ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types

Deniz Adnan Çoban, İbrahim Demir Gündoğmuş.

Abstract
Objective: It is known that the underlying trauma may be related to the remission and symptom severity of the disease in posttraumatic stress disorder (PTSD). Studies have shown that PTSD patients exposed to sexual trauma experience higher, more severe and permanent PTSD symptoms than those exposed to other types of trauma. However, as far as we know there is no study comparing sexual trauma with non-sexual trauma in Turkey. In this study, it was aimed to investigate differences in trauma types and symptom severity in PTSD patients. Methods: The sample of the study consisted of 76 consecutive volunteer PTSD patients who 29 patients developed after sexual trauma and 47 patients developed after non-sexual trauma, whose diagnosis was confirmed by two psychi-atrists. The researchers collected the data of the research by applying the Clinician-Applied Post Traumatic Stress Disorder Scale (CAPS) and forms including the Sociodemographic Form, Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (UAE) and Dissociative Experiences Scale (DES). Results: Thirty-eight (50%) of the patients included in the study with the diagnosis of PTSD were 38 (50%). The mean age of the participants was 32.66±8.27 years. A statistically significant difference was found between the two groups in terms of age and gender. In addition, there was a statistically significant difference between the two groups in terms of application types, duration untreat-ment period, BDI, DES, CAPS-avoidance or blunting, CAPS-Hyper arousal and CAPS-total scores. Multivariate logistic regression analysis showed that the likelihood of applying PTSD after sexual trauma and CAPS total score were predictive. Conclusion: Patients who developed PTSD after sexual trauma had more severe symptoms than patients with PTSD after non-sexual trauma, long-term admission for treatment, although the admission period is longer and was discussed in the light of the literature.

Key words: Sexual trauma, Illness severity, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Trauma Type.Travma sonrası stres bozukluğu belirti profilinin cinsel ve cinsel olmayan travma tiplerine göre karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Travma sonrası stres bozukluğunda (TSSB) altta yatan travmanın hastalığın remisyon ve belirti şiddeti ile ilgili olabildiği bilinmektedir. Araştırmalar, cinsel travmaya uğrayan TSSB hastalarının, diğer travma türlerine uğrayanlara göre TSSB belirtilerini daha yüksek, daha şiddetli ve kalıcı yaşadıklarını göstermiştir. Bildiğimiz kada-rıyla, Türkiye’de literatürde cinsel travma ile cinsel olmayan travmaları karşılaştıran bir çalışma yoktur. Bu doğrultu-da, çalışmamızda TSSB hastalarında travma tipleri ve belirti şiddetindeki farklılıkları araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, iki psikiyatrist tarafından tanısı doğrulanan, 29’u cinsel travma sonrası gelişen ve 47’si cinsel olmayan travma sonrası gelişen 76 ardışık gönüllü TSSB hastası oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (CAPS) uygula-narak ve Sosyodemografik Form, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ) içeren formlarla toplanmıştır. Bulgular: TSSB tanısıyla çalışmaya alınan hastaların 38’i (%50) kadın, 38’i (%50) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 32.66±8.27 yıldır. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından ista-tistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca, hastaların başvuru şekli, tedavisiz geçen süre, BDÖ, DYÖ, CAPS-kaçınma veya küntleşme, CAPS-aşırı uyarılmışlık ve CAPS-toplam puanlarında iki grup arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi, cinsel travması sonrası TSSB olma olasılığına başvuru şekli ve CAPS toplam puanının öngördürücü olduğunu göstermiştir. Sonuç: Cinsel travma sonrası TSSB gelişen hastaların, cinsel olmayan travma sonrası TSSB gelişen hastalara göre daha şiddetli belirtiler yaşadığı, tedavi için daha çok kendi isteği ile başvursa da başvuru süresinin uzun olduğu saptanmış ve literatür ışığında tartı-şılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel travma, Hastalık şiddeti, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Travma Tipi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Deniz Adnan Çoban
Articles by İbrahim Demir Gündoğmuş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2047
Downloaded: 383


How to Cite this Article
Pubmed Style

Coban DA, Gundogmus ID. [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884


Web Style

Coban DA, Gundogmus ID. [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=21884 [Access: April 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.21884


AMA (American Medical Association) Style

Coban DA, Gundogmus ID. [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884Vancouver/ICMJE Style

Coban DA, Gundogmus ID. [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited April 02, 2020]; 20(5): 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884Harvard Style

Coban, D. A. & Gundogmus, . I. D. (2019) [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (5), 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884Turabian Style

Coban, Deniz Adnan, and Ibrahim Demir Gundogmus. 2019. [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884Chicago Style

Coban, Deniz Adnan, and Ibrahim Demir Gundogmus. "[Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884MLA (The Modern Language Association) Style

Coban, Deniz Adnan, and Ibrahim Demir Gundogmus. "[Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.5 (2019), 470-476. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.21884APA (American Psychological Association) Style

Coban, D. A. & Gundogmus, . I. D. (2019) [Comparison of posttraumatic stress disorder symptom profile according to sexual and non-sexual trauma types]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (5), 470-476. Turkish. doi:10.5455/apd.21884