ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder

Murat Eren Özen, Mehmet Bertan Yılmaz.

Abstract
Objective: Literature indicates that rapid cycling (RC) feature in bipolar disorder (BD) has been associated with worse disorder outcome and more severe disability. We aimed to investigate factors that affect or involved in vulnerability to increase rapid cycling in the previous 12 months. Methods: This is a cross-sectional study. Patients (n=380) were recruited from an outpatients clinic of a general hospital. Diagnostic interviews were performed with Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders (SCID-I) and SCID-II. Sociodemographic Form, Young Mania Rating Scale (YMRS) and Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) were applied. RC was defined as presence four or more mood episodes in the previous 12 months. Patients were arranged as whether having rapid cycling bipolar disorder (RCBD) or not. RCBD was compared to the group of non-RCBD patients regarding the sociode-mographic and clinical data. Results: Study group showed a female preponderance (65.0%). Sixty patients (15.8%) had RC in the previous 12 months. There were statistically significant differences between two groups regarding in number of suicide attempts, family history of mood disorders, psychotic depression, number of antidepressants utilized, manic, depressive, mixed and total number of episodes. Discussion: The presence of RC in the previous 12 months was found correlated with specific clinical features closely related to worse outcome in the course of BD. Further studies are needed to clarify disease-related factors in patient groups with a standard definition of homo-geneous RCBD.

Key words: bipolar disorder, rapid cycling, clinical variablesHızlı döngülü ve hızlı olmayan bipolar bozukluk hastalarının bazı klinik özelliklerini karşılaştıran kesitsel bir çalışma

Ozet
Amaç: Literatür, bipolar bozuklukta (BB) hızlı döngü özelliğinin (HD) daha kötü hastalık sonucu ve daha ciddi malu-liyet ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Son 12 ayda HD'yi etkileyen veya artmasında etkili etkenleri araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bu bir kesitsel çalışmadır. Hastalar (s=380) genel bir hastanenin polikliniklerinden alındı. Tanı görüşmelerinde DSM-IV Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ve SCID-II uygulandı. Sosyode-mografik Form, Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMRS) ve Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) uygulandı. HD, önceki 12 ayda dört veya daha fazla duygudurum nöbetinin varlığı olarak tanımlandı. Hastalar hızlı döngülü bipolar bozukluk (HDBB) tanısı olup olmadıklarına göre ayrıldı. HDBB hasta grubu, HDBB olmayan hasta grubuyla sosyo-demografik ve klinik veriler açısından karşılaştırıldı. Sonuçlar: Çalışma grubunda kadınlar daha yüksek orandaydı (%65.0). Altmış hastada (%15.8) son 12 ayda HD vardı. İntihar girişimi sayısı, duygudurum bozuklukları aile öyküsü, psikotik depresyon, kullanılan antidepresan sayısı, manik, depresif, karışık ve toplam nöbet sayısı açısından iki grup grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Tartışma: Son 12 ayda HD varlığı, BB gidişinde daha kötü sonuçlarla yakından ilişkili özgül klinik özellikler ile ilişkili bulundu. Standart tanımı yapılmış ve homojen HDBB hasta gruplarında hastalıkla ilişkili etkenlerin açığa çıkartılması için daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, hızlı döngü, klinik değişkenler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Eren Özen
Articles by Mehmet Bertan Yılmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2000
Downloaded: 292


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozen ME, Yilmaz MB. A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 477-484. doi:10.5455/apd.22515


Web Style

Ozen ME, Yilmaz MB. A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=22515 [Access: April 01, 2020]. doi:10.5455/apd.22515


AMA (American Medical Association) Style

Ozen ME, Yilmaz MB. A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 477-484. doi:10.5455/apd.22515Vancouver/ICMJE Style

Ozen ME, Yilmaz MB. A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 01, 2020]; 20(5): 477-484. doi:10.5455/apd.22515Harvard Style

Ozen, M. E. & Yilmaz, . M. B. (2019) A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 477-484. doi:10.5455/apd.22515Turabian Style

Ozen, Murat Eren, and Mehmet Bertan Yilmaz. 2019. A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 477-484. doi:10.5455/apd.22515Chicago Style

Ozen, Murat Eren, and Mehmet Bertan Yilmaz. "A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 477-484. doi:10.5455/apd.22515MLA (The Modern Language Association) Style

Ozen, Murat Eren, and Mehmet Bertan Yilmaz. "A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 477-484. Print. doi:10.5455/apd.22515APA (American Psychological Association) Style

Ozen, M. E. & Yilmaz, . M. B. (2019) A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 477-484. doi:10.5455/apd.22515