ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region

Pınar Kızılay Çankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertaç Çankaya.

Abstract
Objective: Previous research has suggested that metabolic syndrome is more prevalent among patients with schizophrenia and bipolar disorder. Given the scarcity of comparative research on these disorders, this study aims to compare the prevalence of metabolic syndrome in two diagnostic groups and to identify sociodemographic or clinical factors related to metabolic syndrome. Methods: A total of 235 patients diagnosed with schizophrenia (n=160) and bipolar disorder (n=75) and were being followed up by a metabolic monitoring program in a specialized outpatient clinic and using antipsychotic therapy for at least eight weeks have participated in this cross-sectional study. Patients were diagnosed with metabolic syndrome according to National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel-III (NCEP ATP-III) criteria. Sociodemographic and clinical data including metabolic records were collected retrospectively by reviewing the patients’ medical records. Results: The overall prevalence of meta-bolic syndrome was 32.3% and waist circumference was the most frequent individual component with a prevalence of 60%. There were no differences in the prevalence of metabolic syndrome between schizophrenia and bipolar patients. Age, body mass index (BMI), and use of certain types of atypical antipsychotics were found related to metabolic syndrome. Conclusion: The prevalence of metabolic syndrome and its components among patients with severe mental illness is alarming irrespective of their diagnoses. Thus, metabolic screening is crucial especially for high-risk groups.

Key words: Metabolic syndrome, schizophrenia, bipolar disorderŞizofreni ve bipolar bozuklukta metabolik sendrom yaygınlığının karşılaştırılması: Karadeniz bölgesinden kesitsel bir çalışma

Ozet
Amaç: Bipolar bozukluk ve şizofrenide metabolik sendrom yaygınlığının normal popülasyondan fazla olduğuna iliş-kin çalışmalar vardır. İki bozukluğu ayrı ayrı değerlendiren çalışmalar çok olmakla birlikte, karşılaştırmalı çalışmalar sayıca azdır. Literatürdeki bu eksikliğe dayanarak bu çalışmada bipolar ve şizofreni hastalarının metabolik sendrom yaygınlıklarının karşılaştırılması ve metabolik sendromun ilişkili olabileceği sosyodemografik ve klinik özelliklerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma KTÜ Hastanesi’nde özelleşmiş bir poliklinikte metabolik izlem programı tarafından izlenen, şizofreni (n=160) ve bipolar bozukluk (n=75) tanısı almış, en az sekiz haftadır antipsikotik kullanan toplam 235 hasta ile yürütülmüştür. Hastalara metabolik sendrom tanısı NCEP ATP-III ölçüt-lerine göre konulmuştur. Tüm sosyodemografik, klinik ve metabolik veriler, geriye dönük olarak hasta dosyaları ve elektronik tıbbi kayıtların incelenmesi ile elde edilmiştir. Bulgular: Örneklem genelinde metabolik sendrom yaygın lığı %32.3 olarak bulundu. Bel çevresi %60 yaygınlık ile en yaygın metabolik sendrom bileşeniydi. Metabolik send-rom ve bileşenleri açısından şizofreni (%31.3) ve bipolar hasta (%34.7) grubu arasında anlamlı fark bulunmadı. Yaş, beden kitle indeksi ve olanzapin, klozapin, ketiyapin, risperidondan oluşan antipsikotik grubu ilaçları kullanma durumu metabolik sendrom ile ilişkili bulundu. Sonuç: Metabolik sendrom ve bileşenleri, tanıdan bağımsız olarak şiddetli ruhsal bozukluklarda mortalite ve morbiditeyi artırması açısından üzerinde durulması gereken bir sağlık sorunudur. Özellikle yüksek risk taşıyan hastaların metabolik tarama ve izlemelerinin yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, şizofreni, bipolar bozukluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Pınar Kızılay Çankaya
Articles by Ahmet Tiryaki
Articles by Filiz Civil Arslan
Articles by Sertaç Çankaya
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2245
Downloaded: 593
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 346-354. doi:10.5455/apd.285285


Web Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=285285 [Access: June 24, 2019]. doi:10.5455/apd.285285


AMA (American Medical Association) Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(4): 346-354. doi:10.5455/apd.285285Vancouver/ICMJE Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 24, 2019]; 19(4): 346-354. doi:10.5455/apd.285285Harvard Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya (2018) Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (4), 346-354. doi:10.5455/apd.285285Turabian Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. 2018. Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 346-354. doi:10.5455/apd.285285Chicago Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. "Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 346-354. doi:10.5455/apd.285285MLA (The Modern Language Association) Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya. "Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region." Anatolian Journal of Psychiatry 19.4 (2018), 346-354. Print. doi:10.5455/apd.285285APA (American Psychological Association) Style

Pinar Kizilay Cankaya, Ahmet Tiryaki, Filiz Civil Arslan, Sertac Cankaya (2018) Comparison of the prevalence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorder: a cross-sectional study from Black Sea region. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (4), 346-354. doi:10.5455/apd.285285

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]