ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder

Sevgi Nehir Türkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksöz.

Abstract
Objective: This research was conducted to define the relationship of childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Methods: This study was conducted between December 2015 and March 2016 in Manisa Mental Health Diseases Hospital. The study population consisted of 449 patients. The minimum sample size of the universe is calculated 209 with 95% confidence interval and 5% standard deviation using the known formula. The data, is collected using Information Form, Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-28), Buss-Durkee, and the Aggression Scale. The data was evaluated by number, percentage, t test, one-way analysis of variance, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and the Pearson’s correlation coefficient in SPSS 22.0 program. Results: The average age of the patients is 34.71±11.16 (range: 18-65). 61.7% of the patients are male, 50.2% of patients are single, 34.0% of patients are primary school graduates. İncome status of patients; 48.8% of patients the income is less than expenses. Sociodemographic characteristics such as the income situation of the patient, marital status, education level, parents' education, place of residence, immigration status, self-harm state with childhood trauma scale total score and Buss-Durkee Aggression Scale was found a statistically significant correlation between subdomains. Conclusion: Our results are suggest that there can a relationship between childhood trauma and aggression levels in bipolar disorder.

Key words: bipolar disorder, trauma, child abuse, aggression, psychiatric nursingBipolar bozuklukta çocukluk çağı travmaları ve agresyon ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu araştırma bipolar bozuklukta çocukluk çağı travmaları ve agresyon ilişkisini açıklamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Aralık 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılmıştır. Araştırma evrenini 449 hasta oluşturmuştur. Araştırma örneklemini minimum örnek büyüklüğü evreni bilinen formül kullanılarak %95 güven aralığı % 5 standart sapma ile 209 hesaplanmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (CTQ-28), Buss-Durkee Saldırganlık Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Veriler, SPSS 22.0 programında sayı, yüzdelik, t - testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis, Çoklu Regresyon Analizi ve Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirme yapılmıştır. Sonuç: Hastaların yaş ortalaması 34.71±11.16’dır (aralık: 18-65). Hastaların %61.7’si erkek, %50.2’si bekar, %34.0’ı ilkokul mezunudur. Hastaların %48.8’inin geliri giderinden azdır. Hastaların gelir durumu, medeni durumu, eğitim düzeyi, anne-babanın eğitimi, yaşadığı yer, göç durumu, kendine zarar verme durumu gibi sosyodemografik özellikleri ile CTQ-28 toplam puan ortalamaları, Buss-Durkee Saldırganlık Ölçeği alt alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Tartışma: Sonuçlarımıza göre, bipolar bozuklukta çocukluk çağı travması ile saldırganlık düzeyleri arasında bir ilişki olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, travma, çocuk istismarı, agresyon, psikiyatri hemşireliği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevgi Nehir Türkmen
Articles by Hatice Irmak
Articles by M.Murat Demet
Articles by Kaan Toksöz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2695
Downloaded: 888
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 163-168. doi:10.5455/apd.266920


Web Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=266920 [Access: March 19, 2019]. doi:10.5455/apd.266920


AMA (American Medical Association) Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 163-168. doi:10.5455/apd.266920Vancouver/ICMJE Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited March 19, 2019]; 19(2): 163-168. doi:10.5455/apd.266920Harvard Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz (2018) Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (2), 163-168. doi:10.5455/apd.266920Turabian Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. 2018. Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 163-168. doi:10.5455/apd.266920Chicago Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. "Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 163-168. doi:10.5455/apd.266920MLA (The Modern Language Association) Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz. "Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19.2 (2018), 163-168. Print. doi:10.5455/apd.266920APA (American Psychological Association) Style

Sevgi Nehir Turkmen, Hatice Irmak, M.Murat Demet, Kaan Toksoz (2018) Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (2), 163-168. doi:10.5455/apd.266920

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]