ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder

Murat İlhan Atagün, İlkay Keleş Altun.

Abstract
Objective: Borderline personality disorder (BPD) is characterized with emotional, cognitive, behavioral disorders, and its manifestation becomes evident in adolescence or early adulthood. According to Linehan's biosocial theory, emotion dysregulation (ED) is a core feature of BPD. Self-esteem (SE) is known to be associated with borderline symptom severity and depression in BPD. In our study, we aimed to investigate the relationship between ED, SE and negative affect. Methods: Twenty-six patients with BPD and 26 healthy controls were included. Sociodemog-raphic data form, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), Positive and Negative Affect Scale (PANAS), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI) were our evaluation tools. Results: No difference was found between the groups in terms of age, gender, education and marital status. The total and subscale scores of the DERS, the negative affect subscale of the PANAS (PANASn), the RSES were found to be significantly higher in BPD than healthy controls. Predictors of depression in the linear regression analysis were negative affect (PANASn), and predictors of SE (RSES) is depression. Emotion dysregulation (DERStotal) was the predictive vari-able of negative affect (PANASn). Conclusions: In our study, DDG was predictor of negative affect and it was observed that emotion dysregulation itself contributed to negative affect in addition to the innate emotional sensitivity. The predictive effect of ER on negative affect was thought to be triggered by dysregulating behavior. No relationship was found between ER and SE because of evaluating ER state and SE trait. It would be appropriate to evaluate whether DDG has an effect on self-esteem with large sample studies in the future.

Key words: Borderline personality disorder, self-esteem, depressionSınır kişilik bozukluğunda benlik saygısı, duygu düzenleme güçlüğü ve duygulanım ilişkisi

Ozet
Amaç: Sınır kişilik bozukluğu (SKB), duygusal, bilişsel, davranışsal bozukluklarla giden, ergenlik veya erken erişkin-likte başlayan bir psikiyatrik bozukluktur. Linehan’ın biyososyal kuramına göre duygu düzenleme güçlüğü (DDG), SKB’nin çekirdek özelliğidir. SKB’de benlik saygısının (BS) sınır (borderline) belirti şiddeti ve depresyonla ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda BS’nin benlik saygısının SKB çekirdek belirtisi olan DDG ve negatif duygulanım ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Polikliniğimize başvuran DSM-IV’e göre SKB tanısı konmuş ve Minne-sota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ile tanısı desteklenmiş 26 SKB hastası ve 26 sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (BDDÖ), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) Beck Depresyon Ölçe-ği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve medeni durum açısından fark bulunmamıştır. SKB katılımcıların DDGÖ toplam ve alt ölçek puanlarında, PND֒nün negatif duygulanım alt ölçeği (PNDÖn) ve RBS֒de sağlıklı kontrollerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları görülmüştür. Regresyon analizlerinde depresyonun (BDÖ) yordayıcı değişkenlerinin negatif duygulanım (PNDÖn), BS’nin (RBSÖ) yordayıcı değişkeninin depresyon (BDÖ), negatif duygulanım (PNDÖn) yordayıcı değişkeninin ise duygu düzenleme güçlüğü toplam puanı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda DDG’nin negatif duygulanım yordayıcısı olduğu sonucu ile doğuştan gelen duygusal duyarlılığa ek olarak duygu düzenleme güçlüğünün de olumsuz duygulanıma katkıda bulunduğu görülmüştür. DDG’nin olumsuz duygulanımı yordayıcı etkisinin uyum bozucu davranışların tetiklenmesi yoluyla olduğu, çalışmamızda RBSÖ ile ölçülen süreğen BS ile DDG arasında ilişki bulunamamasının BS’nin süreğen DDG’nin durumsal bir görüngü olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği düşünülmüştür. DDG’nin benlik saygısına etkisinin olup olmadığının geniş örneklemli çalışma-larla değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sınırda kişilik bozukluğu, benlik saygısı, depresyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat İlhan Atagün
Articles by İlkay Keleş Altun
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1400
Downloaded: 237
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Atagun MI, Altun IK. [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250


Web Style

Atagun MI, Altun IK. [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=26250 [Access: November 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.26250


AMA (American Medical Association) Style

Atagun MI, Altun IK. [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250Vancouver/ICMJE Style

Atagun MI, Altun IK. [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited November 17, 2019]; 20(5): 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250Harvard Style

Atagun, M. I. & Altun, . I. K. (2019) [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250Turabian Style

Atagun, Murat Ilhan, and Ilkay Keles Altun. 2019. [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250Chicago Style

Atagun, Murat Ilhan, and Ilkay Keles Altun. "[Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250MLA (The Modern Language Association) Style

Atagun, Murat Ilhan, and Ilkay Keles Altun. "[Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 506-514. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.26250APA (American Psychological Association) Style

Atagun, M. I. & Altun, . I. K. (2019) [Relationship between self-esteem, emotion dysregulation and affect in borderline personality disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 506-514. Turkish. doi:10.5455/apd.26250

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 24 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]