ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study

Burak Kulaksızoğlu, Hüseyin Kara, Özgen Özçelik, Murat Kuloğlu.

Abstract
Objective: In Turkey, due to the increase of drug addiction, substance abuse is becoming one of the most important areas of psychiatry. Opioid dependence is one of the most difficult addictions. Naltrexone is an opioid receptor anta-gonist with a poor abuse potential, which inhibits the effects of opioids. The use of long-acting, slow-release nal-trexone implants has been reported to be more successful than oral naltrexone because of the discontinuation to the oral treatment. In our study, it was aimed to determine the sociodemographic characteristics of the patients who underwent subcutaneous naltrexone implantation at Alcohol and Substance Abuse Research and Application Center (AMBAUM) of Akdeniz University Medical School. The treatment compliance of the patients and the conti-nuity of the patients were investigated with a retrospective file screening. Methods: This is a retrospective study of 120 patients who underwent naltrexone implantation between November 2016 and November 2017 in AMBAUM by reviewing their sociodemographic characteristics and urine toxicology results. Results: One hundred and fifty-two naltrexone implants in 120 patients evaluated in the study; to 27 patients second implant, to four patients third implant, to one patient fourth implant treatment was applied. Mean age of onset for heroin use was 20.08±4.29, the use amount of 1.86±1.47 gr/day and the average duration of heroin use was 6.58±3.08 years. The implant of a patient from 120 patients was spontaneously protruded, a patient's implant was removed due to allergic reaction, 69 of the remaining 118 patients (58.47%) came to their controls for 12 weeks, 62 of 69 patients had negative opiate in urine toxicology for 12 weeks, 51 of 62 patients who were opiate-negative in urine toxicology for 12 weeks were found no substance in urine toxicology. Conclusion: As a result, in the treatment of opioid dependence, the use of naltrexone implant allows patients to stay in treatment for longer, low substance use and relapses. It seems that it is a good treatment option for patients in terms of joining to the society.

Key words: opioid addiction, naltrexone implants, addiction treatmentOpioid bağımlılığının tedavisinde naltrekson implant kullanımı: Geriye dönük bir çalışma

Ozet
Amaç: Türkiye’de her geçen gün artan madde bağımlılığı ve ortaya çıkardığı sorunlar psikiyatrinin en önemli ilgi alanlarından biri olmuştur. Opioid bağımlılığı, mücadelesi en zor olan bağımlılıklardan biridir. Naltrekson, opioidlerin etkilerini engelleyen, kötüye kullanım potansiyeli zayıf olan bir opioid reseptör antagonistidir. Oral naltrekson kullanı-mında aksaklıklar olması ve tedaviyi yarıda bırakma nedeniyle geliştirilen uzun etkili, yavaş salınımlı naltrekson implantların tedavide daha başarılı sonuçlarının olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül-tesi (AÜTF) Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi’nde (AMBAUM) derialtı naltrekson implant uygulanmış olan hastaların sosyodemografik özelliklerinin, temiz kalma sürelerinin, hastaların tedaviye uyum ve devamlılıklarının geriye dönük dosya taramasıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, AÜTF AMBAUM’da Kasım 2016-Kasım 2017 tarihleri arasında naltrekson implantı uygulanmış 120 hastanın sosyodemog-rafik özellikleri ve idrar toksikoloji sonuçlarının dosyaları incelenerek yapılmış geriye dönük bir çalışmadır. Bulgular: Çalışmada değerlendirilen 120 hastaya toplam 152 naltrekson implantı; 27 hastaya ikinci, dört hastaya üçüncü, bir hastaya da dördüncü implant olacak şekilde uygulama yapıldığı belirlenmiştir. Eroin kullanımına başlama yaşının ortalama 20.08±4.29, kullanım miktarının 1.86±1.47 gr/gün ve ortalama eroin kullanım süresinin 6.58±3.08 yıl oldu-ğu saptanmıştır. Bir hastanın implantının kendiliğinden çıktığı, bir hastanın implantının ise alerji nedeniyle çıkarılmış olduğu, kalan 118 hastadan 69’unun (%58.47) 12 hafta boyunca kontrollerine geldiği, bunların 62’sinde 12 hafta boyunca idrar toksikolojisinde opiyatın negatif olduğu, bunların 51’inin idrar toksikolojisinde hiçbir madde saptanma-dığı bulunmuştur. Tartışma: Sonuç olarak opioid bağımlılığı tedavisinde naltrekson implant uygulamasının hastala-rın daha uzun süre tedavide kalmasını sağlaması, madde kullanımlarının ve relapsların düşük olması ve hastaların topluma kazandırılması açısından iyi bir tedavi seçeneği olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: opioid bağımlılığı, naltrekson implantları, bağımlılık tedavisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burak Kulaksızoğlu
Articles by Hüseyin Kara
Articles by Özgen Özçelik
Articles by Murat Kuloğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1035
Downloaded: 67
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kulaksizoglu B, Kara H, Ozcelik O, Kuloglu M, . [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205


Web Style

Kulaksizoglu B, Kara H, Ozcelik O, Kuloglu M, . [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=205 [Access: August 18, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.205


AMA (American Medical Association) Style

Kulaksizoglu B, Kara H, Ozcelik O, Kuloglu M, . [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205Vancouver/ICMJE Style

Kulaksizoglu B, Kara H, Ozcelik O, Kuloglu M, . [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited August 18, 2019]; 20(2): 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205Harvard Style

Kulaksizoglu, B., Kara, . H., Ozcelik, . O., Kuloglu, . M. & (2019) [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (2), 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205Turabian Style

Kulaksizoglu, Burak, Huseyin Kara, Ozgen Ozcelik, Murat Kuloglu, and . 2019. [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205Chicago Style

Kulaksizoglu, Burak, Huseyin Kara, Ozgen Ozcelik, Murat Kuloglu, and . "[The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205MLA (The Modern Language Association) Style

Kulaksizoglu, Burak, Huseyin Kara, Ozgen Ozcelik, Murat Kuloglu, and . "[The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]." Anatolian Journal of Psychiatry 20.2 (2019), 133-138. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.205APA (American Psychological Association) Style

Kulaksizoglu, B., Kara, . H., Ozcelik, . O., Kuloglu, . M. & (2019) [The use of naltrexone implants for the treatment of opioid addiction: a retrospective study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (2), 133-138. Turkish. doi:10.5455/apd.205

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]