there were statistically significant decreases in HAD and total anxiety scores, CBI total score but that there were no changes in the other scores. Group studies started with the establishment of group rules, going over the expecta-tions from groups and warm-up games. Psychodramatic techniques were used to gamify issues such as the symp-toms of the disease, frequently experienced behavioral problems, difficulties related with caregiving and methods for coping with them, things that can be experienced as the disease progresses, communication problems within the family, inability to ask for help regarding caregiving, placing in a care center. Participation to the groups was regular and the members were quite supportive. Patient relatives had the opportunity to share the difficulties they experience as well as to express their emotions. Conclusion: Psychoeducation on AD caregiver relatives reduces anxiety symptoms and care burden in addition to providing mental support. Our results lead us to think that when caregivers are spouses of the patients, they feel the burden of caregiving more since they are also elderly and that they cannot benefit sufficiently from sources of support.

Key words: Alzheimer disease, caregiver, caregiver burden, depression, anxietyAlzheimer hastasına bakım veren yakınlarında psikodramatik grup terapisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmada, Alzheimer hastası (AH) yakınlarına hastalıkla ilgili bilgilenme ve bakım vermenin getirdiği güçlüklerle baş etmede destek sağlanması amaçlanmıştır. Psikodramatik grup terapisinin bakım veren hasta yakın-larında ruhsal belirtiler ve bakım yükü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya Denizli Alzheimer Derneği etkinliklerine katılan hasta yakınları katılmıştır. Grup terapisi öncesi katılımcıların psikiyatrik muayeneleri yapılmış, Sosyodemografik Veri Formu ve ölçekler uygulanmıştır. Haftada bir gün, 2-2.5 saat olmak üzere birinci grupta 11, ikincisinde 12 oturum yapılmıştır. Birinci grubu 11, ikincisini 9 kişi tamamlamıştır. Grup terapisi öncesi ve sonrası Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ), Bakım Veren Yükü Ölçeği (BVYÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Birinci gruba katılanların tamamı kadın olup yaş aralığı 46-65 yıldı. İki üye dışında hastaların çocuklarından oluşu-yordu, çoğunluğu lise/üniversite mezunuydu. Grup terapisi sonrası HADÖ toplam ve anksiyete puanlarının, BVYÖ toplam ve sosyal yük puanlarının azaldığı belirlendi. İkinci gruba katılanların yaş aralığı 53-83 yıldı, tek erkek üye çalışmaya katılan en yaşlı bireydi. İki üye dışında hastaların eşlerinden oluşuyordu, okuryazar olan bir üye dışındak-iler ilkokul mezunuydu. Grup terapisi öncesi ve sonrası ölçek puanlarında anlamlı farklılık saptanmadı. İki grup birlik-te değerlendirildiğinde, grup terapisi sonrasında HADÖ toplam ve anksiyete puanlarında, BVYÖ toplam puanında anlamlı azalma olduğu, diğer puanlarda değişiklik olmadığı belirlendi. Grup çalışmaları tanışma, grup kurallarının oluşturulması, gruptan beklentilerin gözden geçirilmesi ve ısınma oyunlarıyla başladı. Hastalık belirtilerinin neler olduğu, sık karşılaşılan davranış sorunları, bakımla ilgili güçlükler ve baş etme yolları, hastalık ilerlediğinde neler yaşanabileceği, aile içi iletişim sorunları, bakımla ilgili yardım isteyememe, bakımevine yatırma gibi konular psiko-dramatik teknikler kullanılarak oyunlaştırıldı. Gruplara katılım düzenli, üyeler oldukça destekleyiciydi. Hasta yakın-ları yaşadıkları sorunları paylaşma ve duygularını ifade etme olanağı buldu. Sonuç: AH bakım veren yakınlarında ruhsal eğitimin yanı sıra ruhsal destek sağlanması anksiyete belirtilerini ve bakım yükünü azaltmaktadır. Sonuçları-mız, bakım veren eşler olduğunda kendileri de yaşlı olan bu bireylerin bakım yükünü daha fazla hissettiklerini ve destek kaynaklarından yeterince yararlanamadıklarını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, bakım veren, bakım veren yükü, depresyon, anksiyete


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülfizar Sözeri Varma
Articles by Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Articles by Figen Çulha Ateşci
Articles by Nursel Karagöz
Articles by Ferda Apa
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1913
Downloaded: 714
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Varma GS, Oguzhanoglu NK, Atesci FC, Karagoz N, Apa F. [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867


Web Style

Varma GS, Oguzhanoglu NK, Atesci FC, Karagoz N, Apa F. [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=293867 [Access: June 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.293867


AMA (American Medical Association) Style

Varma GS, Oguzhanoglu NK, Atesci FC, Karagoz N, Apa F. [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(6): 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867Vancouver/ICMJE Style

Varma GS, Oguzhanoglu NK, Atesci FC, Karagoz N, Apa F. [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 19, 2019]; 19(6): 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867Harvard Style

Varma, G. S., Oguzhanoglu, . N. K., Atesci, . F. C., Karagoz, . N. & Apa, . F. (2018) [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (6), 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867Turabian Style

Varma, Gulfizar Sozeri, Nalan Kalkan Oguzhanoglu, Figen Culha Atesci, Nursel Karagoz, and Ferda Apa. 2018. [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867Chicago Style

Varma, Gulfizar Sozeri, Nalan Kalkan Oguzhanoglu, Figen Culha Atesci, Nursel Karagoz, and Ferda Apa. "[Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867MLA (The Modern Language Association) Style

Varma, Gulfizar Sozeri, Nalan Kalkan Oguzhanoglu, Figen Culha Atesci, Nursel Karagoz, and Ferda Apa. "[Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.6 (2018), 567-576. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.293867APA (American Psychological Association) Style

Varma, G. S., Oguzhanoglu, . N. K., Atesci, . F. C., Karagoz, . N. & Apa, . F. (2018) [Psychodramatic group therapy on Alzheimer patients’ caregiver relatives]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (6), 567-576. Turkish. doi:10.5455/apd.293867

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]